רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 3 באוגוסט 2014

איש אתרא קדישא הרב קלמנוביץ: אסור להתפלל על החיילים ולהצטער על הריגתם עדיף שימותו, התמליל המלא

מאת עדה'ניק

דברים חוצבים להבות אש מהגה"צ רבי ישראל יצחק קאלמנאוויץ שליט"א בביהכ"נ "צעירים"
באתי לומר דברים פשוטים מאד. בר"ח אב היה יום פטירתו של אהרן הכהן שחל בשבוע זה, כתוב בפסוק ...על גבול ארץ אדום אומר רש"י מגיד שמפני שנתחברו כאן להתחבר לעשיו הרשע נפרצו מעשיהן וחסרו הצדיק הזה וכן אומר ביהושפט בהתחברך עם אחזיהו פרץ השם את מעשך.  יש להסביר למה חסרו דוקא הצדיק הזה, יש לומר דע"י אהרן הכהן זכו כלל ישראל בענני הכבוד כתוב ברמח''ל ע"י העננים ההם היו ישראל מובדלים ונשואים מן הארץ וכו'... ע"י העננים היו מובדלים ונשואים ועליונים על כל עמי הארץ נמצא שזכותו של אהרן הכהן הביא שהיו מובדלים א"כ אם יש כאן חסרון שנתחברו להתקרב לעשיו הרשע בטלה ההבדלה וזה הביא שחסרו הצדיק הזה שעל ידו היו מובדלין, המחיצות הללו של ענני הכבוד היו לא רק כנגד שאר העמים אלא היו ג"כ כנגד הערב רב, הערב רב ג"כ היו מחוץ לענני הכבוד הערב רב שנתגירו להיות עם ישראל מ"מ ענני הכבוד הבדיל גם מהם שלא יהיה שום התחברות לכלל ישראל גם מערב רב. אהרן הכהן המידה שלו זה אוהב שלום ורודף שלום אבל מידתו הביא הבדלה משאר העמים והבדלה מערב רב אבל מידתו שלום אלא שמידת השלום הוא בתוך הכלל ישראל שיהיה התחברות מהם בתוכם אבל מבחוץ השלום הוא זה גופא שיהיה מובדל, בלי הבדלה הוא מפריד את השלום הוא ביטול השלום זכות אהרון שאוהב שלום הוא המבדיל ובזה נעשו עליונים ונשואים על כל גויי הארץ והנה תיכף שנסתלקו ענני הכבוד בא עמלק אז הוא מצא את ישראל, אשר קרך בדרך קרירות בלא הבדלה מהחוץ זה עמלק לקרר את עבודת השי"ת בלי ענני הכבוד המבדילות נכנס הקרירות של עמלק גל אחר גל נעשה קרירות מעבודת השי"ת ובעצם זה ג"כ רואים שהבדלה מערב רב זה כל תשוקתם לפרוץ את המחיצות ולהכנס בפנים להיות דבוקים בישראל להחטיאם ולהשפילם לדרגתם שלהם ערב רב זהו עירוב טוב ורע הם השאור שבעיסה שדבוקים בישראל להחטיאם ולהורידם לדרגתם הם, למדים מזה כמה קשה התחברות אף קצת רצו רק לעבור דרך אדום זה כבר גם קצת התחברות זה הביא שבטלו המחיצות של ענני כבוד ונפרץ מעשיהן מלשון פרץ ועל כן למדים מזה כמה אנו צריכים להיות מובדלים מכל העלמא דשקרא שמחוץ לבית המדרש רק בבית המדרש יש מקום אמת חוץ מזה הכל עלמא דשיקרא וצריך לזה ענני כבוד שיבדילו ממבחוץ וצריך שכתלי ביהמ"ד יוכיחו שכאן יש רק תורה אמת וזה יהיו מובדלין מן החוץ. 

לנאום המלא כנסו כאן:


נדבר קצת בנוגע למעשה אצלינו אנו נמצאים במדינה של ממשלה הרוצה לעקור יסודות הדת ולהביא שמד על הכל וכמו שאמר רבי חים ז"ל מבריסק תכלית הציונים הוא לעקור יסודות הדת ונצרך לזה לכבוש כל מקומות מושבות ישראל בכדי שיהיה עולה מטרתם וזה תכלית המדינה לעקור יסודות הדת היום כל אחד יודע את זה בפשטות, רבי אלחנן מביא מהרעיא מהימנא שבימינו של עקבתא דמשיחא המנהיגים של כלל ישראל הם כולם מערב רב  הם המשפילים את הת"ח ולוחמים עם התורה מלחמה גלויה ביד רמה, והם הם היעווסעצקעס של רוסיא בעצמם שעליהם אמר הח"ח הקדוש שברור שהם מזרע עמלק וגם המנהיגים של כלל ישראל כאן בארץ הם ג"כ אותם היעווסעצקעס כך אמר. עכשיו המדינה הזה הכניסו רוח חפשית בהכלל ישראל  מה מקור הכח של המדינה זהו הצבא בזה הם משתלטים בזה הם מתגאים זה מקור הכח שלהם הצבא דבר אחד  דבר שני הראש ממשלה הראשון העוכר ישראל בג שר"י  הוא מה שכתוב בפסוק נמרצת, שמעתי שהוא אמר שיש לו בית חינוך טוב למדינה שלו  זה הצבא שלו חינוך לכפירה חינוך לפריקת עול לג"ע לש"ד חינוך להפיכת בחורי ישראל חפשים זה החינוך  הח"ח מביא שם שאין דבר כזה יהודי חפשי, חפשי כן אבל לא יהודי כמה צריך  בן ישראל בפרט בן תורה להיות נפשו סולד לתעב את המדינה את הצבא שלו הם השונאים הכי גדולים של הכלל ישראל מסיתים ומדיחים.
הם, יש כאן מלחמה, המלחמה הזה מי הם האנשים שהחליטו על מלחמה הזה מי שהחליטו על זה גם יהודים ויש שם גם גוים  גם היהודים אי אפשר למסור להם כלום הכל נעשה בחשבונות של גויים של פוליטיק אין שייך שום שיקול של תורה שם עדיין לא הצליחו אפילו לעצור את הטילים הקב"ה יעזור לנו במהרה ממרום  יעשה לנו את הדבר בדרכים יותר קלים שגם הם ישפיל קצת ויכניע את הגאוה שלהם יש דרכים יותר טובים איך לעשות ואפילו אם היה נצרך זה לא בשבילינו הרי נפסק בשו"ע  ובגמ'  ת"ח אי"צ שמירה אי"צ לשלם מס שגובין לשמירת העיר תורתן משמרת שכל הפורעניות אין באין אלא בשביל עמי הארץ אומר הרב מבריסק במלחמה אחרת את כל ההרוגים שיש זה מצד שהם מעורבים בזה ומה שיש הצלה זה מצד הבני תורה מבואר בגמ' שהמלכות חייבה את העיר לשלם מס גדול למלך ורצו שגם הת''ח ישתתפו בזה אמרו לא זה רק עמי הארץ ברחו חצי העיר פקע מחצה ברחו כולן ונשאר אחר הוא צריך לשלם את הכל זה הכל בשבילו הוא ברח ג"כ פקע החיוב ההוא לגמרי רואים מזה שכל הפורעניות בא רק בשביל עמי ארצות גם כבר רבי יוסף ליס עמד בזה בשם הרב מבריסק שאף פעם אין להם שום מחשבה טובה בשביל כלל ישראל שמעתי מהגאון ר"י קמינצקי ז"ל שהוא היה חושש ללכת לרפאות עצמו אצל חילוני למה הרי כתוב בפרשת נח אחר המבול ה' התיר לבני נח את הבעל חי כירק עשב נתתי לכם את כל ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיה אדרשנו וכו' כי בצלם א' עשה את האדם וברש"י אע"פ שהתרתי לכם חיה ובהמה את דמכם אדרוש למה כי בצלם א' עשה את האדם נמצא שבלי היתר של התורה כמו שאסורה בהמה אסור אדם ג"כ, {ואם מותר בהמה ה"נ אדם} אז מי שמבין שיש צלם אלוקים מבין שאדם זה חשיבות אחר לגמרי אבל מי שלא מבין מה זה צלם אלוקים חילויני אין דבר כזה איך אפשר לבא אליו להתרפאות הרי כמו שמותר להרוג בהמה מותר גם אדם להרוג אצלו זה לא חשיבות כלל, וזה החילוינים הם איזה חשיבות הם מחשיבים את האדם אפילו אפילו בצלם אלוקים אין לו הבנה אבל כלל ישראל הם בנים למקום חביבין ישראל שנקראו בנים למקום מה זה בנים למקום ברא כרעא דאבוה חשיבות כזה הם מזה הם רחוקים לגמרי לגמרי אצלם מה זה אדם אדם זה כלום זה לא צלם אלוקים הם אין להם הבנה כלל וכלל ויש עוד דרגא חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה זה עוד דרגא דרגא יותר מבנים למקום גם אין להם שום שייכות לזה איך יכול להיות איזה הבנה בין חילוינים לבני תוירה הרי הם רחוקים דרגה על דרגא אין להם הבנה כלל בזה איך יכול להיות איזה שהוא קצת התחברות לאנשים כאלו ר"ח ויטל מביא בשם האריז"ל שבזמננו בזמנו כ"ש בזמננו כל הרשעים הם נשמות של ערב רב.
בענין של תפילה יש לפלפל, בארחות רבינו מביא שר"מ כהן שאל את הסטייפלער בעת מלחמה בענין התפילה ואמר הרי יש שם גם ארלכע יידן וממילא צריך להתפלל  היום ג"כ אפשר להגיד אינני יודע אם יש שמה ארלכע יידן צריך להתפלל עליהם אבל על השאר איני יודע, בספרי הפוסקים יש נדון גדול על מי שייך לימוד זכות של תינוק שנשבה מי שלא תינוק שנשבה הרי מחלל שבת בפרהסיה כופר בי"ג עקרים יש לו דין של נכרי הוא עובד כוכבים לכל דבריו יינו יין נסך יש אריכות בענין על מי ניתן לומר הלימוד זכות של תינוק שנשבה אבל גם מי שתינוק שנשבה זה רק לכאורה שאין לו דין נכרי אבל אם נקרא עמיתך בח"ח כתוב שאפי' אינו מאמין בדקדוק אחד של תורה שבע"פ הוא אפיקורוס מי שעובר עבירות ידועות בשאט נפש אינו בכלל עמיתך ומצוה לגנותם ולבזותם כך כתוב בח"ח ואינו בכלל איסור לא תונו ולא תלך רכיל הוא לא עמיתך, אבל זה רק במי שיש לו הלימוד זכות של תינוק שנשבה אבל מי שאין לו הלימוד זכות הזה ודאי יש בהם מסיתים ומדיחים ממש שמצוה לגנותם אסור להתפלל עליהם!    ויש לפלפל עוד בזה, העולם אומרים שישראל שנהרג ע"י גוי נקרא קדוש, כך אומרים לא נמצא מקור מפורש לזה יש מפקפקים בזה שמעתי מרב מנדל [?] שעכ"פ יש לחשוש לזה וא"ל ששמע מרבי דוד יונגרייז שבאו ושאלו אותו באיזה מלחמה שהמנהג שלהם היה שההרוגים היו קוברים יחד במקום אחד ואח"כ מי שרצה היה מפנה למקום אחר עכ"פ היו קבורים יחד באותו קבר ובאו ושאלו אנשים הרי צריך למחות על זה הרי יש דין אין קוברין צדיק אצל רשע יש שם  מחללי שבת ויש שם שומרי שבת ואין קוברין צדיק אצל רשע ואמר שהלך לר' ישראל יצחק רייזמאן ז"ל ודברו על זה יחד ואמרו שבכל זאת כיון שיש קצת אומרים שנהרג על ידי גוי נקרא קדוש ממילא אי אפשר למחות לא צריך למחות זאת אומרת להלכה נקטו שיש צד כזה. ואם כן, נמצא שאותו שנהרג על ידי גוי נקרא קדוש וצריך שיקול גדול מה כדאי להם אם כדאי עדיין לחיות ויהיה חייבי כריתות מחללי שבת אוכלי טריפות חזיר או לא, להיות נהרג על ידי גוי ונקרא קדוש, מה יותר כדאי אם צריך להתפלל שלא יהיה נהרג מי יימר.
עוד יש לפלפל בזה אומרים שכהולכים למקום סכנה יש איזה הרהורי תשובה ואם אחד הרהר תשובה קצת ואחר כך אם יהיה נהרג אחר תשובה מיתה מכפרת ואם יחזור לקדמותו מה יהיה יעשה עוד פעם כל העברות חייבי כריתות חייבי מיתות בית דין מחללי שבת כפירה הכל יעשה היה מעשה אייד אין קוסובה בא אצל החזו"א הוא נשאר שם ברוסיה בקומוניסט'ן והיה לגמרי חפשי ובא פעם אחת לא"י ונכנס אצל חזו"א ודיבר עימו הרבה ונראה שהיה לו חרטה כבר ואמר לו אני מוכרח לחזור לרוסיה שם אני לא יוכל לעמוד בזה ואני אחזור לכל העברות כמו קודם יצא מדבריהם שאם המטוס יפול יהיו מרוצים והחזו"א הסכים לזה וכך היה המטוס נפל על כל פנים רואים מי שיש לו קצת תשובה עדיף יותר לא לחיות אח"כ עם כל העברות ממילא מי אומר שכדאי להם להתפלל עליהם, וזה קצת לפלפל בזה.
 אבל עיקר צריך לדעת עכשיו זה זמן מלחמה אינני מדבר אצל מלחמה הקטנה אני מדבר על מלחמה הגדולה שיש כאן מלחמת היצר מסילת ישרים כתב כל ענייני העולם בין לטוב בין לרע כולם ניסיונות לאדם ואם יהיה לבן חיל וינצח במלחמה הוא יהיה האדם השלם שיזכה להידבק בבוראו וכו' לאור באור החיים המצב הזה של כל המלחמה הזה הוא ניסיון הגדול שנעשה על ידי כוח הטומאה להיות גירוי והסתה בשבירת המחיצות בין בני התורה והחרדים לדבר ד' לבין אנשי הצבא הערב רב המסיתים והנלחמים כנגד התורה ביד רמה העולם השקרי שהוא עולם של אפס וחורבן הוא יכול להיות זוכה הרבה הרבה.
הגאון ר' יחיאל גורדון ר"י לומז'א אמר לי שנפוליון אמר שמי שאינו מתעשר בשעת מלחמה הוא לא מהחכמים כך אומרים בשם נפוליון ואמר הוא, שבדברים גשמיים איני יודע אבל ברוחניות וודאי שזה כך, מפני שזה זמן של ניסיון ומי שיזכה ויעמוד בזה יזכה להידבק בבוראו ולאור באור החיים וזה העבודה שלנו בזמן הזה להיות מתרחק מכל הערב רב אנשי הצבא, זמן של כוחי ועוצם ידי להתרחק מהם להתרחק מכל לימודי חוץ לימודי חול שבזכות שמתרחקים מלימודי חול יבוא הגאולה, רואים גם גזירה של לקיחה לצבא, אם מתרחקים מהם זה גורם לריחוק הגזירה הצנאזער רב הדברי חיים אמר שמה שילדים משחקים במשחק של חיילים זה מקרב גזירת צבא רח"ל כמה שיהיו מרוחקים ומתעבים את העניין של צבא כך זה יהיה טוב ויבטל את הגזירה. על כן האיש ? מה צריך לעשות היום החזו"א כותב באיגרת ידינו עסוקות בבניין חומות ולהקים חייץ בין הצפיעים והצפיעות שלנו זה בזמן של חזו"א הם כבר עסוקים כל הזמן בבניית חומות הצפיעים והצפיעות שלנו כל שכן בזמננו יותר ויותר בזמן עקבתא דמשיחא שהשטן יורד ומתגבר לגדור מחיצות וחומות להתרחק ולהיבדל מהם יותר ויותר. ועל ידי זה יזכה לאור באור החיים הימים האלה בין המצרים זה זמן אבלות על חורבן בית המקדש צריך לקוות לבניין בית המקדש והשראת השכינה במהרה בימנו ולזה ידוע דברי הח"ח שצריך לתקן העניין של שלום שלא יהיה שנאת חינם שאצלנו בפנים הבית מדרש שם יהיה מדתו של אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום ועל ידי זה נזכה לחזרת ענני הכבוד להיבדל מכל הערב רב, עוזבי תורה יהללו רשע ושמורי תורה יתגרו בם מי שמהלל רשע הוא סימן שהוא עוזב תורה, ושומר תורה יתגרו בם כתוב בגאון בם זה הולך על עוזבי תורה צריך להתגרות גם במי שמהלל רשע.
ביעב"ץ כתוב כך בא"י היה מידה של שנאת חינם ת"ח נקראים חובלים שכשדנים בהלכה נעשים שונאים זה לזה ואח"כ אוהבין ע"י מריבה של תורה וכו' נזכה לענני כבוד ושלום וכו'.

7 תגובות:

 1. נבלה סרוחה טובה הימנו

  השבמחק
 2. חילול השם הנובע מבורות השכל וטמטום הלב

  השבמחק
 3. נאום נוטף שנאה לכל מה שזז - אבל אהבתי איך הוא מסיים: "צריך לתקן העניין של שלום שלא יהיה שנאת חינם" - כלומר מותר ורצוי ואף מצווה להיות מלא שנאה למיליארדים של בני אדם, כל עוד אתם אוהבים אחד את השני פנימה בתוך המחנה?
  הזו הדת היהודית שאתם כה מתגאים בה? הזהו אלכם? הזהו רצונו? תתביישו לכם, אלוהים שלכם מתהפך בקיברו לקריאת הדברים, עד כמה בניו התרחקו מדרכו - אבל זה בסדר, הוא מכיר אתכם מגילגולים קודמים של הסיפור.

  השבמחק
 4. כלב בן כלבה נאצית הוא הקאלמנאוויץ הזה, שמצד אחד מטיף לנצל את המדינה ולמצוץ את דמה ומצד שני מייחל למותם של החיילים הקדושים שהם היחידים שבדמם מגינים עליו מהערבים ימ'ש שהיו הורגים אותו ואת משפחתו אם לא הגנת חיילי צהל הקדושים שאותם שלחה המדינה במימון המיסים שאותם כמובן שהוא לא משלם.
  שתפגוש את בוראך במהרה אמן כן יהי רצון, אני אישית אדאג להביא חמוצים להלוויה.

  השבמחק
 5. במקום שמצוות שבין אדם לחברו מתבטלות בפני מצוות שבין אדם למקום - מובטח לך שמישהו איבד את הדרך

  השבמחק
 6. איש רע לשמים ורע לבריות

  השבמחק
 7. "דאמר רבי אבא בר כהנא אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ואילמלא יואב לא עסק דוד בתורה" (סנהדרין מ"ט ע"א)

  השבמחק