רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 30 בנובמבר 2014

לתועלת הרבים - זמן חשוב החודש התשיעי ביום התשיעי בשעה התשיעית


עצבנות גדולה בברסלב ממתינים לגזר הדין בהולנד - חשש גדול כי הרב ברלנד ייעצר מחר עד לאחר שיערער אם יוסגר לישראל

הלב דופק בברסלב, חשש גדול כי הרב ברלנד ייעצר מחר וישאר במעצר עד לאחר הערעור שיקח חצי שנה עד שנה, מפני שאין זה עוד שאלה האם הרב ברלנד עשה את המעשים שהוא חשוד בהן או לא, אלא האם יזכה למשפט הוגן, בנושא זה אמורים שלשת השופטים להכריע, והשאלה היא, איך התרשמו השופטים, הפרקליטות מישראל עשתה כל מאמץ להוכיח לבית המשפט כי הרב ברלנד יזכה למשפט הוגן

עורכי הדין של הרב ברלנד טענו כי אין כל מציאות כזו מפני שמלכתחילה כל המשפט הזה היא פרובוקציה על מנת להעמידו לדין, ולכן לא יתכן הגינות במצב שכזה, השאלה היא האם בית המשפט קונה את הנימוק כי מדובר בפרובוקציה של השב"כ, וכי אין כל אמת בסיפור

בברסלב לא מתיאשים וישנם מי שאומרים תהילים אבל ישנם מי שאומרים כי אין עוד  טעם באמירת תהילים ותיקון הכללי, מפני שכבר בשבוע שעבר כתבו השופטים את גזר הדין ונמסר להדפסה אצל הקלדניות, ואילו מחר רק יקריאו את גזר הדין, ואיש חוץ מהשופטים והקלדנית לא יודע כיצד הכריעו

התקוה היא כי לא מסגירים אותו ואז הסיפור גמור, רק אם יסע למדינה אחרת והפרקליטות שוב תגיש בקשה כזו. גם אם יזכה בהולנד הם תמיד יוכלו לחדש את הבקשה אבל לא בזמן הקרוב, בו זמנית לוקחים בחשבון גם את הצד השני שפירושו שהחליטו כי מסגירים אותו לישראל, ואז עורכי הדין יבקשו לערער, ובמצב הזה בודאי שייעצר עד להכרעה בבית המשפט העליון שם הדיון יכול לקחת בין חצי שנה לשנה

כאמור, ההכרעה מחר, העולם כולו ממתין לשמוע מה קרה וקורה, וכמובן ברגע שנדע נשתדל לדווח

ר' מנדלי מחייב את כל אחד מחסידיו לתת לו 50 אלף שקל במשך שנתיים

מאת ויזניצער

מנכ״ל מוסדות ויזניץ מרכז יוסף יצחק רוטנברג משתולל בחו״ל עם מכונית פאר ויושן בבתי מלון יוקרתיים, ופה בארץ הרבי ר' מנדל'ה מחייב כל אברך לתת 50 אלף ש״ח לבנין החדש שקנו ברחוב שלמה המלך ב70 מליון ש״ח תשלומים במשך של שנתיים

אין זה סוד כי מצב האברכים קשה, יש המתלבטים בין לבן שלם לילד לחצי לבן לילד, על דני בכלל לא מדברים, אבל כולם כולל מי שאין להם לחם לאכול יתנו את הכסף

מענין מה הבעש״ט חושב על אלו הקוראים לעצמם ממשיכי דרכו 

ברוך הימל הוא האיש העומד מאחורי הפשקווילים בסרט ויזניץ מפעיל את הטרור ממוסדותיו של ר' ישראל

בסרט ויזניץ לא רגוע, שם מחפשים מבקשים לדעת מי הם אלו הכותבים פשקווילים ונוהגים בארור מכה רעהו בסתר, המחלוקת הפנימית קשה כבר הרבה זמן, במיוחד מאז העיפו את ברוך הימל העובד יחד עם החתן מניו יורק ששניהם מסיתים ומדיחים ועושים הכל להגביר המחלוקת נגד בן האדמו"ר וילדיו ודואגים להשמיצם בכל עת

מה שגילו, שהאיש העומד מאחורי כל מסע ההשמצה בסרט ויזניץ הוא ברוך הימל מי שהיה גבאי וסולק הוא מבקש נקמה ויותר נכון להרוס את כל סרט ויזניץ מפני שהעיפו אותו, הוא קיבץ סביבו את כל הממורמרים ויחד עימם הוא מפיץ פשקווילים

מה שחמור בסיפור הזה ברוך הימל מנהל את מערכת הפשקווילים נגד סרט ויזניץ ממוסדות שהוא מנהל שהם תחת חסות ר' ישראל מויזניץ, ובסרט ויזניץ מבקשים להזהיר את ויזניץ בני ברק שאם הם ימשיכו לסייע לאותו מסית ומדיח, הם יטפלו בנעשה בויזניץ בבני ברק וידאגו לפשקווילים אצלהם מידה כנגד מידה, עד אשר יבינו כי תפקידם לעצור בעד ברוך הימל מלהמשיך להפיץ פשקווילים בסרט ויזניץ

האשה שביזתה את בעלה!

מאת בן תורה


"מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד ה" (איכה ג לט-מ).

אמר ר"י, מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו, אפילו בשעת אנינותו של אדם יצרו מתגבר עליו (קידושין פ ב).

ומבואר שם בגמ' - "כי ההוא מעשה דההיא איתתא דהוה עובדא ואפיקתיה", וכתבו תוספות, פירש רבנו חננאל, מעשה באשה אחת שהיתה בוכה ומתאוננת על קבר בעלה, והיה שם אדם אחד שהיה שומר תלוי אחד, וצוה לו המלך לשומרו, ובא אצל האשה ופיתה אותה ושמעה לו, וכשחזר אצל התלוי לא מצאו, והיה מצטער מאד מפחד המלך, אמרה לו האשה אל תירא קח בעלי מקברו ותלהו במקומו, ואפיקתיה לבעלה ותלהו.

נורא לחשוב על זה, אשה בשעת אבלה וצערה, עומדת בצער גדול ביותר עד שבוכה ומתאוננת על קבר בעלה, וקשה עליה לשאת את הכאב, ולא עוזבת את הקבר אלא בוכה ומתאוננת על קבר בעלה. אמנם כשבא זה ופתה אותה, יצרה מתגבר עליה עד כדי כך שלא רק נופלת לחטא, אלא שוכחת לגמרי מכל צרתה, ובאותו הזמן שעסוקה בחטאה מוכנה אפילו להוציא את בעלה מקברו, ולבזות את גופתו בתליה, אפילו שרק לפני כמה רגעים בכתה והתאוננה עליו.

ועוד שלא עשתה כל זאת להנאת החטא, שנוכל לומר שתאוות החטא התגברה בה, אלא אחר שחטאה עשתה זאת בשביל להכיר טובה לאותו שפתה אותה, ולא רק שנתנה לו דרך להנצל מן המלך, אלא הלכה בידיה והוציאה וביזתה את בעלה.

זהו יצר האדם שלא רק מסית את האדם לחטוא, אלא מאבד ממנו כל צלם אנוש, שברגע שהוא שרוי בזוהמת החטא, שוב ניטלת ממנו כל צלם אנוש, ואינו שומר על כבודו, ואינו בוחל בשום מעשה ואפילו הגרוע שבגרועים.

אמר רבא ואיתימא רב חסדא, אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, שנא' נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה', פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה, שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו, ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיח (ברכות ה א).

ופשט דברי הגמרא, שכשאדם רואה שייסורין באין עליו אין זה אלא כדי שיתקן דרכיו, ולכן יפשפש במעשיו והיינו שיתקן דרכיו, שיפשפש אינו מלשון חיפוש אלא בדיקת הדרך כדי לתקנה, וכמו שמצינו (עירובין יג א), נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא - יפשפש במעשיו, ושם כשנברא עוד לא עשה שום מעשה שאפשר לומר שיחפש בו, אלא הכוונה שיבדוק את דרך האדם וילמד לתקן דרכיו שלא יגיע למכשול, וגם אצלנו שייסורין באין עליו צריך לבדוק ולתקן הדרך, שזו מטרת הייסורין לזרז את האדם לתקן דרכיו.

לדאבוננו הרב אנו חיים בזמן שחושך יכסה ארץ, ועכשיו כשאסונות רודפים אותנו היצר הרע מתגבר עלינו, ובמקום שאנשים יתקנו דרכיהם, יושבים ומחפשים עוונות וצועקים בקול רעש גדול כי ברור הדבר בשביל איזה חטא נגרמו היסורין, וצריך לדעת שחלילה לנו לעשות כדבר הזה, אין אנו יודעים דרכי ה' ולא על מה עשה ה' ככה, רק אנו יודעים שכשמקבלים ייסורין צריך להזדרז יותר ולתקן הדרך, ולתקן החטאים כל אדם לפי דרכו ו"אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה" שישב כל אחד בהצנע ויתקן דרכיו, ולא יטיף מוסר לאחרים.

לפעמים כשרואים אנו שעושים חיזוק בציבור אחרי ייסורין, רואים את הדברים ומרגישים שאינם באים ממניעים טהורים, ולפעמים אפילו יותר מזכיר את אותה אשה שבוכה על קבר בעלה, אבל מוכנה לבזותו כשיושבת בתאוותיה, צריך לידע שאף אם הדברים נכונים אנחנו צריכים להתחזק בכל מה שאפשר.

אם הם רוצים בשלום אמת – אדרבה ואדרבה, אנו הראשונים שחפצים בשלום אמת! שלום שמטרותיו אמיתיות וכנות, שלום שבו כל רודפי המחלוקת והפירוד יזנחו את המפלגה שהקימו נגד גדולי הדור, ויזנחו את הפצת החוברות והקונטרסים והמיילים המזלזלים בגדולי הדור, אדרבה ואדרבה, אך לומר דברים בגנות המחלוקת ולהוסיף עקיצה קטנה שיובן שכביכול רק צד אחד עושה את המחלוקת, וצד אחד הוא רק נרדף, ועוד לעשות זאת בזמן הספד על הקדושים, ולנצל במה זו לשם ניגוח – אין לך רדיפת מחלוקת גדולה מזו.

תפילה נישא לאבינו שבשמים, שנזכה ונקיים כל המצוות מאהבה, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, אכי"ר.

בשורה טובה באנטוורפן בליל שבת שחררו את יעקב מונדרר למעצר בית ואסור לו לעזוב את המדינה - קופרשטיין ייחקר השבוע שוב

לאחר תקופה ארוכה של שהייה בבית המעצר ולאחר כל כך הרבה חקירות, סוף סוף רואים גם קצת אור, בשבוע שעבר שחררו את זינגר, וההפתעה הגדולה באה בליל שבת, שחררו את יעקב מונדרר שאף הוא היה מבין העצורים, אבל בניגוד לזינגר ששוחרר ללא תנאים, עמו עשו תנאים, ראשית מעצר בית, ושנית וזה העיקר אסור לו לעזוב את המדינה מפני שיגישו נגדו ככל הנראה כתב אישום ולא רוצים שיברח

מה שמעניין בסיפור הזה במשך השבוע אמורים לחקור שוב את קופרשטיין, ואם הפרקליטות המקומית תשיג את מה שהיא מבקשת בחקירה הזו, סביר להניח כי אף הוא ישוחרר באותם תנאים כמו מונדרר, אבל כאמור ההכרעה בענין תיפול רק אחרי החקירה

האדמו"ר הזאלוני מסאטמאר יהיה כל השבוע ב'קרית יואל' על מנת לחזק את חסידיו הסובלים קשות מן הרודפים האהרונים שהפסידו בבחירות

מאז הבחירות האחרונות המחלוקת בקרית יואל מרקיעה שחקים, האהרונים הפסידו בגדול והם מבקשים נקמה בזאלונים ובבני יואל, הם יורדים לחייהם לוקחים מהם כל מה שרק יכולים, והדברים הגיעו לכדי כך, שהאדמו"ר הזאלוני החליט כי הוא מגיע לשבוע לקרית יואל לחזק את חסידיו הנרדפים בצורה שקשה לתאר על ידי האהרונים השולטים בוילידז' המקומי

אם הדברים לא ירגעו בקרוב עלולים שוב למחלוקת של לפני שנים והמקום יצור הרבה חדשות, שני הצדדים אינם מעוניינים בכך, אבל הנסיבות יובילו לכך לא תהיה ברירה אלא לשוב לבתי המשפט ולמלחמות קשות להביא את הטלביזיה וכלי התקשורת למקום ולהכות בכל מה שרק יוכלו כפי שעשו בעבר

בעריש גרוס סילק את יעקב אטיק

מאת סאטמארער

הנגיד בעריש גרוס מראשי  מסאטמאר 86 מהרי״י  בלונדון  זרק החוצה ביום שישי את  יעקב אטיק  מבית הכנסת סאטמאר 86, ואמר לו מקומך לא פה אתה רוקד על קברים ,  יעקב התחנן בפניו שיתן לו לסיים להתפלל [כמו בזמן חורבן הבית עם קמצה ובר קמצה] אבל שיגעון הגדול והכסף של המחבל בעריש לא הניח לו להתגבר על האכזריות שבו ואמר ליענקל  לצאת מיד החוצה לפני שיהיה צעקות בבית המדרש  יעקב יצא מהבית הכנסת.

בכיר בש"ס: דרעי גורם למצב שאלי ישי יהיה במפלגת כחלון ואנחנו נתרסק

מאת ש"סניק

בכיר בש"ס שאינו מקורב לאלי ישי אומר לבעולמם שהתנהגות דרעי מביאה לחיסול ש"ס. דרעי במקום לקרב את ישי ולהבין שבעידן היום אי אפשר להיות חזיר, הוא גורם שאלי ישי יהפך לכוכב הגדול של הבחירות במפלגת כחלון והם יחד יסחפו 20 מנדטים ודרעי לא יעבור את הארבעה מנדטים ואולי ש"ס תיעלם לגמרי. הבכיר בש"ס מזהיר שדרעי חייב לבצע מפנה עוד השבוע אם הוא לא רוצה לראות את ש"ס נעלמת.

חיבתו של הרב דוד לאו למלונות פאר

מאת איש הרבנות הראשית

אין זה חדש שיש לו חיבה מיוחדת למלונות פאר, הוא גדל בבית טוב מעטים הם השבתות שהם היו בבית. כמעט כל שבת הם נסעו לבית מלון יוקרתי אחר. בשבת פרשת חיי שרה התארח כב' הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו במלון דן אכדיה בהרצליה. את היוזמה לאירוח נטל על עצמו איש העסקים קובי שליסל. בעיתון מצב הרוח מתואר שבשבת זו השתתפו אנשי עסקים ובכירים סרוגים לשבת של לימוד והתחברות. ואכן הנציג "החרדי" הרב דוד לאו עונה לשתי ההגדרות האלו איש עסקים ובכיר בסרוגים.
למי שירצה לשאול שאלת רב בפרשת וישלח הוא יצטרך להרחיק עד למלון כינר שבצפון, כך מדווחים המודעות בעיתון בשבע. אגב, הרב הראשי ישהה שם כבר מיום חמישי יחד עם בן דודו הגאון הרב בני לאו (אף הוא דור 39 של רבנות).

באתר של רשת מלונות וולדורף אסטוריה קוראים אנו על הזכות שנפלה בחלקו של המלון בירושלים כאשר הגאון הרב דוד ברוך לאו קבע את המזוזה ולהלן דבריו המחכימים: "בניתם בניין שיפצתם וחידשתם כאן ויצרתם כאן בית. שהמיוחדות היא של העבר והיופי של הווה ותקווה לבית נאה וטוב. וכל מי שיגיע לכאן ירגיש שכשהוא בא לכאן הוא מוצא בית טוב ומקום לשהות בו ורצון לחזור שוב לירושלים ולהיות כאן פעם נוספת". במילים פשוטות אלו מסכם הרב דוד לאו לא מספיק שהזמנתם אותי פעם אחת השארתם טעם של עוד ותזמינו אותי עוד פעמים רבות.

אריה דרעי זעם ולא איפשר ליצחק יוסף להגיע לשחרית לכבודו של הרב עמאר

מאת ש"סניק

בליל שישי האחרון התקיים בבית הכנסת "נווה דוד" בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים שיעור משותף של הראשונים לציון הגר"ש עמאר והגר"י יוסף, ושם נהגו הרבנים בכבוד וידידות זה לזה.
השבת התקיימה במעונו ובית מדרשו של מרן הראש"ל בית המדרש הספרדי "אהבת שלום" (כמה סמלי השם....) תפילה חגיגית בהשתתפות רבנים, פיטנים ועמך בית ישראל לכבוד בחירתו של מרן הרב שלמה עמאר לכהן כרבה של ירושלים.
 המארגנים כחלק ממסע הפיוס בן שני הרבנים (כאשר הגר"ש עמאר עלה לביתו של הגר"י יוסף, והאחרון לא החזיר ביקור גומלין...) החליטו להזמין את הראש"ל הגר"י יוסף לתפילת שחרית בשבת וקידושא רבה, הראש"ל אישר את הגעתו, אולם הדבר היה לצנינים בעיני וי"ר ש"ס אריה דרעי ואנשיו ואלה החליטו להטיל על הגעתו של הראש"ל וטו, ואכן הראש"ל לא הגיע.
 זעמם עלה בכך שהגר"ש עמאר והגר"י יוסף נפגשו בבית הכנסת "נווה דוד" לשיעור משותף.

מן האמור לעיל יוצא שאריה דרעי מעוניין 'בשלום ואחדות' כטקטיקה להטעות את הציבור הספרדי שיחשוב שיש 'שלום' אך מאחורי הקלעים הסכסכן ממשיך לסכסך.

איך אפשר להמשיך להצביע ש"ס ?  

על סדר היום


לפיד הבעיה לא נתניהו
אני יודע שלפוליטיקאים למיניהם יש בטן מלאה על בנימין נתניהו, ויש מהם הרוצים נקמה בו, אבל השאלה היא האם נקמה טובה על חשבון שנוציא לעצמנו את העיניים? הבעיה שלנו הוא יאיר לפיד, בלעדיו לא היה קורה מה שקרה הוא זה שמוביל את הקו הזה ונתניהו הזקוק לקואליציה נסחף כי אחרת הוא לא יהיה ראש הממשלה. עלינו לעשות הרבה חושבים על העתיד הצעד הבא, איך מחסלים את לפיד, מפני שכל עוד הוא קיים אנחנו בצרות, למרות שפתאום החרדים הפכו להיות כשרים אצלו, אבל רק בשביל להכות בנתניהו לא בשביל לתקן את החוק שהוא כפה על הציבור

חיזוקו של לפיד בגידה בציבור החרדי
מה שמעניין היה, שלפיד הוא זה שיזם הקמת ממשלה בראשות הרצוג בתקוה כי החרדים ירצו נקמה בנתניהו ויצטרפו להרצוג, אבל כמובן שלא על חשבון תיקון חוק הגיוס מפני שאז הוא יאכל אותה בגדול, הוא יגיע לבחירות שבור, הוא האמין כי מאחר והחרדים רוצים נקמה בנתניהו אז הם יילכו עמו למרות שלא יתקנו את חוק הגיוס, דבר שאם היה קורה זו היתה הבגידה הכי גדולה בציבור החרדי והיו חייבים מיד להקים מפלגה חדשה שתלחם בקיימת, אסור לתת ללפיד פרסים על מה שעשה, ואם קיים סיכוי להקטין את כוחו אז זה הדבר הכי חשוב בימים אלה

ללכת לבחירות טוב ולא טוב
כאן המקום להעלות את תחושות הלב בענין מפני שאיש לא יודע את התוצאות לאחר הבחירות, ראינו סקרים למיניהם אבל מן הנסיון למדנו כי הסקרים שקרים, הם טובים בשביל לטמטם את הציבור הרוצה תמיד להיות לצד המנצח ויצביע למען מי שהסקר מראה שכוחו עמו, אבל מעשית בסופו של דבר לפחות בכמה סיבובי הבחירות האחרונות הסקרים לא הצליחו להוכיח אמינות. וכאשר אנו ניגשים לנושא השאלה הבסיסית היא מה יהיה כוחו של יאיר לפיד אחרי הבחירות, והאם יצליחו להקים קואליציה בלי לפיד, מפני שאם שוב יצטרכו את לפיד לא נצליח לתקן את הטעון תיקון בחוק הגיוס

אם אפשר להחליף את הקואליציה בלי לפיד זו עדיפה
אביע כאן את דעתי, אני לא הייתי לוקח סיכון בבחירות קרובות ומעדיף להעיף את לפיד מן הקואליציה והחרדים שיחליפו אותו גם אם ציפי לבני לא רוצה להיות חלק מן הקואליציה הזו עדיין יש יחד 62 קואליציה מאוד צרה, ואם נתחייב להיות ילדים טובים תמורת תיקון חוק הגיוס, זה שוה את הכל, מפני שגם נשב על כורסאות מרופדים וגם יתקנו את החוק שכל כך מעיק עלינו, ונעביר את השנתיים האלו עד לבחירות ואז נחשוב הלאה. בדרך הזו אנו הולכים על בטוח, אם נלך לבחירות אנחנו לוקחים סיכון

מכתבים קצרצרים


אליכם הרבנים ראשי הישיבות והאדמורי"ם: תסתדרו קודם ביניכם אחר כך תטיפו לציבור
נראה כי יש לנו עסק עם מי שמכונים רבנים ראשי ישיבות ואדמורי"ם אך אינם קולטים את הבסיס כי הם צריכים קודם ולפני הכל להוות דוגמא לציבור, אם הם לא מסוגלים לעשות את מה שהם תובעים מן הציבור הרי שהם לא רבנים ולא ראשי ישיבות ולא אדמורי"ם, הם בסך הכל פוליטיקאים שקרנים המכונים בתוארים שאינם מתאימים להם. קודם ולפני הכל, הם חייבים להטיף לעצמם, מי שאינו מסוגל לעשות שלום עם הרבנים האחרים הוא האחרון להטיף, כשלא מסוגלים מי שמוכנים 'חכמים' 'רבנים' 'ראשי ישיבות' 'אדמורי"ם' לחיות בשלום אז בבקשה תסתמו את הפה, בטרם נעמיד אותכם על מקומכם, ונאמר לכם בפרצוף מי אתם

מחלוקת זו חרדיות!!!
הגיע זמן להעמיד את הדברים בצורה ברורה ובדרך כפי שקראנו בפרשת השבוע 'ברחל בתך הקטנה', אנו חיים חיי שקר עד כדי שאיננו מסוגלים עוד לבחון דברים בצורה נכונה, מפני שהאור הפך להיות חושך והחושך אור, אנו חיים בעולם הפוך ממש, וניגש לנקודה המרכזית שכולם זועקים ואומרים כי המחלוקת היא מידה מגונה, וכי אלו מביאים את כל הצרות, אז בבקשה אלו המכונים רבנים ראשי ישיבות ואדמורי"ם תאמרו לנו, אם זה מביא את כל הצרות מדוע אתם בעלי המחלוקת הכי גדולים, אתם ביניכם אינכם מסוגלים לוותר על כלום נלחמים ונאבקים זה בזה בצורה אכזרית שאין דומה לה, אתם הסמל והדוגמא למחלוקת בציבור החרדי, הציבור כציבור מחקה אותכם וחי על פי מה שאתם מכתיבים והיא שנאה קשה בין אח לאח, ובין בני משפחה באותה משפחה, לא אמנה כאן את השמות, אבל אם תבקשו מבטיח לכם רשימת מחלוקות שתזעזע אותכם, אולי זו סוף סוף תפקח את עיניכם ותלמדו לדעת כי לא הציבור הבעיה, אלא הרבנים האדמורי"ם וראשי הישיבות הם הבעיה, הם אלו הגורמים למצבים האלו, ועליהם לשוב בתשובה לפני שהם מטיפים לציבור לשוב בתשובה

בגלל האסון האם מי מן המכונים רבנים ראשי ישיבות ואדמורי"ם החליטו לשוב בתשובה ולהשלים ביניהם?
זה פשוט מגוחך לשמוע שוב ושוב רבנים ראשי ישיבות ואדמורי"ם מדברים על ענין המחלוקת והשלום, כשהם בעצמם לא עשו את המינימום המתבקש לתקן מעשיהם שלהם, לא שמענו כי בעקבות האסון הגדול מי מן היריבים הגדולים החליטו לשוב בתשובה ולתקן מעשיהם, או לפחות לפנות ולהכריז כי הם ראשונים לוותר למען השלום, כל אחד מהם ממתין שהאחר יכנע והוא ירכב על הסוס דבר שלא יקרה, והמחלוקת תמשך וממשיכה ויתכן כי אף ביתר שאת, אז איך ובאיזו חוצפה אתם מעיזים לדבר על נושא שאתם הכי גרועים בה, אתם לא רוצים לשפר מעשיכם אתם לא רוצים להשקיע בענין הזה מינימום, אז מה לכם כי תלינו על הציבור?

מי שאין לו את האומץ לדבר ברור שלא ידבר
כאן אומר כמה מילים לאותם רבנים חשובים המטיפים כי הגיע הזמן להפסיק לדבר ברמזים, וכמו שיעקב אבינו אמר ללבן 'ברחל בתך הקטנה' כך צריך לדבר, כמו שאני כותב בשורות אלו בלי כיסויים ובלי רמזים אלא בצורה הכי ברורה, מפני שרק זה אולי ידקדק למישהו ויבין כי הוא צריך להיות הנחשון לתקן מעשיו ואולי בעקבותיו יילכו גם אחרים ויעשו כך. על אותם רבנים מטיפים לעמוד על הבמה ולתבוע מגדולי ראשי הישיבות האדמורי"ם והרבנים שיתקנו מיד את מעשיהם, ולדוגמא כשהרב בעדני דיבר אמש בבני ברק היה עליו לתבוע מיצחק יוסף שיתקן מעשיו מיד ויעשה שלום עם הרב עמאר ולא יתנהג כפי שנוהג למרות שהרב עמאר מצידו עשה הכל להחזיר את השלום ביניהם, ואותם הדברים אני כותב לרבנים האשכנזים החסידים והליטאים, כל מי שפותח את הפה בנושא, עליו להיות ראשון בבחינת קריינא דאיגרתא ולהכריז על מחילה גמורה וכי מעתה הוא משפיל עצמו תחת האחר ועושה שלום ללא כל פניות וללא כל תנאים, אחרת לא רק שלא תשיגו דבר אתם מקלקלים גורמים שהציבור ילמד ממעשיכם הרעים וימשיך לעשות כמותכם, וחושבים כי יש להם על מי לסמוך, הם מסכנים אינם יודעים כי הרבנים ראשי הישיבות והאדמורי"ם של ימינו רובם כמעט הם הסטרא אחרא והשטן של דורנו, המובילים את הציבור לתחתית שאין תחתית הימנה

מבזקים - מפה ומשם


נא להתפלל להאדמור מתואי ר שמואל יעקב בן יענטע המצב היסתבך במוצאי שבת חוזר לבית חולים עכשיו צמודים אליו 3 רופאים
-----------------
בשורה משמחת כעת במהלך התוכנית 'מלוה מלכה' ברשת ב' - חבר הפאנל ישראל גליס מספר: איתן בן שרה (מועלמי) שנפצע קשה בטבח בהר נוף התעורר הערב והחל לתקשר עם בני המשפחה.
"הן קל כביר לא ימאס תפילת רבים".
-----------------
סקר הארץ שס 6 מנדטים
-----------------
דרמה בקהיר: בוטל האישום נגד מובארק בגין הרג המפגינים ובפרשת ייצוא הגז לישראל.
 -----------------
נתניהו ויעלון החליטו: גדי איזנקוט - הרמטכ"ל המיועד של צה"ל. הודעה רשמית הערב. האלוף יאיר גולן צפוי להתמנות לסגנו של איזנקוט.
 -----------------
ורטר ב'הארץ': אריה דרעי שיגר לנתניהו, באמצעות הודעה לעיתונות, את "תנאי הברזל" שלו להצטרפות: שכר מינימום 30 ש"ח ואפס מע"מ על מוצרי יסוד. המו"מ בעיצומו, כך נראה. או שאגודה וש"ס פשוט נהנים להתעמר בו.
 -----------------
אופיר אקוניס בהודעה חריפה לתקשורת נגד יאיר לפיד: "לפיד יהיר וצבוע. אם לפיד לא רוצה לכהן בממשלה הוא יכול להתפטר. עם יש עתיד - אין עתיד לממשלה הזאת. אין מנוס מהקדמת הבחירות".
 -----------------
הוכרז כעת סופית איזנקוט הרמטכ"ל הבא. גורם צבאי ל'וואלה': הכרזת הרמטכ"ל נדחתה כי האלוף נווה שומר שבת.
 -----------------
אטילה שומפלבי בטוויטר: מקורב מאוד לרה"מ: "רה"מ בנימין נתניהו עדיין לא קיבל החלטה על הקדמת הבחירות. ההתבטאויות של יאיר לפיד עברו היום קו אדום. נתניהו רותח וזועם".
 -----------------
ראש ישיבת זוועהיל הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן הגיע אמש לניחום אבלים אצל בני הגר"א זלמנוביץ זצ"ל, ראש כולל גארליץ בב"ב.
 -----------------
'ישראל היום': במפלגות החרדיות עדיין מתייחסים בחשדנות להצעת 'הליכוד' ללכת לבחירות אם יתחייבו לתמוך בנתניהו. למרות החשש שמדובר בשרירים מול לפיד, גוברת ההערכה שהחרדים ישיבו באופן חיובי.
 -----------------
אסתר איזנקוט, אם הרמטכ"ל הבא בראיון לצביקה גרוניך ב'כיכר השבת': "בטח שהייתי רוצה שיהיה רב". לדבריה, "הוא מאוד מעריך את הדת". היא בטוחה כי עם מינויו לחרדים ולדתיים יהיה יותר טוב בצבא.
 -----------------
 אריה דרעי ל'ידיעות': "לא מוכן להתחייב לנתניהו שנמליץ עליו לנשיא אחרי הבחירות".

להמשך המבזקים כנסו כאן:

מהדורת חצות של סוכנות הידיעות "חדשות 24":

ההישג של משה ליאון לקיום בחירות במינהלים הקהילתיים - חבר מועצת העיר ירושלים משה ליאון בראיון: יש הבטחה מראש העיר שהבחירות יתקיימו בשנת 2015, מקווה שתוך חודש יהיה מועד לבחירות, ההחלטה של ברקת הייתה מחוסר ברירה מבחינתו, כל מי שצריך להיערך לבחירות שיתחיל כבר מעכשיו". והאם ההחלטה היא רק לטובת המגזר החרדי?
יעקב חגואל ראש המחלקה למאבק באנטישמיות בהסתדרות הציונית העולמית בראיון: "מושל אדירנה שבטורקיה שאמר כי יסגור בית כנסת עתיק, וקבע כי יהפוך למוזיאון עקב העלייה להר הבית התנצל לאחר ששיגרתי מכתב חריף למושל ובו מחיתי על החלטתו הנבזית. המושל ששוחח עם רבה הראשי של טורקיה הרב יצחק חליבה, טען כי דבריו לא הובנו, והביע "צער עמוק" על עיוות דבריו. המושל הבהיר כי בית הכנסת יישאר פתוח ולא יהפוך למוזיאון.
הצלם יהודה פרקוביץ תושב בני ברק בראיון: "מאות אנשים נתקעו בערב שבת בפקק ענק בכניסה לבני ברק, רבים צעדו רגלי מכביש גהה לתוך העיר. חשוב לצאת לנסיעות מחוץ לעיר מוקדם ככל האפשר כהוראת הרבנים מחשש לחילולי שבת, השבוע, מאות איש היו תקועים מעל שעתיים בפקק בערב שבת האחרון בסמוך לבני ברק והגיעו ממש בצפצוף השני לתוך העיר".
ואליהו אליוביץ דובר החובש הר נוף בראיון: "ארבעת המשפחות השכולות נפגשו עם משפחת השוטר הדרוזי בטקס חנוכת האמבולנס החדש של 'מד"א-החובש הר נוף' לזכר הנרצחים הי"ד בטבח בבית הכנסת בשכונה בהשתתפות רבנים ואישי ציבור". אלמנת השוטר הדרוזי אמרה במפגש: "לא כועסת על אף אחד, כועסת רק על הגורל".
להאזנה לראיונות במלואם חייגו 0508002424 שלוחה 1 או במספר 0506126421 שלוחה 1 שפתוח גם מכשרים

הרב ברלנד במלוה מלכה עם הרבה מחסידיו


תלמידי הזקן ממרא מצאו לו שידוך מצויין

זה התחיל כבדיחה והתגלגל לרצינות, ישנם מי שאומרים כי אין זוג מתאים יותר וכי זה ממש מן השמים, אחת האלמנות הטריות ששמה נודע לתהלה-מחבלית מועמדת להתחתן עם ר' שמואל אויערבך שזה שנים מחפש שידוך 'הגון' כזה שיתאים למחבל אמיתי, וסוף סוף עכשיו הציעו שידוך אדיר, התלמידים מקוים שבקרוב ירקדו בחתונה גדולה שיעשו

ממתינים שהשלשים יעבור, ואז יחליטו על הזמנים של האירוסין והחתונה

האדמו"ר האהרוני מסאטמאר אמר: ״א פרוי מיט א שפיצל א נחת צו קוקן אויף איר״ (אשה שלובשת 'שפיצל' נחת להסתכל עליה)

מאת סאטמארער

מומחה לנשים, כך מתברר מנאומו של האדמו"ר האהרוני בפני נשים מבית רחל, הוא אמנם אמר זאת כבר לפני כמה שבועות אבל ההקלטה נפלה לידי רק עכשיו, ושם אני שומע אותו מדבר בפני נשים ואומר כי הוא מלא נחת להסתכל על אשה כשהיא לובשת 'שפיצל'

מי ששומע אותו מבין כי הוא אוהב להסתכל על נשים כאלו ורוצה לראות הרבה כאלו, נתן להם את ההרגשה שכל אשה שתלבש שפיצל הוא מבטיח להסתכל עליה, הוא אומר שכאשר אשה לובשת שפיצל (כובע מעל הפאה) זה גורם לו נחת להסתכל עליה

מי שישמע את נאומו שם על ענייני צניעות יזדעזע מן הידע הרב שיש לאהרוני בכל ענייני הנשים, מה שאני ועוד אלפי אחרים אינם יודעים הוא מוכיח כזו בקיאות המוכיח כי משהו חולה מאוד בחינוך הזה המונח כל כך בלבושי הנשים והבקיאות במנהגיהן ודרכיהן. בקהילות הקדושות בנושאים אלו עוסקות הנשים ולא הגברים, אבל בסאטמאר שם הרבי'ס האדמור"ים חייבים להוכיח בקיאות בלבושי הנשים ובמנהגיהן, אחרת משהו חסר בהם

סקר הארץ שס 6 מנדטים


הגר"ש עמאר: ארץ ישראל שייכת לעם ישראל

מאת ש"סניק

השבת נערכה תפילה חגיגית, שירת בקשות, וקידוש גדול לכבוד בחירתו של מרן הגר"ש עמאר לכהן פאר כרבה של ירושלים, כאשר הגר"ש עמאר לובש גלימה מוזהבת חדשה.

הגר"ש עמאר דיבר במפתיע על המצב הרגיש עם הציבור הערבי ואמר: "הקב"ה הבטיח את ארץ ישראל לאברהם אבינו, ויצחק אבינו ע"ה, אולם ליעקב ע"ה לא רק שהבטיח אלא נתן לו ממש, ואומר המדרש שהקב"ה קיפל את כל א"י והניחה למראשותיו של יעקב כמו שנאמר "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך" ! 
ולכן בקידוש בשבת אומרים "נחלת יעקב אביך כפי השם דיבר" , נחלת יעקב !

לאברהם ויצחק היו את ישמעאל ועשו, ליעקב היה שנים עשר שבטים ואנו ורק אנו צאצאיו הישירים.

הגר"ש קרא להתחזק בלימוד תורה, והקב"ה יושיע את עם ישראל ויגאל אותנו גאולת עולם, בשובה ונחת !

קובי נחשוני על כינוס השלוחים


הטיפ היומי


התקשר לרבי במחשבה


סיכום השיחה היומית

באגה"ק ד"ה קטנתי מכל החסדים מבאר אדה"ז שזה גופא שהקב"ה הראה ליעקב "חסדים" ו"אמת" –הקטין אותו, כי "כל הקרוב אל ה' ביתר שאת .. צ"ל יותר שפל רוח". ובסגנון חז"ל: "מאן דמחוי במחוג קמי' מלכא וכו'", והיינו, שכאשר עומדים לפני המלך, הנה אפי' תנועה קלה נחשב למרידה במלכות רח"ל. דנוסף לזה שכאשר ממה"מ הקב"ה מראה קירוב ל"איש הדיוט ושפל אנשים" ה"ז מעורר אצל המקבלהרגש של שפלות עוד יותר – הנה גם מצדהמשפיע זה כך, כי ככל שמיתוסף גילוי אלקותהולכת ופוחתת הנתינת-מקום למציאות וישות. וע"ד הטעם שבשבת מלאכה אסורה, אף שבימות החול ה"ז מצוה, כי בשבת מאיר גילוי אלקות ה"ז מבטל מציאות היש וגם במקבל ניכרת בו השפלות ביותר. וזהו"ע מה דוקא בתפלת שמו"ע מבקשים "סלח לנו .. כי פשענו", כי בשעה שעומד בפני המלך, תופס ומרגיש שצריך לבקש "סלח לנו" גם על מה שלא הי' נחשב כחטא כשהי' בחוץ. וזהו גם מה שלאחרי שהקב"ה קירב את יעקב בהראות לו "חסדים" ו"אמת" הי' "נדמה בעיניו שחטא". וזהו גם שדוקא בברכת "הגומל" על חסדים שהקב"ה מראה, מרגיש האדם שהוא במצב של "חייבים".
משיחת י"ב תמוז ה'תשכ"א

הוידאו היומי


היום יום ח' כסלו


זמנים - סוף זמן קריאת שמע


ווארטים


״תלמד להעריך שתי ידיים שמחבקות אותך כשרע, מאשר מליון ידיים שמוציאות לך כפיים כשאתה שמח״

הסיבה שלאנשים קשה להיות שמחים היא, כי הם תמיד רואים את העבר יותר טוב ממה שהוא היה, את ההווה יותר גרוע ממה שהוא, ואת העתיד יותר מסובך ממה שהוא יהיה

פעם באולם בבני ברק לוקח בעל השמחה את המיקרופון ומכריז שעל מנת שהמשפחות יכירו, משפחת החתן מתבקשים לעבור לצד ימין של האולם
ומשפחת הכלה לעמוד בצד שמאל.
מיד האולם נחלק לשניים. חצי מהקהל נעמדים בצד ימין וחצי בצד שמאל.
אז פונה בעל השמחה לצד השמאלי ומבקש: "כל מי שעומד בצד שמאל מתבקש לצאת.
זה בר מצוה כאן!
הסאטמארים שרים 'ימים' לזאלוני


תשע דקות בלבד


ככה מתפלל הרבי על אבא של הכלה


באבא דוד אבוחצירא מנשק את ידי באבא ברוך


מצוה טאנץ בספינקא


מסע הקודש של באבוב45 ללונדון 1מסע הקודש של באבוב45 ללונדון 2מסע הקודש של באבוב45 ללונדון 3מסע הקודש של באבוב45 ללונדון 4חמאס על הר הבית


רעולי פנים השתוללו בהר הבית עם דגלי חמאס בערב שבת - דנינו תקף את חברי הכנסת היהודים

מאת מקדשער

בעוד המשטרה מנהלת מאבק נגד חברי הכנסת היהודים שעולים להר הבית, השתוללו שם ביום שישי רעולי פנים עם דגלי חמאס במגוון של קריאות הסתה בתמיכה בטרור נגד ישראל והיהודים.

המשטרה פתחה את הר הבית לכניסה חופשית של מוסלמים מכל הגילאים. ללא בדיקות בשערים. המוסלמים ניצלו את פתיחת הר הבית להחדרת דגלי חמאס, הפרות סדר, וקריאות הסתה.

בין היתר קראו המוסתים "ברוח ובדם נפדה את לא אקצה", קריאות תמיכה במוחמד דף האחראי לרצח יהודים רבים, ועוד.

השר אהרונוביץ: "אף אחד לא יפגע בהר הבית".  הפרות הסדר מתרחשות בהר הבית ימים ספורים לאחר הצהרותיו של השר אהרונוביץ' ש"אף אחד לא יפגע בהר הבית".

השר שנכח ביום שלישי האחרון בטקס פתיחת תחנת הכיבוי החדשה בכפר בקה אל גרבייה, הצהיר בפני הקהל ש"שבועיים רצופים הר הבית פתוח בימי שישי למוסלמים להתפלל והיו מעל ארבעים אלף. אני לא אאפשר לשום קיצוני לעלות להר הבית להפר את הסדר. לא אאפשר את זה ואני אעמוד על המשמר".

המפכ"ל דנינו: לא אתן לחברי הכנסת היהודים לעלות להר הביתבאותה שעה שבהר הבית התרחשו הפרות הסדר, עלה המפכ"ל דנינו לנאום בכנס באשקלון ובחר לתקוף דווקא את חברי הכנסת היהודים העולים להר הבית בטהרה.

באירוע "שישי בקתדרה" במכללה האקדמית אשקלון איים המפכ"ל דנינו כי "ימנע את עלייתם להר הבית של חברי כנסת "שמתסיסים". כאשר כוונתו לחברי כנסת שעולים להר כיהודים ולא כתיירים.

התנועה למשילות ודמוקרטיה: לפטר את דנינו אם לא יתנצלבתגובה קראה הערב התנועה למשילות ודמוקרטיה לראש הממשלה נתניהו ולשר יצחק אהרונוביץ' בדרישה לפנות אל דנינו שיתנצל על דבריו ואם לא יעשה כן "הרי שיש להעבירו מתפקידו ולמנות תחתיו אדם המכיר את כללי המדינה הדמוקרטית, סמכויותיו, וחובותיו" נכתב.

במכתב נאמר כי "קביעתו זו של רב ניצב יוחנן דנינו מעידה כי אינו תופס נכון את תפקידו ומקומו כמפקד המשטרה, וכדרג שעליו מוטל לבצע את החלטות הדרג המדיני והחוק ולא את הערכותיו ונטיות ליבו".
בתנועה מדגישים בפני ראש הממשלה והשר לבטחון הפנים כי "חרף פניית יו"ר הכנסת לשר הממונה על המפכ"ל ועל אף שהדברים הובאו לידיעת מר דנינו, הלה, לא די שלא חזר בו מדבריו אלא אף הבהיר שוב באופן רשמי כי זוהי עמדתו והדגיש כי יפעל לאיסור כניסת חברי כנסת למתחם הר הבית".

במקביל, פנתה התנועה ליו"ר ועדת הכנסת ח"כ יריב לוין בקריאה לקיים דיון דחוף ולזמן את דנינו כדי לברר כיצד לטפל בהפרת הכללים הדמוקרטיים מצידו.

לגלריה כנסו כאן:

האם הולכים לבחירות?


הרמטכ"ל הבא


שניידר פונה לשר הפנים


מובראק זכאי בדין


ליפא שמלצר על פרשת ויצא


המבשר


ברוך הבא למלך המשיח


עיתוני הבוקר


ריקוד ערבי-חרדי


התקשורת לא מדווחת


זה קורה למי שנוסע בהצפה


לא צריך לצעוק