רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 13 בינואר 2021

מרן האדמו"ר הרי"ף על השובבי"ם חלק ג'


 חלק ג :

וכל חיינו צועק בליבנו מה ששמענו בימים שזכינו להיות בבית מור זקני רבי משה אהרון פינטו זצוק״ל, שהיה אומר שנוח לו לאדם לבוא לעולם ולחיות שבעים שנה, עם ייסורים כאיוב, ולענות אמן כמה שצריך. 

הנה דברים אלו פחד ואימה מה טמון ונמצא בדבר שאנחנו רואים אותו כדבר רגיל, עניית אמן. ועלינו לדעת שבאמן הזאת עולמות שלמים נמצאים בה. ורבנו הרמ״א (סימן קכד סעיף ז בשם הכל בו) כתב דברים מפחידים וזה לשונו, ילמד בנו הקטנים שיענו אמן, כי מיד שהתינוק עונה אמן, יש לו חלק לעולם הבא. ובספר ״מנחת אליהו״ לבעל השבט מוסר (פרק לב דרוש לפורים) כותב, שרק אחרי שהילד ענה אמן, הוא יכול לזכות לקום לתחית המתים. וזה מה שנאמר במרדכי היהודי, ״ויהי אומן את הדסה״ ( אסתר ב ז).

וזכינו לראות אצל מור זקני זצוק״ל שהקפיד לא לאכול או לא לברך שום ברכה, אם אדם לא שומע את הברכה ועונה אחריו אמן. וכך היה נמנע שעות מלאכול או לשתות, עד דאדם שראוי לבוא במנין, היה שומע את הברכה ועונה אמן כדבעי. 

והנה הזכויות והשכר של ענין אמן ״עין לא ראתה״ ובמדרש תנחומא (פרשת צו, ז) אמר רב יהודה, כל מי שהוא עונה אמן בעולם הזה, זוכה לענות אמן לעולם הבא. מנין, שנאמר ״ברוך ה אלוהים אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן״.  (תהילים מא יד) אמן בעולם הזה ואמן בעולם הבא. 

והגמרא (ברכות מז) אומרת כל המאריך באמן, מאריכין לו ימיו ושנותיו. וריש לקיש במסכת שבת קיט׳ אומר, כל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן. ורבנו המהרש״א ביאר, שהנה הלשון שערי גן עדן, כי הגן עדן יש לו הרבה שערים, מחיצות לפנים ממחיצה. 

וכמו שנאמר בגמרא (בבא בתרא עה) כל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חבירו. וכן אמרו בשבת קנב׳, כל צדיק וצדיק יש לו מדור לפי כבודו. ואמר שזה העונה אמן בכל כוחו, פותחין לו כל השערים מחדרי גן עדן. 

וכן מעשה באדם שהיה בעל חטא גדול ורחוק מהקב״ה, מחלל שבת ועושה מעשים קשים. ובאחד הימים באו להחתימו בשבת קודש במכונית. וכאב לנו מאוד ודיברנו איתו הרבה על מעלת התשובה. אמר לנו בדמעות, שקשה לו ושניתן לו עצה איך להכניע את היצר הרע. 

אמרנו לו, בכל יום תקפיד ללכת לבית כנסת ורק לענות אמן מכל הלב. ולא עברו ימים, היום האדם הזה תלמיד חכם, אברך שיושב ושוקד על התורה יומם ולילה.

הכח של אמן ואמן יהא שמיה רבא, אין לזה שיעור. ורבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש פרשת וילך אומר, שהאדם על ידי עניית אמן ממשיך ברכות ממנו למלך וממלך למלכה דהינו כנסת ישראל, ומשם נמשכות ויוצאות הברכות למעלה ולמטה והם מתפשטות בכל העולמות והקול יוצא ומכריז, שתו מהשקאת הברכה שהוציא איש פלוני, שהוא עבד המלך הקדוש. וכשישראל למטה שומרים לענות אמן ולכןון ליבם כמו שצריך, אזי כמה פתחים של ברכות נפתחים להם מלמעלה, כמה טובות נמצאים באותן עולמות, כמה שמחה יש בכל העולמות. 

וידע האדם, שכל מיצר וכל צרה שעומד לפניה, כח האמן ממתק את הכל. וכל מעלה שעולה האדם, כח האמן מסיר הקיטרוגים שלא יפריעו לו במעלה ובמדרגה החדשה שהשיג. 

ובתנא דבי אליהו (זוטא פרק כ) אומר, לעתיד לבוא מביא הקב״ה את התורה ומניחה בחיקו. ועוסק בתורה בטומאה ובטהרה, באיסור ובהיתר ובהלכות. ואומר דוד המלך ע״ה אגדה לפני הקב״ה, ועונין הצדיקים יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים בגן עדן, ופושעי ישראל עונין אמן מתוך הגיהנום. אומר להם הקב״ה למלאכים, מי הם הללו שעונין אמן מתוך הגיהנום, ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, הללו הם פושעי ישראל. שאף על פי שהם בגהינום בצרה גדולה, מתחזקים ואומרים לפניך אמן. ואומר להם הקב״ה למלאכי השרת, פתחו להם שערי גן עדן ויבאו ויזמרו לפני. שנאמר, ״פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים״, אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן. 

ובילקוט שמעוני מביא ענין זה באריכות וכך אומר, אל תקרי שומר אמונים, אלא שאומרים אמן. שבשביל אמן אחד שעונים רשעים מתוך גיהנום המוחין מתוכו, כיצד עתיד הקב״ה להיות יושב בגן עדן ודורש וכל הצדיקים יושבים לפניו, וכל פמליה של מעלה עומדים על רגליהם, וחמה ומזלות מימינו של הקב״ה ולבנה כוכבים משמאלו, והקב״ה יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן, על ידי משיח. 

וכיון שמסיים ההגדה, עומד זרובבל בן שאלתיאל על רגליו ואומר, יתגדל ויתקדש וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו. וכל באי עולם כולם עונים, אמן ואף רשעי ישראל וצדיקי עובדי אלילים שנשתיירו בגיהנום עונים ואומרים אמן מתוך הגיהנום. 

ומתרעש העולם עד שנשמע קול צעקתם לפני הקב״ה. והוא שואל מה קול הרעש הגדול אשר שמעתי, ומשיבים מלאכי השרת ואומרים לפניו, רבש״ע אלו רשעי ישראל וצדיקי עובדי אלילים, שנשתיירו בגהנום שעונים אמן ומצדיקים עליהם את הדין. מיד מתגלגלים רחמיו של הקב״ה עליהם ביותר ואומר, מה אעשה להם יותר על דין זה. כבר יצר הרע גרם להם, באותו שעה נוטל הקב״ה מפתח של גיהנום בידו, ונותן להם למיכאל וגבריאל בפני כל הצדיקים ואומר להם, לכו ופתחו שערי גהנום והעלו אותם. מיד הולכים עם המפתחות ופותחים שמונה אלף שערים וכו׳. 

 באותה שעה תופסים ביד כל אחד ואחד מהם ומעלים אותם, כאדם שהוא מקים את חבירו ומעלהו בחבל מתוך הבור. שנאמר ״ויעלני מבור שאון״ (תהילים מ ג) ועומדים עליהם באותה שעה, ורוחצין וסכין אותם ומרפאין אותם ממכות של גיהנום. ומלבישים אותם בגדים נאים ומביאים אותם לפני הקב״ה ולפני כל הצדיקים, כשהם מכוננים ומכובדים. שנאמר, ״כהניך ילבשו צדק וחסידך ירננו״. (תהילים קלב ט) כהניך אלו צדיקי אומות העולם, שהם כהנים להקב״ה בעולם הזה. כגון, אנטוניוס וחבריו. וחסידך אלו רשעי ישראל, שנקראים חסידים. שנאמר, ״אספו לי חסידי״ (תהילים נ ה) 

וכשנכנסים לפתח גן עדן, נכנסים מיכאל וגבריאל תחילה ונמלכים בהקב״ה. משיב הקב״ה ואומר להם, הניחו להם ויכנסו, שיראו את כבודי. וכיון שנכנסו, הם נופלים על פניהם ומשתחוים לפניו ומברכים ומשבחין שמו של הקב״ה. מיד צדיקים גמורים וישרים, שהם יושבים לפני הקב״ה, נוהגים הודאות ורוממות להקב״ה שנאמר ״אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך״ (תהילים קמ יד) ״וירוממהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו״.  

(ילקוט שמעוני ישעיה רמז תכט) 

וכשנתבונן בדברים קדושים ונשגבים אלו ונבין ונדע מה יש בידנו. כח שאין לשום אומה ולשון, אשר זיכה אותנו הקב״ה לתקן ולעלות ולהשיג השגות נשגבות בכח אמן. 

נשתדל בכל כוחנו לחזק ולהתחזק ולהקפיד ביותר במצות אמן, וכך נזכה לחיי העולמים ולישועה גדולה. 

״השם עוז לעמו יתן, השם יברך את עמו בשלום״ 

יאשיהו יוסף.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.