רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 20 בנובמבר 2020

משיחת כ"ק אדמו"ר תולדות שנת ה'תשנ"ב

 

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה

אחד"ש

מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת תולדות שנת ה'תשנ"ב

סימן יב ,

ובנוגע לפועל – המעשה הוא העיקר , כיון שכבר היה מולד הלבנה [ שהם עתידים להתחדש כמותה ] בראש חודש כסלו [ ראש חודש של גאולה ] , חודש השלישי [ שקשור עם גאולה השלישית ובית המקדש השלישי ] דשנת ה'תשנ"ב [ היה תהא שנת נפלאות בה , בכל מכל כל ] – צריך כל אחד ואחד מישראל להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בהדגשת הענין דכל ימי חייך להביא לימות המשיח , על ידי זה שכל מציאותו , תיכף כשניעור משנתו , חדורה בהחיות דמשיח [ שזוהי עצם מציאותו של כל אחד ואחד מישראל , משיח שבו ] שמביאה לימות המשיח , וענין זה יכול וצריך להיות גם ברגע זה – על ידי התעוררות מחודשת בתוקף מחודש דעצם הנשמה [ על דרך ניעור משנתו ] להביא לימות במשיח , על ידי זה שמוסיף עוד מצוה אחת כדי להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות ולהביא לו ולהם תשועה והצלה , וכל זה – לאו דוקא בענינים נעלים הקשורים עם בחינת היחידה , כמו לימוד והפצת תורת החסידות , יחידה שבתורה , אלא גם [ ובעיקר ] בענינים פשוטים , כמו נתינת צרכיו הגשמיים של יהודי , הקשורים עם עצם מציאותו [ נשמה בגוף ] , כולל ובמיוחד הצרכים הנוספים דחודש כסלו , בימי חנוכה , ימי שמחה והלל , שמוסיפים בסעודות של שמחה , כולל גם המנהג דנתינת מעות חנוכה [ כפי שנהגו רבותינו נשיאינו ] , ולפני זה בסעודות והתוועדויות של שמחה דימי הגאולה יו"ד וי"ט כסלו ,

סימן יג ,

ויהי רצון והוא העיקר – שבתחלת חודש כסלו , חודש הגאולה , תבוא בפועל ובגילוי הגאולה האמיתית והשלימה , התחלת הגאולה ושלימותה , על ידי משיח צדקנו – יעמוד מלך מבית דוד כולהו , עד שיתקן את העולם לעבוד את השם ביחד , שנאמר אז אהפוך אל עמים גומר לעבדו שכם אחד , וכמרומז גם בסיום וחותם ההפטרה דשבוע שעבר ובהתחלת פרשת השבוע , ההפטרה דשבוע שעבר מסתיימת בהכרזה יחי אדוני המלך דוד לעולם – נצחיות מלכות דוד שנמשכה במלכות שלמה , ששלימותה על ידי המלך המשיח שהוא מבית דוד ומזרע שלמה – שתוכנה של הכרזה זו התגלות מציאותו דמלך המשיח , ועל ידי זה ולאחרי זה באה התגלותו לעין כל על ידי פעולותיו כולהו – כמרומז בהתחלת פרשת השבוע , ואלה תולדות יצחק – שהלידה

 [ תולדות ] דמלך המשיח [ התגלות מציאותו ] היא באופן גלוי לעין כל [ ואלה ] , עד שכל השומע יצחק לי [ יצחק ] , ולא עוד אלא שפועל גם על אומות העולם , הן הבירור דלבן [ בפרשת ויצא ] והן הבירור דעשו [ בפרשת וישלח ] עד אשר אבוא אל אדוני שעירה , בימי המשיח , שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה להשם המלוכה – תיכף ומיד ממש ,

בברכת התורה משולם צפניה

אין תגובות:

פרסום תגובה