רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 31 ביולי 2020

משיחת כ"ק אדמו"ר ואתחנן ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א
שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת ואתחנן ה'תנש"א
סימן יא , ובנוגע לפועל , כיון שנמצאים על סף הגאולה האמיתית והשלימה שבה יהיו כל הענינים באופן של בלי גבול – צריכה להיות הטעימה [ בערב שבת , שטוב לטעום מכל תבשיל ותבשיל ] מהבלי גבול דהגאולה , על ידי ההוספה בעניני התורה והמצוות באופן שלמעלה ממדידה והגבלה , ובפרטיות יותר – הוספה בלימוד התורה [ מוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה ] , הן נגלה דתורה והן פנימיות התורה , כולל לימוד עין יעקב , אגדה שבתורה , שרוב סודות התורה גנוזין בה , ועוד ועיקר , לימוד פנימיות התורה , כדברי האריז"ל [ שיום ההילולא שלו בחמשה מנחם אב ] שבדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכמה , ובמיוחד לאחרי שנתבארה בתורת החסידות באופן ששיך להבנה והשגה דכל אחד ואחד מישראל , והדגשה מיוחדת על ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה – הן בנגלה דתורה , ובפרט בספרו של הרמב"ם שכולל גם ההלכות ששייכות לזמן הגאולה , כמו הלכות בית הבחירה [ שלמדום זה עתה בימי בין המצרים ] , וכן הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח , והן בפנימיות התורה , שנוסף לכך שכללות הלימוד דפנימיות התורה מקרב את הגאולה , בהאי חיבורא דילך [ תורתו של רבי שמעון בר יוחאי ] , , יפקון ביה מן גלותא ברחמי , יש עילוי מיוחד בלימוד החלקים דפנימיות התורה שמבארים עניני הגאולה , ומה טוב – שלימוד זה יהיה באופן דעשרה [ ציבור ] שיושבים [ בהתיישבות וקביעות ] ועוסקים [ באופן של עסק ] בתורה , כההוראה דדבר משנה שלומדים בפרקי אבות דשבת זה – פרק שלישי , שגם זה רומז לגאולה השלישית  ובית המקדש השלישי , שעל ידם נעשית הנחמה בכפלים על בית ראשון ובית שני
בברכת התורה משולם צפניה

אין תגובות:

פרסום תגובה