רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 29 בספטמבר 2016

משיחת כ"ק אדמו"ר נצבים [וילך], שנת ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת נצבים [ וילך ] ,שנת ה'תנש"א
סימן יב ,
ויהי רצון שבבואנו מסיומה של שנת אראנו נפלאות , ובהכנסנו לשנת נפלאות בה , נפלאות בכל , נפלאות בינה , תבוא בפועל ממש ותיכף ומיד ממש הגאולה האמיתית והשלימה , כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,ובלשון הכתוב בפרשת נצבים שקורין לעולם בשבת שלפני ראש השנה , ושב השם אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגומר , וכמודגש במיוחד בהראשי תבות דנפלאות בכל , בכל מכל כל , שבכל מכל כל בגימטריא קבץ – בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו , עליו נאמר בתפלת חנה
 [ שמפטירין ביום א דראש השנה ] ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו , ובלשון התפלה בסיום ברכת שופרות [ שבה מסיימים וחותמים ג' הברכות דמלכיות זכרונות ושופרות ] , תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גלויותינו , אשר , לאחרי עבודתם של ישראל בתקיעת שופר [ ובפרט בב' הימים דראש השנה ] מקיים הקדוש ברוך הוא הבטחתו והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול , ולא רק בלשון עתיד , אלא בלשון הוה , ועד בלשון עבר , שכבר היתה התקיעה בשופר גדול , ותיכף ומיד נפטרין לבתיהם לשלום , לבית האמיתי דכל אחד ואחד מישראל – בית המקדש השלישי בגאולה השלישית [ יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו ] , ובבית המקדש עצמו – בכל שלש הקדושות שבו , ובפרט בקדש הקדשים , ועוד והוא העיקר – שכן תהיה לנו בפועל ממש ,ויתירה מזה , שכבר היתה לנו , בלשון עבר , ובפרט על פי הפתגם הידוע של רבותינו נשיאינו על דבר הפירסום דביאת המשיח בעיתונים , כפי שנתקיים בפועל ממש בתקופה האחרונה שנתפרסם בכמה וכמה עיתונים בעולם כולו [ ויש להוסיף ולפרסם עוד יותר ] שהנה זה [ המלך המשיח ] בא , ותיכף – כבר בא – בפועל ממש , למטה מעשרה טפחים , ובגלוי לעיני כל באי עולם , ועל אחת כמה וכמה לעיני כל ישראל ותיכף ומיד ממש ,
בברכת התורה משולם צפניה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה