רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 28 באפריל 2016

תוכן השיחה המפורסמת בין מרן הגר"ח גריינמן זצ"ל ליבלחט"א מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א


תמליל השיחה המפורסמת בין מרן הגר"ח גריינימן זצוק"ל ליבלחט"א רבינו מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א בענין חביבות הייסורים וכפרתם

מאת מרכז החדשות
בניחום אבלים לבני מרן הגר״י שפירא זללה״ה ביום ה׳ אסרו חג הפסח כ״ב ניסן תשס״ט הגיעו לנחמם תיכף ומיד בצאת הרגל בתחילת השבעה מרן הגראי״ל שטיינמן שליט״א ומרן הגר"ח זצוק"ל ודברו בענין היסורים. [מתורגם מאידיש ע״פ הקלטה]

שאל הגראי״ל מה שכתוב בגמ׳ שר׳ יוחנן אמר על הייסורים לא הן ולא שכרן, לכאו׳ מה זה לא שכרן, הרי לכאו׳ מה שייך שכר על הייסורים.
והשיב הגר"ח זצ"ל וכי יש ספק אם יש שכר על הייסורים, הרי בודאי שיש בזה שכר.
ושאל הגראי״ל אמנם ייסורים הם מכפרים אבל מה שייך בהם שכר.
והשיב הגר"ח ר׳ יוחנן ידע שלכפר אינו צריך ולכן הוא רק דיבר על השכר שבהם שאת השכר אינו רוצה.
ושאל הגראי״ל הרי ר׳ יוחנן אמר דין גרמא דעשיראה ביר, ואמר הגר"ח זצ"ל שרואים מזה שר׳ יוחנן גם הי׳ לו ייסורים.
ושאל הגראי״ל מה עדיף ובמה יש יותר שכר בייסורים או בלימוד התורה, שלכאו׳ ללמוד תורה עדיף מאשר ייסורים.
והשיב הגר"ח הרי רבי קיבל על עצמו ייסורים שש שנים ועוד שבע שנים, ועל ידם כיפר על עצמו.
ושאל הגראי״ל הרי לכאו׳ עדיף ללמוד תורה ולמה רבי קיבל על עצמו ייסורים.
והשיב הגר"ח זצ"ל שרבי למד תורה יחד עם הייסורים, ממילא הי׳ לו את שני הדברים גם תורה וגם ייסורים.
ושאל הגראי״ל שלכאו׳ כתוב שתורה מגנא ומצלא וכן מצוות בעידנא דעסיק בה מצילה, אבל האם גם ייסורים הם מצילים.
והשיב הגר"ח זצ"ל הרי הגמ׳ אומרת שבכל הימים שהי׳ לרבי ייסורים לא הפילה אשה, ובודאי שגם ייסורים מצילים.
ושאל הגראי״ל שכתוב שכל מילה של תורה זה כנגד כולם, ואמר הגר"ח שכל מילה זה מצוה, ושאל הגראי״ל האם כשמהרהר בלימוד גם כל מילה נחשבת למצוה.
והשיב הגר"ח שבודאי גם כשחושב בלימוד כל מילה זה מצוה, וראי׳ לזה שהרי מברכים לעסוק בדברי תורה.
ושאל הגראי״ל הרי הח״ח אומר שאפשר לקיים מאתים מצוות בדקה ע״י שלומד מאתיים מילים של תורה, ולכאו׳ אם במחשבה גם כל מילה זה מצוה, הרי עדיף לחשוב שהרי במחשבה יכול להספיק יותר ממאתיים מילים.
והשיבו הגר"ח זצ"ל וכי כשמדברים בלימוד, לא חושבים גם בזמן הזה בלימוד, וכיון שבודאי גם חושבים בזמן הזה, א״כ מצטרף גם המילים של הדיבור וגם של המחשבה, וממילא כשמדבר בלימוד יש לו כפול מצוות שכל מילה גם של הדיבור וגם של המחשבה גחשבת לו למצוה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה