רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 28 בפברואר 2018

תשובה מאהבה בעניין הכריעות בתפילת את צמח

שמענו דיבת רבים אודות הכריעות בברכת את צמח עליו ציוונו עט''ר המלעיזים מלעיזים שהוא נגד המובא בשו''ע שלא להוסיף בכריעות אכן אנן בדידן כי נתקדשו עלינו דברי מרן עט''ר ולאורו נסע ונלך ולא נהרהר אחריו ח''ו לסור מכל היוצא מפיו ימין ושמאל כדרך ההולכים בדרכי הבעש''ט ותלמידיו נ''ע ויפתח בדורו ועאכו''כ ששמואל בדורו (כי נתעברה ברבנו נר''ן של מוהר''ר שמואל אויערבאך זצוק''ל כידוע) שאין לנו אלא צדיקי האמת שבכל דו''ד בבחינת ויאמינו בה' ובמשה עבדו.
בכל זאת הזכרנו הדבר בפני עט''ר שאמר במתק ענוונותו כדברי דהע''ה נפשי בתוך לבאים אשכבה להטים.. ומצווים אנו לטרוח ככל שתשיג ידנו להסיר ממנו עקשות פה ולזות פה צאו ואמרו להם קושט דבר אמת שקיבלתי הדבר מפי אליהו זכור לטוב בעת עליית נשמה שהייתה לי במוש''ק זכור וכי כריעה זו הוראת שעה לבין השמשות של עקבתא דמשיחא נאמרה בבחינת כרע רבץ כארי אשר בסמוך לו נאמר לא יסור שבט מיהודה ומחוקק שהוא בסוד מלכות דוד ושלמה חוטר מגזע ישי שאני בא משרשיו ועוד הגיד לנו עט''ר שכבר נתפשט שנהגנו בעניין זה כאר''י ז''ל ולא כמובא בשו''ע ועאכו''כ מכיוון שנוסיף את עניין הרביצה אין כריעה זו כשאר הכריעות ובוודאי שאין קפידא אם לא כורעים בתחילת הברכה ממש אין קפידא.
ומאז ציווה רבנו שנהיה נוהגים בנפילת אפיים שנפול קודם על ערפנו במקום קשר תפילין ואז נזקוף גבנו ונפול על אפנו כפשוטו ממש במסירות נפש ושומר מצוה לא ידע דבר רע (ואין שמץ סכנה בדבר גם אם יצא מעט דם) וכי עניין זה הוא בסוד ורוח אפנו משיח ה' שנאמר על מלך יהודה.
ובזכות רבנו מאורנו הצה''ק נזכה לכרוע לרבוץ כהוגן בלי מכשול ולפול על אפנו כתורה וכהלכה כהוראת רביה''ק שליט''א עד התגלות משיח צדקנו א''ס

אור ליום ד ד' י''ג אדר ה' תשע''ח 
איש הפשוט מחסידי קאמרון
פה לאנדאן יע''א

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה