רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 6 ביולי 2017

משיחת כ"ק אדמו"ר פרשת בלק ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת בלק ה'תנש"א
סימן ז ,
ובכל הנזכר לעיל נוסף עילוי מיוחד [ גם לגבי שאר השנים שבהם חל י"ז תמוז בשבת פרשת בלק ] בדורנו זה , ובהקדמה – שכשם שנתבאר לעיל שבשנים שבהם חל י"ז תמוז ביום השבת מודגש בעיקר הטוב שבי"ז תמוז ובג' השבועות , שלא נרגש החורבן והגלות אלא ההכנה לגאולה , מצד הדגשת ענין הגאולה ביום השבת , כן הוא גם בכללות הדורות , שככל שהולכים ומתקרבים יותר לגאולה האמיתית והשלימה , פוחת והולך הרגש החורבן והגלות שבימים אלה , ומוסיף והולך הרגש ההכנה לגאולה , הטוב שבי"ז תמוז ובג' השבועות , ובלשון הגמרא בביאור הטעם שקרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה , בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה , יש גזרת המלכות צום , אין גזירת המלכות ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתענין , היינו , שכאשר נחלש תוקף הגלות , אין גזרת המלכות , נחלש תוקף הצום [ כי אם רצו אין מתענין ] , ומתקרבים יותר לזמן שיהיו לששון ולשמחה , וענין זה מודגש במיוחד בהחידוש שבדורנו זה ,במשך כל הדורות שלפני זה
[ מאז המאורעות הבלתי רצויים די"ז תמוז שמהם נשתלשלו גם המאורעת דתשעה באב ] היה חודש תמוז קשור עם ענינים דהיפך השמחה , חורבן וגלות , ואילו בדורנו זה נתגלה בחודש תמוז ענין של [ שמחה ו ] גאולה – גאולת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו בי"ב – י"ג תמוז
[ שעלייתם ושלימותם באופן דויכולו נעשית ביום השבת י"ז תמוז ] , וכדברי בעל השמחה והגאולה במכתבו הידוע שלא אותי בלבד גאל הקדוש ברוך הוא בי"ב תמוז , כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה , שומרי מצוה , וגם את אשר בשם ישראל יכונה , גאולה דכל בני ישראל , הקשורה גם עם הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו כיון דשם גאולה עלה , ובפרט שעל ידי זה התחיל שלימות הענין דיפוצו מעינותיך חוצה גם בחצי כדור התחתון , ובאופן שממנו מתפשטים המעיינות בכל קצוי תבל , שזוהי ההכנה הכי אחרונה לביאת משיח צדקנו , וההסברה בזה – שכיון שעל פי כל הסימנים שבדברי חז"ל אודות דרא דעקבתא דמשיחא , דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ו [ במילא ] דור הראשון של הגאולה , לכן , גם בבוא הזמן שאירע החורבן והגלות [ החל מי"ז תמוז ] מודגש בעיקר [ לא תיקון הענין הבלתי – רצוי שבזה , אלא ] הטוב שבדבר , שזוהי ההכנה לגאולה האמיתית והשלימה , ובכל זה ניתוסף עוד יותר על ידי שלימות העבודה דהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה בחצי כדור התחתון [ כתוצאה מהגאולה די"ב – י"ג תמוז ] במשך יובל שנים , אשר , אם בהתחלת תקופה זו יצא כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו בהכרזה לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה , והעיד שכבר סיימו כל עניני העבודה , וצריכים רק לצחצח הכפתורים , ויתירה מזה , שכבר סיימו גם צחצוח הכפתורים , וצריכים רק לעמוד הכן
[ עמדו הכן כולכם ] לקבל פני משיח צדקנו , הרי בסיומה של תקופה זו , בודאי ובודאי ללא כל ספק וספק ספיקא שכבר הגיע זמן הגאולה , ובלשון חז"ל כלו כל הקיצין וגם ענין התשובה [ כהמשך המאמר ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ] היה כבר בשלימות , כולל גם השלימות דמשיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא , מצד ניצוץ משיח שבכל אחד ואחד מישראל – הרי כיון שנמצאים בסמיכות ממש לגאולה האמיתית והשלימה , נרגש ומודגש ביותר וביותר הטוב די"ז תמוז ודבין המצרים , שעל ידי זה באים להעילוי והשלימות דגאולה האמיתית והשלימה ,
בברכת התורה משולם צפניה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה