רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 15 ביוני 2017

משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת שלח ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א
שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת שלח ה'תנש"א
סימן יג ,
על פי זה מובן גם הלימוד וההוראה משילוח המרגלים בעבודת כל אחד ואחד מישראל – הדגשת נקודת האחדות שבישראל ובתורה , גם עבודתו הפרטית של כל אחד ואחד מישראל כפי שמחולקים זה מזה , כולל ובמיוחד בהענין דלדעתך [ עיקר מציאות האדם ] , שאין דיעותיהם שוות , צריכה להיות חדורה בנקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות , כפי שמתבטאת [ לכל לראש ] באהבת ישראל , שמתבונן בדעתו [ לדעתך ] בצרכיו של הזולת לעזור ולסייע בכל המצטרך לו , הן ברוחניות והן בגשמיות , וכפי שאומרים בדיבור [ ועקימת שפתיו הוי מעשה ] בהתחלת כל יום לפני התפלה , הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך , ובפרטיות יותר – בנוגע לב' החלוקות [ הכלליות ] שבישראל , ישכר וזבולון , נוסף להאחדות שנעשית על ידי זה שגם יושבי אוהל מקיימים מצות הצדקה , וגם בעלי עסק קובעים עתים לתורה , יכולה וצריכה להיות האחדות גם בכל אחד מהחלוקות דתורה וצדקה , ולדוגמא , בצדקה – שנותן צדקה לזכותו של הזולת , דכמה וכמה מישראל , וישנם כאלה שהקדוש ברוך הוא בירכם בעשירות מופלגה שנותנים צדקה לזכותם של כל בני ובנות ישראל שבדור
 [ פרוטה אחת או חמש פרוטות עבור כל אחד ואחד מישראל ] , והלואי שירבו כמותם בישראל , ובתורה – שלומד תורה עם הזולת , ועד לאופן דהעמידו תלמידים הרבה , ועד שמצות עשה של תורה על כל חכם וחכם מישראל [ כל יחיד ] ללמד את כל התלמידים , ויש להוסיף , שנקודת האחדות דישראל ודתורה היא בהדגשה מיוחדת בלימוד הרמב"ם [ כהמנהג שנתפשט בשנים האחרונות ללמוד שיעור יומי ברמב"ם , ג' פרקים ליום ] – שכל בני ישראל מתאחדים בלימוד כל התורה [ מקבץ לתורה שבעל פה כולה ] , כמו שנתבאר בארוכה במקומות אחרים , ועוד ועיקר – האחדות דישראל ודתורה שעל ידי הפצת המעיינות דפנימיות התורה [ סתים שבתורה , שעל ידה נעשית האחדות דסתים דישראל עם סתים דקודשא בריך הוא ] חוצה , עד לחוצה שאין חוצה הימנו , כפי שנתחדש במיוחד בדורנו זה גם ובמיוחד בחצי כדור התחתון [ שבו לא היה הגילוי דמתן תורה ] , שבו נקבע מושבו של נשיא הדור , כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר , משה שבדורנו , ומשם מופצים המעיינות בכל קצוי תבל ממש , ובמשך יובל שנים [ עולם ] אשר , על ידי ההוספה בהפצת המעיינות חוצה [ שכבר היתה באופן דדי והותר ] , דע את אלקי אביך , לדעתך , זוכים תיכף ומיד לאותו הזמן , , [ ש ] לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד , ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים סתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם , שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים ,
סימן יד ,
וכן תהיה לנו – שתיכף ומיד ממש , ביום זה , יום השבת קודש פרשת שלח , מתקיימת בפועל ממש הבשורה שבפרשת השבוע , בישר להם שיכנסו לארץ , וכסיום וחותם ההפטורה , נתן השם בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו , - כולל ובמיוחד
 [ על ידי זה ] שגם ברגעי הגלות האחרונים עומדים בתוקף על שלימות הארץ בנוגע לחלקי הארץ שכבר ניתנו על ידי הקדוש ברוך הוא לבעלותם של בני ישראל שלא להחזיר חס ושלום אף שעל משטחי ארץ ישראל לאומות העולם – וכל בני ישראל באים לארץ ישראל בשלימותה , שלימות בשלימות , ארץ עשר אומות [ כולל גם ארץ קיני קניזי וקדמוני ] שתתחלק לי"ג שבטים , ובארץ ישראל עצמה – באים לירושלים עיר הקודש שלא נתחלקה לשבטים , ולבית המקדש השלישי , ושם מקריבים [ לכל לראש ] קרבן תודה על היציאה דכל בני ישראל ממאסר הגלות , ומנסכים היין בכל כלי שיר , ובפרט השיר חדש [ לשון זכר ] דגאולה שאין אחריה גלות , ולומדים תורה חדשה [ אשר ] מאתי תצא באופן שלא ילמדו עוד איש את רעהו  גומר כי כולם ידעו אותי , ועוד והוא העיקר – שכל זה נעשה בפועל ממש , ותיכף ומיד ממש ,
בברכת התורה משולם צפניה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה