רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 12 באוקטובר 2018

משיחת כ"ק אדמו"ר נח שנת ה'תשנ"ב

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א
שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת נח שנת ה'תשנ"ב
סימן יב ,
על פי זה מובן , שכשעושים חשבון צדק בסיומו של השבוע הראשון לעבודה בעולם בשנת ה'תשנ"ב , היה תהא שנת נפלאות בה , ובאים למסקנא שאין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו [ כנזכר לעיל סימן ט ] – צריך הדבר להתבטא בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה , שהם עתידים להתחדש כמותה , בגאולה האמיתית והשלימה על ידי דוד מלכא משיחא , דוד מלך ישראל חי וקיים , ובפרטיות יותר , לכל לראש – להזהר ולהשתדל יותר בקידוש לבנה , בבגדים חשובים ונאים , ברחוב וברוב עם הדרת מלך , גם באותם מקומות שעד עתה לא הקפידו על זה [ לפי שדרים בין הגוים ] , כולל גם הזהירות בנוגע להזמן דקידוש לבנה – שמצינו בזה חילוקי מנהגים , אחר ג' ימים למולד , אחר ז' ימים למולד , ובמוצאי שבת , אם ליל מוצאי שבת הוא קודם י' בחודש , , אבל אם הוא אחר כך אין ממתינין עד מוצאי שבת , שמא יהיו ב' לילות או ג' או  ד' עננים ולא יראו הלבנה ויעבור הזמן , ובפרט במדינות שרגיל יותר שהשמים מכוסים בעננים , ובפרט בימות החורף – ונהרא נהרא ופשטיה , ובכל מקום ומקום לפי ענינו [ ובמקום שיש שאלה וספק יעשו כהוראת רב מורה הוראה שעל אתר ] , ועוד ועיקר – קידוש לבנה מתוך כוונה מיוחדת למהר ולזרז ולפעול תיכף ומיד ביאת דוד מלכא משיחא , על ידי הוספה בדרישה ובקשה על הגאולה , כסיום וחותם קידוש לבנה , ובקשו את השם אלקיהם ואת דוד מלכם אמן ,
סימן יג ,
ויהי רצון שעוד לפני קידוש הלבנה דחודש מרחשון – ובפרט בשנה זו שכיון שחשון וכסלו שניהם מלאים , ישנם שלשה חדשים שלמים
 [ תשרי חשון כסלו ] בהמשך אחד , שעל ידי זה נעשית חזקה בהתחלת השנה על שלימות החדשים , שרומזת על השלימות דבני ישראל שעתידים להתחדש כמותה – יתקיים בנו מקרא שכתוב ובקשו את השם אלקיהם ואת דוד מלכם אמן , ביאת דוד מלכא משיחא תיכף ומיד ממש , ובפשטות – שתיכף ומיד מתקיים הציווי שקורין תיכף בזמן המנחה , לך לך גומר אל הארץ אשר אראך , לארצנו הקדושה , כיון שלזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני וגומר , ארץ עשר אומות , ובארצנו הקדושה עצמה – הלוך ונסוע הנגבה , לצד ירושלים , , הר המוריה , ושם גופא – אל מקום המזבח שמקומו מכוון ביותר , ושם נעשה לפניך , , כמצות רצונך , כולל גם השלימות דקידוש לבנה באופן שמקבלים פני שכינה – יראה אל אלוקים בציון , ויתירה מזה , יראה גומר אל פני האדון השם , כולל גם היחוד דשם השם ושם אלוקים שמודגש בקידוש לבנה [ כנזכר לעיל סימן יא ] , השם הוא האלוקים , ובעילוי אחר עילוי שבע פעמים השם הוא האלוקים שאומרים בנעילת יום הכיפורים [ לאחרי אמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד פעם אחת , וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שלש פעמים ] –
 [כ"ק אדמו"ר שליט"א הכריז בניגון המקובל] 
 השם הוא האלוקים , השם הוא האלוקים ,השם הוא האלוקים , השם הוא האלוקים , השם הוא האלוקים , השם הוא האלוקים , השם הוא האלקים , לשנה הבאה בירושלים !

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה