רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 13 באוגוסט 2017

*פרשת ראה - כוח הצדקה לרפא חולים*


*"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו..נתון תתן לו ולא  ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך"* (דברים טו, ז-י)

****
הנה הגמרא (ברכות ה:) רבי חייא בר אבא חלש, על לגביה רבי יוחנן, אמר ליה חביבין עליך יסורין? אמר ליה לא הן ולא שכרן. אמר לה רבי יוחנן *"הב לי ידך"* (תן לי את ידך) *"יהב ליה ידיה ואוקמיה"* (נתן לו רבי חייה בר אבא את ידו והקימו רבי יוחנן מחוליו). 

וממשיכה הגמרא ומספרת עוד, רבי יוחנן חלש, על לגביה רבי חנינא, אמר ליה חביבין עליך יסורים? אמר ליה לא הן ולא שכרן. אמר ליה הב לי ידך, יהב ליה ידיה ואוקמיה. 

ומקשה הגמרא אמאי לוקים רבי יוחנן לנפשיה? כלומר מאחר שהיה מסוגל להקים את רבי חייא בר אבא מחוליו, מדוע לא היה יכול להקים  את עצמו? 

ומתרצת - אמרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. פירוש, אדם שבבית האסורים אין בכוחו להתיר את עצמו, צריך אדם מבחוץ שיתירהו.

****
ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול על פי דברי רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל (שער מאמרי רז"ל ברכות), ששם זה *ילי*ראשי תיבות י'הב ל'יה י'דה ואוקמיה, הוא שם קדוש מע"ב שמות, והוא שם להקים את החולה ממיטת חוליו.

****
וכן דרשו רבותינו י'י ל'אורך י'מים, ששם קדוש זה מסוגל לאריכות ימים.

****
והנה יד שנותנת צדקה ומקפידה בצדקה, ואוחזת ביד של חולה יש כח בשם הקדוש הזה י'היב ל'יה י'דיה שזה *ילי* ואוקמיה.

כך שיקום החולה ממיטת חוליו.

****
הנה נכנסים ועומדים לפני חודש אלול, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. נקפיד בצדקה ביותר בימים אלו, ומי שיש לו חולה בביתו כח הצדקה מסיר את כל הקטרוגים ואת כל המסכים.
*(כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א)*

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה