רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 20 ביולי 2017

משיחת כ"ק אדמו"ר שבת מטות [מסעי] ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת מטות [ מסעי ] ה'תנש"א
סימן טו , האמור לעיל קשור גם לענין נוסף שהזמן גרמא – בנוגע לעריכת סיומים בתשעת הימים , נוסף על כללות המנהג דעריכת סיומים בתשעת הימים כדי להרבות בשמחה של תורה [ פיקודי השם ישרים משמחי לב ] , שמחה לגמרה של תורה , ודוגמתו בסיום מסכת , כי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן , כולל גם ההוספה בצדקה [ במשפט [ תורה ] ובצדקה ] שמקרבת את הגאולה – יש להשתדל במיוחד בשנה זו בעריכת הסיומים ברוב עם הדרת מלך , לאחד רבים מישראל בהשמחה לגמרה של תורה , כולל גם הקטנים [ לא רק קטנים בידיעות , אלא גם קטנים בשנים ] שעדיין אינם שייכים להבנה והשגה , על דרך ובדוגמת הסיום דערב פסח שמנהג ישראל להביא גם בכורים הקטנים , ולהעיר , שהסיום דערב פסח אינו דוגמא בעלמא , אלא שייך גם להסיומים דתשעת הימים – כי , הסיום דערב פסח הוא הכנה להגאולה דפסח , והסיומים דתשעת הימים הם הכנה להגאולה העתידה שהיא כימי צאתך מארץ מצרים
[ אראנו נפלאות ] ובהדגשה יתירה בשנה זו , היה תהא שנת אראנו נפלאות , כשעומדים על סף הגאולה ,
סימן טז ,
ויהי רצון שהדיבור וההחלטות טובות בכל הנזכר לעיל ימהרו ויזרזו ויביאו בפועל ובגלוי ממש את ה [ חוזק והתוקף ד ] גאולה השלישית ובית המקדש השלישי ,
ובפשטות  - שנוסף לכך שכבר סיימו כל פרטי מ"ב המסעות במדבר העמים שבזמן הגלות , ועומדים כבר על ירדן ירחו , מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה , עוברים את הירדן מערבה ונכנסים לארץ ישראל , ובארץ ישראל עצמה הולכים מערבה – לירושלים עיר הקודש , ולבית המקדש השלישי , ועד לקדש הקדשים
[ במערבו של בית המקדש ] שבו נמצא הארון והלוחות , והקיצו ורננו שוכני עפר , ומשה ואהרן [ בעל ההילולא דראש חודש מנחם אב ] עמהם , וכבוד קדושת אדמו"ר נשיא דורנו עמהם , ביחד עם נשמות בגופים דכל בני ישראל שבדורנו זה , בנערינו ובזקנינו גומר בבנינו ובבנותינו , ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל , וכולם יחדיו לומדים תורה חדשה [ ש ] מאתי תצא , אלה הדברים אשר דבר משה [ גואל ראשון הוא גואל אחרון ] אל כל ישראל , אלה דייקא , מראה באצבעו ואומר אלה , בפועל ובגלוי , ותיכף ומיד ממש ,
בברכת התורה משולם צפניה 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה