רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 27 ביולי 2017

משיחת כ"ק אדמו"ר פרשת דברים ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת דברים ה'תנש"א
סימן ט ,
ענין זה מתחזק יותר כאשר נמצאים כעת בבית משולש , בית הכנסת , בית המדרש ובית מעשים טובים וגמילות חסדים , ובמיוחד – של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו , משה שבדורנו – שהוא מעין והכנה לבית המקדש השלישי ,שאף הוא בית משולש , ביתי בית תפלה , בית תורה [ מקום סנהדרין ליד לשכת הגזית ] ובית גמילות חסדים
[ שנמשכת על ידי ] הקרבת הקרבנות , ובבית המשולש גופא נמצאים כעת בהתוועדות יחדיו עם כמה עשיריות מישראל , ברוב עם הדרת מלך , אשר נוסף לכך שכל אחד ואחד מישראל הוא בעל הבית על כל המציאות , ועל אחת כמה וכמה על מציאותו הפרטית ועבודתו הפרטית דאדם כי יקריב – מכם קרבן להשם , מכם דוקא , ועל ידי זה הרי הוא מקריב גם את כל עניני העולם [ דומם צומח חי מדבר ] שכלולים בו [ ובקרבן ] – הרי זה ביתר שאת וביתר עוז כאשר מתבטא הדבר באמצעות כמה וכמה עשיריות מישראל , שנמצאים באחדות , אשר האהבה והאחדות בין בני ישראל מבטלת את סיבת הגלות , ובמילא – מתבטל המסובב [ גלות ] , ותיכף ומיד ממש באה הגאולה , ובפרט שנוסף לכך הרי זה גם זמן זכאי – שבת תשעה באב בזמן תפלת מנחה , כשנעשית התגברות חדשה
ד[ לידת ו]מזל משיח צדקנו , ונוסף לזה – בשנת ה'תנש"א , ראשי תבות  היה תהיה שנת נפלאות אראנו , עד להנפלאות דהגאולה האמיתית והשלימה [ עליהם נאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ] , ומכל זה מובן – שזמן זה ומקום זה הרי הם זמן ומקום הכי מסוגלים לביאת משיח צדקנו , ובפשטות – שיהודי מאמין באמונה שלימה , שמשיח צדקנו , מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כולהו , וכמשיח ודאי [ על ידי זה שעשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל ] – נכנס כעת ממש לבית הכנסת , יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו , הוא מוליך את כל בני ישראל בתוך כלל ישראל לארץ הקודש , לירושלים עיר הקודש , להר הקודש , לבית המקדש השלישי ,וכאמור תיכף ומיד ממש ,
בברכת התורה משולם צפניה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה