רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 26 בפברואר 2017

מאכולת אש - אחד מגדולי וחשובי ראשי הישיבות כותב לראש ישיבה אחר מכתב אדיר ולא יאומן על הרב שך

לאלוף נעורי הרה"ג ...

נב"נ

היות ובשיחתנו עלה הנושא הידוע שנחלקנו בו משכבר הימים, ומפאת קוצר הזמן לא הובהרו הדברים כראוי, הנני למלאותם ולהעלותם על הכתב בפירוט.

תורף הדברים בהערכת דמותו ומעמדו, תכונותיו ופעליו, של רא"מ שך לכל פרטיהם, ובהסתמך על דבריו הידועים של מרנא ורבנא החזון איש באגרתו "המחזיקים בתורת ה' ראוי להם לידע גדוליה באופיים האמיתי".
וקל וחומר הדברים ביחס לנידון דידן: אדם בישראל שאלפי שומרי תורה ומצוות - וביניהם כמה וכמה תלמידי חכמים יראי ה' - נהו אחריו, שאלו לעצתו, ופעלו על פי דעתו, ומהם אף שהקשר אליו ולדבריו היה בעיניהם לאבן בוחן עיקרית ביחס להערכת גאוני דורם, אדם זה ודאי וודאי שראוי הוא להערכה מדוייקת ובחינה ביקורתית, הן בנוגע לאישיותו: ידיעתו בתורה, מידותיו והנהגותיו עם בני אדם, הגותו בהלכות דעות וכולי, והן בנוגע להתנהלותו הציבורית במעגלים הקרובים אליו, ובמעגלים רחוקים יותר: נאומיו ומכתביו, דרכי פעולותיו, מטרותיו, וכולי.

בטרם תמהר להשיב, אבהיר כי אין בדעתי לזלזל בדמותו, ולבטל את מעלותיו ומעמדו האמיתיים, כפי שתראה להלן. עם זאת לא אוכל לעשות שקר בנפשי ולהעלים עין מאותם חסרונות בולטים באישיותו, מאותם פגמים חריפים שבדרכי התנהלותו, ומאותם מעשים פסולים שעשה או שנעשו מכוחו. כמו כן בבואי להעריך את מעלותיו שומה עלי להתבונן בהן בצורה ישרה, ולהעריכן כראוי, ללא הגוזמאות הפרועות והתוספות האוויליות שהעתירו עליו חסידיו השוטים כי רבים המה.

אפתח תחילה בדמותו התורנית כפי שזו משתקפת בשיעוריו שיחותיו חיבוריו ומכתביו:
ואקדים: אילו המדובר היה אודות מעמדו כאחד מחשובי ראשי הישיבות שבדור, הרי ללא ספק עטרה זו הולמתו, בהיותו אכן מתמיד עצום ועמל בתורה בהפלגה [גם במצבים קשים], תלמיד חכם שידיעתו בעומק העיון מקפת הרבה מקצועות בתורה, ומרביץ תורה לאלפים במשך למעלה מיובל שנים במסירות ובשקידה.
אבל בנידון דידן הרי מדובר במעמד אחר לגמרי, כשחסידיו הרבים מנסים להעמידו כחוליה בשרשרת יחידי הדורות, וכאחד ממאורי התורה שעמדו לעם התורה מימות עולם. מעתה עלי לבחון את מעמדו באופן אחר לגמרי.

והתבונן נא: אותם אלו מיחידי הדורות שזכו להעניק חמה בקומתם לדורם ולדורות, הרי זכו להכרה זו מחמת גאונותם הייחודית שהיתה הרבה למעלה ממרבית גאוני דורם, גאונות שפרצה דרך חדשה, או שנתבטאה בהיקף עצום ובכמה וכמה בחינות.
לעומת זאת אם אבוא לעיין בספריו ובשיעוריו של ראמ"ש, הרי אמנם מחד גיסא ניתן לראות את יגיעתו לרדת לעומק סוגיות הגמרא ובקשת אמיתתן, חידושיו המקוריים בהבנת דברי רבותינו, ואף ידיעתו הרבה בש"ס עם הראשונים, רמב"ם ונו"כ, וחיבורי גדולי האחרונים כמו קצות ונתיבות תשובות הגרע"א ומנחת חינוך. אולם מאידך גיסא המתבונן הישר לא יוכל להתעלם מכמה נקודות חשובות, הבולטות שבעתיים לכשנעמידו מול גאוני הדורות [אין הכוונה להשוואה מטופשת בינו לבינם, אלא בבחינת דרגתו ביחס לחכמי דורו, מול דרגתם ביחס לחכמי דורם].

ומן הקל אל הכבד:
א. תורתו נצטמצמה בעיקר לבירורי סוגיות ידועות, כשחידושיו מיועדים אך ורק לבירור ההגדרות בעיקרי הדברים. כמעט לא ניתן לראות בספריו חישובי סוגיות לפרטיהן ולשיטותיהן, ראיות מחודשות, או בירורי שמעתתא אליבא דהלכתא, שלא לדבר על בדיקה ביקורתית של מקורות ונוסחאות.
ב. גוף חידושיו המיועדים לבירור ההגדרות, בחלקם הניכר, הינם דברים נדושים המתהלכים בהיכלי הישיבות, ואשר נאמרו בידי ראשי ישיבות רבים מבני דורו ומבני הדור שקדם לו. גם אותם חידושים מקוריים [עד כמה שניתן לדעת זאת] בדרך כלל אין בהם כל הפתעה מיוחדת או אור חדש, וככלל אינם עולים על חידושי שאר חשובי ראשי הישיבות שבדורו.
ג. שפתו העמומה, הלא מדוייקת והמבולבלת, הרי היא כחומץ לשינייים וכעשן לעיניים. ולא! עובדה זו אינה נובעת מעומק החידושים או מסבך הענינים הנידונים, אלא מחוסר בהירות, וחשיבה לא דייקנית ולא מסודרת, כאשר תחזינה עיני המביט בהם ללא דעה מוקדמה.
ד. בכמה וכמה מקומות בספריו ניתן למצוא חידושים מוזרים ומופרכים לגמרי, אם מצד הפירוש המסלף את דברי רבותינו מכל וכל[1], אם  מצד תפיסת דבריהם רחוק מהפשטות הישרה[2], ואם מצד הסברא שהינה לא יותר מאשר מילים בעלמא חסרות הגיון ומשמעות[3].

ואם אצא לחפש בשיחותיו ומכתביו, הלא כלימה תכסה את פני:
שיחותיו דלות תוכן, והרי הן בלולות מרעיונות שטחיים להחריד[4], ונמוקים רגשיים-ילדותיים[5]. ומאות מאות אנשים [או בכינוי העממי הנפוץ: 'רבבות'] היו עומדים צפופים, שותים בצמא את דבריו הרדודים כאילו יש בהם ממש, ומדייקים ומתפלפלים בכל הגה אוילי היוצא מפיו.
ואילו מכתביו נכתבו בשפה עילגת ובצורה מפוזרת, עד כי פעמים שאפילו למקרא הסכמה פשוטה שכתב לספר אתה עומד ותמה אם יש לקוראה למפרע מסופה לתחילתה או אולי בא"ת ב"ש...[6]

ועתה אפנה לדבר קמעא אודות אישיותו כפי שזו נשתקפה בדבריו ובמעשיו:
הן אמת כי נצטיין בלב רגש, הן באמונתו לאלוקיו, כשהיה מדבר על כך בהתלהבות ובבטחון עז, והן ביחסו לבני אדם שהיה מאיר פנים לסובבים אותו, וכמו כן היה מצר רבות בצרת הפרט כבצרת הכלל.
אף במעשים נצטיין בעזרה מרובה לפרט הן ברוח הן בגשם, ואף ברגשותיו לכלל ובמעשיו הציבוריים היה מעורב רגש אחריות חזק, אם ביחס לציבור החרדים לדבר ה', ואם ביחס לציבורים רחוקים המתקרבים לתורה, ואף לאלה שעדיין עומדים מנגד.
אלא שלצד מעלותיו הנזכרות אי אפשר להתעלם מהתכונות השליליות המזדקרות לעין המתבונן בשיחותיו ומכתביו, ובפעליו במעגלים הקרובים והרחוקים.

גם כאן אשתדל למנות מן הקל אל הכבד [קצת קשה להכריע מה 'קל' ומה 'כבד'...]:
א. סגנון דיבורו היה פראי ומתלהם[7], סגנון שבא ליד ביטוי במיוחד בשעת מאבק, כשבמקום לטרוח לנמק את דבריו בצורה הגיונית ומסודרת, היה מגבב נימוקים רגשיים חסרי תוכן[8], ומתפרץ בגידופים שלא היו מביישים את טובי התגרנים בשוק[9]. זאת ועוד בחוסר אחריות משווע היה עומד ודורש לפני מעריציו, ולא בלבד שלא היה דואג לרסנם אלא להיפך היה משלהבם בצורה ירודה ופרועה[10] [ומאידך גיסא ניתן לראות בתארים שהיה חולק לאותם שחפץ ביקרם [באותה שעה], הוכחה לכמות המחשבה שהיה משקיע לפני שהיה מדבר או כותב[11]].
ב. בדרכו הפוליטית לא רק שהפך את המפלגתיות לדבר עיקרי שהכל תלוי בו, כשהקשר למפלגה הופך להיות אמת המידה הכמעט בלעדית למעמדם של חכמי הדור[12], ואף בנושאים הלכתיים מובהקים[13]. אלא יתירה מזו, בדרכו הצליח להחדיר את ההשתייכות המפלגתית לכלל הציבור הליטאי, כשבכל דיון או מחלוקת רוב בני ציבור זה - כולל חכמי התורה - מתייצבים באופן מיידי לצד המפלגה, ללא עיון ובדיקה כלל[14].
ג. התנהלותו הציבורית היתה כוחנית ודורסנית, הן מבחינה זו שהפך את מוקדי הכח לערך עליון שעליו יש להאבק בכל מחיר[15], והן מבחינה זו שעשה כמיטב יכולתו להשפיל ולרמוס את יריביו אם מחוץ[16] ואם מבית[17] [הייתי מאריך גם בתיאור צרות עינו בכמה וכמה מחכמי דורו[18], אלא שלא אחפוץ להאריך בדברים הנסתרים].
ד. המטרה קידשה לגביו את כל האמצעים כשהוא אינו בוחל במחלוקות המפלגות ציבורים שלמים[19], בהובלת מאבקים פרועים המלווים באלימות פיזית[20], ואף בשקרים והתנהגות לא הגונה לבני אדם פרטיים[21]. ומאידך גיסא משנזקק לאדם מסויים לצורך אחד ממטרותיו הנעלות, היה מרוממו ומכרכר סביבו באופן מביש[22] [כמובן עד שפג חינו בעיניו כי אז היה ניתן להשליכו אחר גיוו[23]]. 

בשולי הדברים אתייחס רק לכמה סיסמאות שהיו רווחות באותם ימים בתעמולה הענפה שנוהלה סביבו בידי שופרותיו השונים [למרות שבשנים האחרונות נתגלה קלונם לעין כל כשתעמולת הכזב נשתנתה לבלי הכר, והסיסמאות החדשות מתבססות על טיעונים מנוגדים לגמרי].

א. הטענה כאילו וגאוני הדור הקודם החזון איש ורי"ז הלוי הסמיכוהו להיות דבר לדור. טענה זו מסתמכת בדרך כלל על בדלי סיפורים ושמועות עד מפי עד, ואינני רואה צורך לסותרם או לנסות להטיל בהם פקפוק[24]. אילו אכן היו גאוני הדור מבקשים להסמיכו כמנהיג לדורו [אם הכירו בכלל מושג שכזה...] היו טורחים להודיע דעתם לרבים באופן נאות, ולא באמצעות כמה ביטויים אקראיים [שמשום מה נאמרו בדרך כלל לפני כאלה שלא נמנו על תלמידיהם המובהקים ואכמ"ל].
גם בנוגע ל'הסכמה' הידועה שהעניק לו רי"ז הלוי לספרו, הרי אין בה ולו מילה אחת או אפילו רמז קלוש לענין ההנהגה הציבורית, או שיקול דעתו ומידת פקחותו[25].
ואין צריך לפנים כי המכתב שכתב לו ה'חזון איש' - בו התבטא "שהאמת אהוב לו מאד" - אין בו מאומה בכדי להעיד על מכלול אישיותו, לא כל שכן על מעמדו הציבורי הראוי לו[26].

ב. השקר הגלוי כאילו ורוב תלמידי החכמים שבדור התבטלו לדעתו. חשבון פשוט מגלה את עוצמת הסילוף ואת עזות המצח שבטיעון זה. 'ברור' שתלמידי החכמים המשתייכים לחסידיות השונות אינם עולים למנין שהרי שייכותם קובעת את דעתם, בניגוד לתלמידי חכמים ליטאיים שדעתם נקבעת לאחר עיון מרובה ובדיקה מדוקדקת. קל וחומר הדברים בתלמידי חכמים מבני עדות המזרח שאינם ראויים להצטרף לשום מנין, ובן בנו של קל וחומר בתלמידי חכמים 'מודרניים' יותר דלאו בני דעה נינהו כלל. כל זה פשוט בתכלית ומובן מאליו לכל מי אשר בשם 'בן תורה' יכונה[27].
ועם זאת בדיקה פשוטה מגלה כמה רחוקה הקביעה הנזכרת מן האמת. ולשם הבדיקה ננקוט את אותם שהיו עדים למאורעות ה'גורליים' בשנת ה'תשמט היא השנה ה'היסטורית' שבה זכו בני הציבור הליטאי להקהל ולעמוד על נפשם להצלת התורה[28].
היו אמנם כמה וכמה תלמידי חכמים שנהו אחריו באמת ובתמים [ולא משום פחד בלבד וד"ל][29], אבל לעומת זאת בואו חשבון כמה וכמה תלמידי חכמים לא ביטלו דעתם לפני דעתו, ומהם שהתנגדו לה בחריפות: ר"ד פוברסקי, רי"י ווייס, רי"מ פיינשטיין, רש"ז אוירבך, רש"ז ברוידא, רא"י פרבשטיין, ר"ח גריינימן, רמ"ד סולוביציק, רי"י פישר ואחיו ר"ש, ר"ד לנדו, ועוד רבים רבים [כמדומה שאם לא נחשיב את בעלי השררה אלא את תלמידי החכמים האמיתיים נוכל לקבוע כי מרביתם לא ביטלו דעתם לפניו כלל וכלל].

ג. הנסיון הנואל להציג את כלל מאבקיו כאילו מאחוריהם עומדת איזו דרישה לצדק ויושר, ולקיצוץ כנפיהם היהירות של 'מיוחסים' למיניהם, ולהפקעת 'נחלותיהם'.
בטרם יהיה כל שיח יש לציין שלמרבה ההשתוממות צלחה דרכו ובעקביות מפליאה הצטלבו/התסיימו המאבקים הזכים והטהורים באינטרסים המפלגתיים ובהאדרת הכח.
זאת ועוד מן הראוי להעיר הערה נכבדה: וכי קידום נאמנים ללא קשר לתכונותיהם ומידותיהם, הינו גרוע פחות מ'ירושות וחזקות'? וכי המלכת רבנים-עסקנים שעיקר מעלתם בקשרי-מפלגה[30] מזיקה פחות מהכתרת תלמידי חכמים יחסנים?

אלא שגוף הדברים הינו שקר תעמולתי [ואם בתעמולה 'מובטחים' אנו שאינה חוזרת ריקם, שקר תעמולתי על אחת כמה וכמה], כשפרטים מסויימים מובלטים, ופרטים אחרים מושמטים או מוצנעים.
כך מוצג מאבקו בפרשיית הגט הידוע כמאבק במשפחה מיוחסת וחזקה, כביכול היה הבעל בנו הצנוע של סנדלר עני מעיירה דרומית נשכחת שאיתרע מזלו ונאלץ להתגושש בכוחות עצמו עם ממסד אימתני, ולא 'נסיך' למשפחה מפורסמת מבוססת וענפה [קשורה בקשרי משפחה וידידות עמוקים עם ראמ"ש...] המתעתד לרשת את מקום אביו בראשות אחד ממוסדות התורה הגדולים בעולם.
כך מוצג גם מאבקו בישיבת פונוביז כמאבק נגד שליטה משפחתית בישיבה שהיתה עלולה רחמנא ליצלן לדרדר אותה לתהומות בל ישוערו. ורק שאלה קטנה מנקרת: מי נכנס בעקבות אותו מאבק לכהן כר"מ בישיבה, תלמיד חכם מופלג עלום שם שנבחר אך ורק בזכות ידיעתו העמוקה בכל מכמני התורה וכשרונו יוצא הדופן בהרבצת תורה, או חתן ידוע?
ובמה הועדפו כמה מאחייניו של החזון איש על פני רח"ג, אם לא בהתבטלותם לפני ראמ"ש ועשיית חפצו?[31]
ומה לנו מסתבכים, והרי עדיין לא שככו לגמרי הדי המאבק המכוער בר"ע יוסף ובסרים למרותו, על כי לא השתטחו אפיים ארצה לפני ראמ"ש, ומאבק זה אף הוא יתואר כמלחמת צדק למען הנרמסים ברגלי המיוחסים? ודבריו המחוכמים אודות הספרדים שאינם ראויים להנהגה אף הם נבעו מאותו מעין בלתי נדלה של צדק חברתי וסלידה ממעמדות?[32]

בחתימת מכתבי הערה קטנה: הרי כיום הזה רואים כולנו את ענבי הבאושים שצמחו בכרמו, המעשים המבישים הנעשים תחת דגלו, והשגעון הפושה בקרב המתיימרים להמשיך את דרכו.
אם אצל תלמידי החזון איש ורי"ז הלוי היתה הקיצוניות והקנאות חלק ממערכת כוללת, של דרך הלימוד, דקדוק המצוות, ארחות חיים, ושיטה השקפתית כוללת. הרי לעומת זאת בקרב חסידיו לא זו בלבד שדרך הלימוד אינה תופסת מקום כלל[33], אף דקדוק המצוות מאן דכר שמיה. אלא כלל לא ניתן להצביע על איזו שיטה השקפתית מסודרת, מעבר לקידוש המלחמה לשם מלחמה, פראות ואלימות, ודורסנות כלפי כל מי שאינו נכנע לשגיונותיהם והבליהם חדשות לבקרים.
בקרב חסידיו ומעריציו לשעבר ישנם רבים - כמוך - הסולדים מן הנעשה, אלא שמאידך ימשיכו להעריץ את דמותו הערצה עיוורת, כשהם מנסים לעשות שקר בנפשם ולהתעלם מאחריותו הישירה לכל הנעשה כיום הזה. ניתן להבין את מצוקתם ואת התפתלותם, ועם זאת האמת עד לעצמה: כשאלה הזרעים, אלה הפירות!!!

תקותי כי יהיה בדברים האמורים משום מיצוי הנושא הנידון, ולא נצטרך לחזור ולדוש בו. עם זאת פשוט ואינו צריך לפנים כי כל הערה, פירכא או סייעתא תתקבל בברכה.

ידידו מאז בימי שבתנו בשבת תחכמוני ישיבת ...

להמשך ומראי המקומות והמקורות כנסו כאן:

מהומות בבית הכנסת במודיעין עילית הציבור לא איפשר לרב המחבל השכיסט מבזם של גדולי ישראל לקבל מפטיר של שקלים - הרב ניגש בכח ובמקום נוצרה מהומה

video
המאבק של 'הפלג' בציבור הליטאי שבר השבת שיא גועלי - במהלך תפילה בביהכנ"ס חפציבה במודיעין עילית, החלה מהומת ענק מול ס"ת שהיה פתוח. הרב של 'הפלג' מיטלמן דחף אנשים בגסות והתעמת בכח עם הגבאים.

העיפו 12 בחורים מישיבת ויזניץ כי התעסקו עם סמים - בכמה ישיבות חדרו הסמים והמשגיחים מתקשים להתמודד עם זה

סוף סוף הם עושים את הצעד הנכון, כבר בעבר אמרו להם כי זה המצב וכי יותר מדי בחורים מעשנים סמים, אבל הם השאירו את הבחורים בישיבות ואלו שכנעו בחורים אחרים כי סמים טוב מאלכוהל, ומספרם של הבחורים מעשני הסמים בישיבת ויזניץ עלה חזק, עתה סילקו 12 בחורים שנתפסו מעשנים סמים

המשגיחים שטיפלו בענין מספרים כי הם גילו כי התופעה בהרבה ישיבות, המשגיחים שם מתמודדים עם מצב מאוד קשה שחדר בשנים האחרונות לישיבות, ומה שמדהים, אחד המשגיחים סיפר ואמר כי בשיחה עם הבחורים הם ידעו את שמות כל סוגי הסמים

לא רק שהם ידעו את שמות הסמים הם גם ידעו כל סם מה סוג ההשפעה שלו וכמה זמן זה מחזיק. הבחורים מעשני הסמים הם בדרך כלל חברים ומאוחדים זה עם זה דואגים לספק סמים למי שצריך, ובישיבת ויזניץ הגיעו למסקנה כי חייבים לסלקם בטרם מספרם של מעשני הסמים בישיבה יעלה

גם בישיבות אחרות סילקו כמה בחורים ועתה מתכוננים לזרוק עוד, השאלה שהמומחים שואלים האם לזרוק אותם לרחוב יועיל או שימשיכו בעישון סמים ואז מה הועלנו. אומרים המשגיחים שלפחות לא יקלקלו את הבחורים שעדיין לא מעשנים

הנושא חייב להיות בטיפול הרבנים העוסקים בנוער עליהם למצוא את הדרך איך לטפל בבחורים שמעשנים סמים איך לעצור זאת בטרם יהיה מאוחר מדי

מבזק

ביום שני - הדיון המכריע בבג"צ בנושא הבוררות בישיבת פוניבז'. הדיון אצל השופטים: רובינשטיין, דנציגר וברק ארז.

מבזק

'הארץ' על הנשים החרדיות הגרושות - מוגדרות סוג ב'. מרגישות שמשתמשים בהלכה כדי לפגוע בהן ולא מקובלות בחברה. פייני סוקניק חרדית מייסדת עמותת 'באשר תלכי' - "חברות הפסיקו לדבר אתי, הן חוצות את הכביש מולי".

מבזק

ס. השר הרב אלי בן דהן לזיגמן בקול ברמה: אנחנו יודעים מי עומד מאחרי חוברת ״הציידים״ אבל ידינו כבולות בגלל ההגנה של חופש הביטוי. אני מקווה שהיועמ״ש ימצא את הדרך לפעול כנגד אותם מסיתים, במידה ולא, נפעל באמצעות חקיקה

מבזק

ב.ד.ה
הבחור יהושיע סאמעט ז"ל בן הרהצ ר' אהרן סאמעט מו"ץ בהעדה החרדית

מבזק

בית משפט האריך עד לחמישי את מעצרו של נדב סלע, החשוד ברצח משפחתו במגדל הוא הגיע לביהמ"ש הבוקר עם תספורת של גלוי ראש וללא כיפה. כתב אישום יוגש נגדו ביום חמישי.

מבזק

שאול רוזנר בטוויטר: הודעת התנחומים שיצאה הבוקר מלשכת רוה"מ להגרי"ג אדלשטיין אינה תמימה כפי שנראית. כבר תקופה ארוכה שמאחורי הקלעים בלשכת רוה"מ פועלים בראב"ד 17 ע"מ להגיע למתוה מוסכם בעניין  הכותל ניסיונות שעד כה עלו בתוהו.

מבזק

*ארה"ב: שר בממשל אובמה נבחר ליו"ר המפלגה הדמוקרטית*

שר העבודה לשעבר בממשל אובמה, טום פרז, נבחר היום (שבת) ליו"ר המפלגה הדמוקרטית. על התפקיד התמודדו שמונה אנשים והמועמד המוביל הנוסף, שעליו גבר פרז, הוא קית' אליסון, חבר הקונגרס המוסלמי הראשון בארצות הברית, ממדינת מינסוטה המזוהה עם ברני סנדרס. לפרז 235 קולות לעומת 200 לאליסון.

מבזקים

הגר"ג אדלשטיין ר"י פוניבז' ישב שבעה היום מ- 18.30 עד 22.00 בבית האבלים ברמת השרון. בשאר היום ישב בביתו ברח' ראב"ד. 

נשיא ארה"ב טראמפ שובר מסורת - הודיע הלילה בטוויטר כי יחרים את ארוחת כתבי הבית הלבן השנתית.

השר גלנט במתקפה: "גנץ ויעלון נכשלו בצוק איתן! הייתה שם רשלנות וזלזול בהתכוננות והססנות בהפעלת הכח. כעת הם מסתתרים מתחת לסינר של הקבינט". 

גוף בשם 'מטה המאבק למען קדושת הכותל' פרסם הודעה על מערך הסעות מסובסד לנשים מכל שכונות ירושלים ע"מ למנוע את חילול הכותל מחר לקראת הגעתם של 'נשות הפרובוקציה בכותל'. 

ישראל כהן ב'כיכר': בניו יורק נבדק החשד כי ראש העיר ביל דה בלזיו התערב באופן אישי שלא להרוס מבנים בלתי חוקיים של חסידות סאטמר לאחר פניית אחד העסקנים בחסידות, שסייע לו במערכת הבחירות.

מבזקים

ביום חמישי - אמנון לוי שוב בתוכנית ב'ערוץ 10' על החרדים. הפעם על סוגיית השוויון בנטל.

‏כעת בת"א - שר החינוך בנט ושר הבריאות יעקב ליצמן במפגן הצדעה לקהילות חב"ד בתפוצות, באמצעות וידאו המשודר חי לבתי חב"ד בעולם.

הועדה לפניות הציבור בסיור כעת בכותל המערבי בהשתתפות רב הכותל הגר"ש רבינוביץ ומפקד מרחב דוד, בנושא נהלי הבידוק בכניסה לכותל בשבתות וחגים

ישראל כהן ב'כיכר': שוב סוער בערד! פשקווילים הופצו ברחבי העיר נגד ראש העיר בן חמו, המואשם בהיותו "צורר החרדים" תוך השוואה להמן הרשע. בתגובה יוצא ראש העיר למתקפה נגד שר הבריאות יעקב ליצמן.

מבזקים


'ערוץ 2': שוב תקרית אנטישמית בארה"ב - צלב קרס צויר על קיר בית ספר.

יאיר לפיד ב'אולפן שישי': "לפי כל הסקרים כבר מעל חצי שנה, אנחנו ננצח בבחירות הבאות. הטלפונים הראשונים שלי יהיו לליכוד ולעבודה אבל קודם כל לליכוד". 

מחריף העימות בין טראמפ לתקשורת - הבית הלבן סירב להכניס כלי תקשורת בכירים לתדרוך בשל ביקורת קשה נגד טראמפ. ביניהם: 'ניו יורק טיימס', 'פוליטיקו' ו'לוס אנג'לס טיימס'. בתגובה כלי תקשורת אחרים החרימו. 

הכותרות בתקשורת לקראת דו"ח מבקר המדינה על 'צוק איתן' - 'ערוץ 10': "בכיר שנחשף לדו"ח טוען - רה"מ הסתיר בשיטתיות מידע קריטי מהקבינט". 'ערוץ 2': "לרה"מ נתניהו יש הפעם סיבה טובה להיות מודאג". 

פעוטה כבת שנה איבדה את ההכרה בליל שבת לאחר שטבעה בגיגית בביתה בשכונת רמות בירושלים. מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף ירושלים ביצעו בה פעולות החייאה. אליהו רייכנברג חובש רפואת חירום של איחוד הצלה סיפר בצאת השבת: "מדובר בפעוטה שטבעה בגיגית עם חומרי ניקוי שהושארה מלאה בכניסת השבת בחדר האמבטיה. ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות בסיוע מתנדבים נוספים מיחידת האופנועים של איחוד הצלה והיא פונתה לבית החולים שערי צדק במצב קשה אך יציב. חשוב וראוי להפיק לקחים ממקרה מצער זה ולוודאות טרם כניסת שבת שאין אמבטיה או גיגית שעדיין מלאה במים, מה שעלול לגרום ח"ו למקרי טביעה של ילדים ופעוטות".

מבזקים

ביבי טוב ליהודים: נתניהו נפגש אתמול באוסטרליה עם הנגיד החב"די יוסף יצחק גוטניק ובני משפחתו.

'ערוץ 10': דוד ביטן שוקל לבטל השתתפותו ב'שבת תרבות' בעכו בשל השתתפות שר לשעבר ברשות הפלסטינית.

ליאורה ב'מעריב': לראשונה בחייו בגיל 75 - נאלץ השבוע רה"מ לשעבר אהוד ברק לרכוש רכב ולממן את תחזוקתו.

אמש התקיים כנס 'מתמקצעים 2' של סיעת 'שלומי אמונים' בביתר בהשתתפות עשרות נציגים. החלק המוזיקלי בוטל בעקבות האבל על פטירת הגר"י אדלשטיין זצ"ל.

לאחר מריבות פנימיות קשות בין דרעי לצביקה כהן ממנים 2 חברים לש"ס בירושלים

השבוע אי"ה ימונו שני נציגים חדשים למועצת העיר ירושלים מטעם סיעת ש"ס:

הרב חיים כהן, תושב שכונת גבעת שאול, פעיל בעשייה הציבורית בנושאי רווחה וקהילה, שותף להקמת בתי כנסת ומוסדות לחינוך מיוחד. 

הרב שמואל מרציאנו, תושב שכונת קריית יובל, פעיל בקהילה הצרפתית ומכהן כראש כולל אברכים.

יו"ר סיעת ש"ס בירושלים הרב צביקה כהן - ימשיך לשמש כסגן ראש העיר, כיו״ר סיעת ש"ס בירושלים ומחזיק תיק החינוך.

אשר מדינה דוברות

במה התגאו כולם בחתנה של איוונקה (יעל) לאו

מאת איש הרבנות הראשית

היח"צנים ששכרה משפחת לאו להביא אנשים מכובדים הוכיחו את עצמם והם אכן עשו עבודה טובה והביאו הרבה אנשים מכובדים והכל בשביל להרשים את החתן. בקליפ וידאו הקצר ששיגרו יח"צני המשפחה לאתרים מהחתונה ניתן לראות שכל אורח רם מעלה שבא לרקוד במעגל הקרוב אביה של אייונקה (יעל) לאו הלא הוא בעל היתר מכירה והרב הראשי לישראל דוד לאו מספר לחתן שידע מי בא לכבד אותו.
את החופה הנחה בעברית צחה אחד מידידי המשפחה משל היה מדובר בהגשת מהדורת חדשות. סב הכלה הגאון הרב ישראל לאו רבה של ת"א-יפו שבירך בעברית כיאה וכראוי למי שמתיימר להיות "הנציג החרדי" למשרת הרה"ר לישראל סיפר לכולם כיצד הוא שהה בארה"ב בשבת העליה לתורה אבל איך נזכר בהפטרה בזוג הצעיר בנכדתו ובחתנה "נפתלי (כך שמו של החתן) איילה שלוחה מקפץ" מקפץ לאן? לביה"ס למשפטים. גם בשבע ברכות שהגיע כב' נשיא המדינה מר ראובן ריבלין התגאה סב הכלה הרב ישראל לאו בכך שהחתן למד משפטים. ריבלין בדברי הברכה לזוג היפה (כהגדרתו) אמר "אני לא יודע באיזה בי"ס למדת משפטים" – אכן חתנו של בעל היתר המכירה והרב הראשי לישראל דוד לאו הוא בוגר בי"ס למשפטים זהו כרטיס הביקור שבחרה משפחת לאו להציג את חתנה החדש.
ראש הממשלה מר בנימין נתניהו בחר להתקשר ולאחל מזל טוב. משפחת לאו הוציאה הודעה על כך וזאת בשל נסיעה דחופה לחו"ל. אבל באחד מימי השבע ברכות הוא יכל לכבד אך הוא בחר שלא להופיע אחרי האמבוש שעשה לו בעל היתר המכירה והרב הראשי לישראל דוד לאו בכמה עניני דת ומדינה ומאז הוא ממדר את דוד לאו ומתנהל רק מול הלשכה של עמיתו הראשון לציון והרב הראשי לישראל יצחק יוסף.

הרב ברלנד עדיין בבית החולים במחלקה הכירוגית בהדסה - למה ומדוע האם עבר סירוס?

הדברים מאוד לא ברורים למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, הטענה כי מדובר בסרטן הופרכה כבר מזמן מפני שהוא לא נמצא במחלקת הסרטן בבנין אחר, הוא נמצא במחלקה הכירוגית בחדרים 1 ו-2, חדר לו וחדר לסוהרים בפינה היכן שאינו מעבר, והשאלה שהכל שואלים לשם מה הוא נמצא במקום הזה כל כך הרבה זמן

היו מי שטענו כי בהסכם עימו היה שיעשו לו סירוס, אבל למי שמבינים בעניינים אלו יודעים שזה לא צריך לקחת כל כך הרבה זמן, לכן קשה להאמין שזה מה שעשו לו

אנחנו בודקים מבקשים לדעת מה האמת מדוע דוקא במחלקה הזו ומדוע זה לוקח כל כך הרבה זמן

אגב, בענין השליש נראה כי לא יתנו לו שליש, כך שייאלץ לשבת כל תקופת המאסר בניכוי מה שישב כבר לפני גזר הדין

רבני ברסלב נגד המחלוקת


מכתב מהרב אליעזר ברלנד שליט"א מבית החולים לתלמידיו, לקבל את הבזיונות באהבה ולא לענות לחולקים

לכל תלמידי ישיבת שובו בנים הרב מבקש מכל תלמידי ישיבת שובו בנים בכל אתר ואתר לחזק ולעודד את כל החולקים והרודפים והמעלילים לחזק אותם בכל מיני חזוק ועדוד ולהרים את קרנם ולעודדם ולתמֹך בהם ברוחניות ובגשמיות בנפש רוח ונשמה חיה יחידה ולספק להם כמה שיותר חומר של השמצות ובזיונות כי הזכות שנפלה לידי שובו בנים שכולם משמיצים אותם ומבזים אותם זו זכות שכל הצדיקים שבעולם היו משלמים טבין ותקילין ונותנים את כל רכושם כדי לזכות לכאלה בזיונות וכל אלו שלא יכולים לעמוד בבזיונות ובהשמצות שיעזבו היום את "שובו בנים" ולא ח"ו ישיבו מלחמה השערהולכן כל מי שמחשיב את עצמוֹ לתלמיד של הרב ברלנד אסור לו לקום יותר מאוחר מ-1200בלילה מעריב אפשר עד כ"ו אדר להתפלל כבר ב-630 ויש 5 שעות לישון בבית למי שרוצה או צריך ואז לומר תקון חצות במשך שעה שעתיים בבכיות נוראות על חורבן ביהמ"ק ורק להתפלל ולבקש על כמה שיותר בזיונות והשמצות ואח"כ יסע לשדה ויהיה שם שעה שעתיים ויבקש ויצעק בכל כוחותיו עד כלות הנפש שהרב יזכה לכמה שיותר בזיונות והשמצות ואח"כ ילמד קצות החֹשן עד תפלת שחרית כמוֹ שכותב רבינו בתורה ס"ב שמצוה גדולה לחדד את השכל וזו למעשה המצוה הראשונה והכי חשובה כי רק ע"י חדוד השכל מסביר רבינו הקדוש והנורא תוכל לקיים מצות ודע מה שתשיב לאפיקורוס ר"ת שלום שרק אז יהיה שלום בעצמיך ושלום בתפלתך ותוכל לחבר את הגוף עם הנשמה בתפלה להתנתק מכל עניני הגוף ולדבֹק רק בנשמה שהיא עקר הבן אדם חלק אלוק ממעל שתוכל לדבֹק בחיי עולם בה' יתברך שהוא מקור החיים השמחה והחדוה וההצלחה ובתורה רע"ז מסביר רבינו הקדוש והנורא שכל החולקים על האדם הם האוהבים האמתיים שלו שחותרים מתחת לביתו מנהרות ענק להביא לו משאיות מלאות ביהלומים ואבנים טובות ומרגליות ואם ח"ו יענה להם אפילו מלה אחת מיד הוא משליך בחזרה את כל היהלומים והאבנים טובות ומרגליות ח"ו ובתורה י"ב הורמיז בר ליליתא ושוור על החומה ושוור מהאי להאי ולא נפלה אפילו טפה אחת לארץ ואותו היום יעלו שמים וירדו תהומות שאפילו כעת שובו בנים נמצאים במצב של יעלו שמים וירדו תהומות בתוך טורנדו ואוריקן מונסונים ושאר רוחות סערה יעלו שמים וירדו תהומות אבל צריכים להזהר שאפילו טפה אחת מדברי החולקים לא תפול לארץ. ואותו היום יעלו שמים וירדו תהומות שאפילו כעת שובו בנים נמצאים במצב של יעלו שמים וירדו תהומות בתוך טורנדו ואוריקן מונסונים ושאר רוחות סערה יעלו שמים וירדו תהומות אבל צריכים להזהר שאפילו טפה אחת מדברי החולקים לא תפול לארץ ועי"ז מסביר רבינו הקדוש והנורא שכל התורה של החולקים וכל מה שלמדו מיום לידתם ועד עכשיו מכל הגלגולים ומזמן אדה"ר ומה שלמדם המלאך בבטן אמם הכל עובר לזה שחולקים עליו ופתאום נפתחים לו כל מעיינות החכמה והדעת כמוֹ לרה"ק חיים ויטאל כששתה מבארה של מרים ומתגלים כל הסודות שבעולם כמוֹ לרבי עקיבא שאומר המדרש רבה תקנ"ט שדברים שלא נתגלו למשה נתגלו לרבי עקיבא וחבריו שנאמר וכל יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא וחבריו מסביר המגלה עמוקות בתורה ע"ב שזה סוד ש של תפילין שלא נתגלה למשה רבינו ונתגלה לר"ע וחבריו וע"ז מסביר רבינו הקדוש והנורא בהלכות תפילין ד שזה סוד תפילין של ג' ראשין ותפילין של ד' ראשין שז"ס המחלוקות שזוכין לזה רק הצדיקים האמתיים שזה כמוֹ המסרקות של ברזל של ר"ע שעי"ז נתגלו הסודות של שני ה-שינין שלא נתגלו לשום צדיק בעולם עד ביאת מלך המשיח כי שום אדם בעולם אינו יכול להגיע לשום מדרגה אפילו הקטנה שבקטנות רק ע"י מחלוקות בזיונות והשמצות ושר' חייקל שאל את רבינו רבינו יש לי שאלה אבל אני מפחד שתאמר ר' חיקיל שטארב [תמות] אמר לו רבינו שאל ואז שאל רבינו למה אתה ממשיך עליך מחלוקות ואז אמר לו רבינו ר' חיקיל גוט אז דוּ זאך באווארנט [שהבטחת את עצמך] עלי אפילו מאבריזבע לאבריזבע מאצטבא לאצטבא כי איניני יכול לפעול את עניני רק ע"י מחלוקות וכל מי שמוכן להצטרף למחלוקות נגדי צריכים רק לחזקו ולעודדו בכל מיני עדוד ותמיכה ולהשיג להם כספים ותרומות בכל דרך אפשרית כדי להגביר את כוחם ולהגביר את מאמציהם ולעזור להם להצליח בכל דרכיהם וכל מי שלא יוכל לעמוד בבזיונות שיעזוב היום את "שובו בנים" ואפילו אליהו הנביא אמר לו עובדיה אם יש גוי וממלכה אשר לא השביע אתם המלך אם ישך ואם ימצאוך כי אחאב היה משלשה מלכים ששלטו בכל העולם והיו לו 273 בני מלכים בני ערובה שכולם חזרו והתגירו בתשובה שלמה כשאליהו הנביא היה מבוקש בכל העולם כולו וקראו לו עוכר ישראל וכל כנויי הגנאי שבעולם והוא לא עזב את דרכו דרך הקודש ושחט את 450 נביאי הבעל ו-400 נביאי האשרה לעיני כל. ולמרות שאיזבל אמרה לו למחר אשים נפשך כנפש אחד מהם נאמר ויירא שאל רבי חמא את רבי יוסי למה ויירא שואל החידושי הרי"ם אדם ששרף 102 איש מפחד מאיזבל עונה רבי יוסי לא כתוב וירא כתוב ויירא שהלך על נפשו שבזכות זה זכה להגיע לנפשו

תקיפה קשה נגד יהודים בפריז: שני יהודים חרדים הותקפו בצרפת ולאחד מהם התוקפים ניסרו את האצבע.

המקרה הקשה אירע ביום שלישי בלילה בבונדי שבפריז. שני האחים החרדים, בנים של אחד מראשי הקהילה היהודית בעיר, הותקפו על ידי כנופית מהגרים מוסלמים כשנסעו ברכבם. האחים החרדים חבשו כיפה כשהכנופיה הקיפה את מכוניתם והורידה אותם מהכביש בכוח, ואז תקפו אותם בבעיטות ובאגרופים, תוך כדי שהתוקפים צועקים "יהודי מלוכלך, אתה תמות. אם תזוזו נרצח אתכם".

תוך כדי התקיפה החמורה, אחד מהתוקפים המוסלמים הוציא סכין, ובאכזריות סדיסטית ניסר את האצבע של אחד האחים. מיד לאחר התקיפה החמורה התוקפים ברחו מהמקום.

האחים הפצועים הצליחו לנהוג לבית חולים כשהם מוכים, חבולים ומדממים, שם הם קיבלו טיפול רפואי. בהמשך היום הגיעו אליהם חוקרים ממשטרת פריז וגבו עדות משני האחים. דובר משטרת פריז מסר כי "התקיפה הזאת חמורה מאד, ואנחנו נעשה מאמץ גדול לתפוס את התוקפים. נמשיך להילחם בתקיפות אנטישמיות בצורה חזקה".

עד להיכן הרחיקו - מעודדים חב"דניקים בעלי פטור להתגייס לצבא

לא יאומן עד להיכן הרחיקו, אם כבר יש מי שסידרו פטור צבאי ויכולים לשבת וללמוד הם מעודדים אותם לוותר על הפטור ולהתגייס לצבא, דבר שחייב לזעזע, מפני שהצבא לכשעצמו הוא בדיעבד אחד גדול, עושים זאת בדלית ברירה, ומי שיכול שלא לשרת עדיף שלא לסכן את רוחניותו, והנה אותם אלו שעשו הסכמים עם הצבא ולא יכולים לספק להם את המספרים שהבטיחו מנסים עתה לשדל את בעלי הפטור שיוותרו על הפטור בשביל שהם יוכלו לעשות כסף על גבם, מבטיחים להם כל מיני הבטחות שאין להם כל ערך מעשי

הזהרו והשמרו ממודעות כאלו, הם מסכנות את עתידכם רוחניותכם, ואל תפלו בפח של מי שלא מבקשים את טובתכם

הכירו את שלושת הליטאיים שנשכרו בכסף רב להציל את אהרונוב

מאת חב"דניק

לקראת שחרורו של אהרונוב מבית הסוהר נשכרו בכסף רב שלשה עורכי דין ויחצ"נים ליטאיים שלא בוחלים בשום אמצעים, ומפיצים הכפשות ולכלוך על חסידי חב"ד שלא מיישרים קו עם חזרתו של אהרונוב מהכלא להמשך השליטה הבלתי מרוסנת על כל המוסדות המרכזיים של חב"ד: צא"ח, אגו"ח ורשת אוהלי יוסף יצחק. 
לצורך יצירת אוירה ציבורית שכר אהרונוב את שרותיהם של *העיתונאי עו"ד אבי בלום, דוד הלפר ושלמה ברילנט*.
מקור המימון לשכירות שירותיהם מגיע מאברך ליטאי עשיר העונה לשם *ברוך בלוי*, חתנו של נפתלי ליפסקר מצא"ח. 
הוא משחרר כספו וחרצובות לשונו על כל מי שעומד בדרך ועשוי להפריע למזימה שנרקחת בימים אלו: 
היות ואהרונוב חוקית לא יכול לנהל כלום ליפסקר יהיה איש הקש שלו והכל ימשך באותה התנהלות.

תרשמו את השמות האלו. 4 ליטאים שעומדים עכשיו בראש המערכה להחזרת אהרונוב לחב"ד.

*פרטים נוספים יבואו בהקדם*

המייל האדום - החדש

שימו לב המייל האדום החדש הוא:

בעברית המשמעות היא: גיוס הבלין וילשנסקי 222

רבני חב"ד מזהירים נפשוני חב"ד לפסח מאכילים טרפות וחמץ גמור

מאת חב"דניק

בשנים האחרונות מספר עבריינים השתלטו על מערכות נפשונים וברוב חוצפתם קוראים לזה בשם המפוצץ נפשוני חב"ד ומבזים את כל הקדוש והיקר לנו. אותם אנשי עסקים שברובם הם עבריינים צעירים הרחוקים מכל ריח ונדנוד של חסידות מנצלים את תמימותם של אנ"ש ומוכרים להם חופשות פסח.
כמי שנכשל והיה בעבר באותם נפשונים מפוקפקים ראה כיצד עובדים אוכלים חמץ גמור אין השגחה ולא ימלט שלא יכשלו באיסורי תורה חמורים שלא לדבר על ענייני צניעות. שומר נפשו ירחק מהם ומהמונם. וכל הנותן ידו לפרסום אותם נפשונים עובר על איסור לפני עיוור לא תתן מכשול

הצילו את התמימים


התוועדות כ"ב שבט ב-770 - 5


ניעט ניעט ניקאווא

video

מרתון של תפילין במרתון תל אביב

קרוב ל-700 רצים הניחו תפילין בדוכנים של בית חבד הדר יוסף בראשות השליח הרב גד פדלון והרב מנדי אליאס ובסיוע צוות הבית חב״ד אשר מניחים תפילין לאלפים שמגיעים להשתתף במרתון תל אביב. 

השנה אף הוגדלה הפעילות במרתון תל אביב עקב סיועו של הרב שלומי פלס שי׳ שדאג לחומר פרסומי והביא איתו לפעילות אברכים מכפר חב״ד שבאו לאייש את הדוכנים. 

מראה לא שגרתי נראה בדוכן התפילין שעקב העומס הרב נרתמו שוטרים ומקורבי בית חב״ד באזור לעזור בהנחת תפילין לאנשים שרצו.
לגלריה כנסו כאן:

הוידאו היומי

video

היום יום ל' שבט - בציור


היום יום ל' שבט - ראש חודש


ווארטים


״אם אינך חש בשמחה העמד פנים, אפי׳ אם אתה שרוי בדכאון התאמץ לחייך, התנהג כאילו אתה שמח, והשמחה האמיתית... בא תבוא.״

למה נקראת המגילה בשם מגילת אסתר ולא מגילת אחשוורוש או מרדכי או המן? ללמדך שבכל ענין שנשים מתערבות הן עושות מזה מגילה..

ער"ח אדר זה היום הכי עצוב בשנה וער"ח אב זה היום הכי שמח.
וכל כך למה?
כי משנכנס אב ממעטים בשמחה, וממעטים והולכים עד ר"ח אדר, ומר"ח אדר מרבין בשמחה ומרבין ומוסיפין עד ר"ח אב..
 
*יהודי שומר מצוות חייב למצוא*
לעצמו אישה גדולה בתורה:
תורה לבשל
תורה לנקות
תורה לכבס
תורה לגהץ

*והאשה מחפשת את דרך ההלכה*
הלכה לטייל
הלכה לקניות
הלכה עם החברות

ארבעה גברים התפארו כמה חכם החתול שלהם.
הראשון היה מהנדס, השני רואה חשבון, השלישי כימאי והרביעי עובד מדינה. 
קרא המהנדס לחתול שלו ואמר: "איקס ברבוע, תראה מה אתה יודע".
"איקס בריבוע התמתח על השולחן, לקח עיפרון ונייר ושרטט במהירות עיגול, ריבוע ומשולש מדויקים להפליא.
כולם הסכימו שזה מאד חכם. 
הרואה חשבון קרא לחתול שלו ואמר: "גיליון חישוב, תעשה מה שאתה יודע.
"גיליון חישוב" הלך למטבח, חזר עם תריסר עוגיות, חילק אותן ל4 קבוצות של 
3 עוגיות במדויק.
כולם אמרו שזה מאד מוצלח. 
קרא הכימאי לחתול שלו: "כפית מידה, תראה מה אתה יודע. "כפית מידה" פתח את המקרר, הוציא קרטון חלב ו3 כוסות, מזג חלב שווה בכל כוס בלי לשפוך אף טיפה.
לכולם היה ברור שזה מוצלח ביותר. 
עכשיו פנו כולם לעובד המדינה ואמרו: נו מה יכול החתול שלך לעשות? 
קרא עובד המדינה לחתול שלו: "הפסקת עשר, תעשה מה שצריך".
"הפסקת עשר" קפץ על רגליו, אכל את כל העוגיות של "גיליון חישוב", שתה את כל החלב, עשה את צרכיו על הנייר המצויר של "איקס בריבוע", דפק את שלושתם, טען שניפצע בגבו תוך כדי כך, מילא דו"ח תלונה על תנאי בטיחות לקויים, הגיש תביעת פיצויים בגין פגיעה בכושר עבודה, והלך הביתה לחופשת מחלה.

תמונת הגר"ש אלתר עם הבית ישראל:מצונזרת בהמודיע אך מופיעה ביתד


כך חתכו בהמודיע את התמונה בה נראה שאול אלתר מאחורי הבית ישראל, יתד נאמן, פרסמו את התמונה.

הרוצח הכוללניק הסיר את הכיפה

video

ש"ס - מושחתים מהיסוד


שפטל מנתח את הקלטת של הרב עובדיה על דרעי


ויגדרוביץ - חופשי


אין להם א-לוקים

אלימות, איומים, הסכם גירוש מישראל נוסח משפחות פשע, תקיפה בציריך ושתילת סמים במזוודה בשדה התעופה בקייב. בחסידות גור מוכנים לעשות הכל כדי להפריד אם גרושה מתשעת ילדיה: הסיפור המטורף שמסעיר את העולם החרדי. תגובת עורך דינו של החשוד המרכזי: "אין לו קשר לפרשה"
רועי ינובסקי, יהודה שוחט
26.02.17
זה נשמע כמו סיפור הקשור לאחת ממשפחות הפשע החזקות בישראל. או סצנה מתוך פרק של "הסופרנוס". פ' נמלט מישראל לציריך בעקבות איומים על חייו. אבל זה לא ממש עזר לו. אל דירת המסתור שלו בשווייץ פרצו שני בחורים צעירים, ישראל אמסלם ורועי קריספין. לפי כתב האישום שהוגש נגד השניים הם תקפו את פ' האומלל במכות קשות וכאשר הוא החל לצעוק ולהתחנן על נפשו, קריספין הוציא אקדח דמה ואיים כי יירה בו. על פי כתב האישום, קריספין ואמסלם כפתו את פ' לכיסא ובשלב זה נכנס לדירה "המפקד" אלעזר ויגדרוביץ'.
"אנחנו יודעים עליך הכל, אנחנו עוקבים אחריך לכל מקום", אמר ויגדרוביץ לפ' בעוד הוא מתיר לאחרים לשחרר את האזיקונים שכפתו אותו. "אין לי בעיה להרוג אותך עכשיו, אך אם תסכים לתנאים שלנו — נשחרר אותך". ויגדרוביץ' פירט בפניו את התנאים. "עליך לשכנע את ח', בת זוגך, לעזוב את ילדיה במסגרת הליך הגירושים שמתנהל בבית הדין הרבני. בת הזוג שלך חייבת להגיע מיידית לשווייץ — אתם תתחתנו ולא תחזרו לארץ במשך שנה".
פ', שחשש לחייו, הסכים לתנאים, ועל פי כתב האישום התקשר מיד לבת זוגו וביקש ממנה למלא את התנאים של נציגי החסידות. לאחר מכן נפגשו ויגדרוביץ' ופ' מספר פעמים, ובמהלכם ויגדרוביץ' חזר על התנאים והוסיף: "אני אדאג לשלם עבור חתונתכם, עבור תשלום המזונות לילדים ועבור כל ההוצאות בשנה הראשונה. אף אחד לא יטריד אתכם ויתקוף אתכם, אני שולט בזה — ואני יכול לגרום לזה להפסיק. הכל אם תעמוד בתנאים".
לא מדובר בשמות המוכרים לנו מכותרות העיתונים על העולם התחתון, אלא בנציגי אחת החצרות החזקות ביותר כיום בישראל — חסידות גור. בדומה למקרה של אסתי ויינשטיין ז"ל, שאף היא השתייכה לחסידות גור, החליטו אנשי החצר לעשות הכל כדי לנתק את ח' מילדיה — כולל איומים כלפיה וכלפי בן זוגה, אלימות, בוררות שבסיומה הגליה, "כיפה אדומה", הפעלת לחץ על בית הדין הרבני הגדול שדן בגירושים ובמשמורת. ולקינוח, על פי החשד, השתלת כמות אדירה של סמים בין חפציה, מה שהביא למעצרה באוקראינה בלי יכולת לצאת משם.
רק שבניגוד לאסתי ויינשטיין, כל מי שמכיר או ראה את ח' יוכל להעיד שמדובר באישה חרדית לכל דבר, שלא שינתה דבר ממנהגיה. היא פשוט נעמדה מול האנשים הלא נכונים במסגרת סכסוך הגירושים שלה.
מפקדים וחיילים
ח' ובן זוגה פ', כיום בעלה השני לאחר שהתחתנו תחת האיומים של החסידות, מתגוררים בליבה של הקהילה החרדית באוקראינה, וזוכים לשמירה ולפיקוח. גם בשל התיק שנתפר להם כאילו הבריחו סמים, ולא פחות מכך בשל החשש לשלומם. הסיפור הזה יכול היה בקלות להפוך לדרמת פשע מופרעת, רק שאת כל התפקידים המרכזיים בסרט הזה תופסים מאמינים בני מאמינים, בלבוש חרדי קלאסי. חשוב להדגיש שלא מדובר בסיפור דמיוני. חקירת המשטרה בעניין, שהגיעה לפריצת דרך בימים אלה, חושפת את הפרשה שבה מעורבות דמויות מפתח בחסידות גור.
השיטה שעולה מחקירת היחידה המרכזית במשטרת ירושלים מזכירה דרכי פעולה של ארגון פשע לכל דבר: ארגון שבו ישנם "מפקדים" ו"חיילים" שמקבלים משכורות עבור פעולות עברייניות, ניהול משא ומתן באמצעות סחיטה ואלימות. במרכז החקירה: מסכת התעללות, איומים ותקיפות אלימות בארץ ובחו"ל כלפי ח' ובעלה במטרה לגרום לה לחתום בכפייה על העברת המשמורת על ילדיה לגרוש שלה. בדרך לשם כל האמצעים כשרים — כולל הפללת בני הזוג בהחזקת סמים באוקראינה על ידי הטמנת סמים בחפציהם באמצעות "שכירי חרב".
"כל מה שהיא רצתה זה לגדל את הילדים שלה", אומרת קרובת משפחה של ח'. "כבר כמה שנים מאז שניתקו ממנה את ילדיה הגדולים, ויותר משנה מאז שהצליחו להרחיק ממנה את כולם, לגרום לה לעבור לאוקראינה ולהפיל עליה תיק סמים. בינתיים מסיתים את הילדים נגדה, מעלילים עליה עלילות שפלות ונוראיות, ומונעים מהם לדבר איתה. ריבונו של עולם, אני לא מבינה איך נותנים לדבר כזה לקרות? הילדים צריכים את אמא שלהם, אי אפשר לקרוע אותם ממנה רק כי מישהו החליט לחסל איתה חשבונות".
ח' נישאה לבעלה הראשון לפני כעשרים שנה, ונולדו להם תשעה ילדים. במהלך חיי הנישואים הם חוו קשיים רבים בקשר הזוגי ופנו מספר פעמים ליועצים שונים. לפני כשש שנים הם פנו גם לפ', שעובד כיועץ נישואים מוכר במגזר החרדי. בסופו של דבר החליטו ח' ובעלה להיפרד, ובהמשך גם פ' התגרש מאשתו והשניים הפכו לבני זוג. במהלך הליכי הגירושים, שהסתיימו בקיץ 2015, ובעיקר לאחר שניתן הגט, החלה מסכת איומים והתעללויות בבני הזוג הטרי. בתחילה הופצו פשקווילים בגנותו של פ', בהמשך הטרידו ואיימו על ח' ועל פ'.
בני הזוג במהלך המעצר בשדה התעופה בקייב | צילומים: censor.net.ua
כאן נכנס לתמונה אלעזר ויגדרוביץ', על פי החשד האיש שהפעיל את "המבצע". ויגדרוביץ', רק בן 25 מירושלים, הוא עסקן מוכר בחסידות גור. על פי כתב האישום, והחקירה נגדו, הוא הפעיל מספר רב של אנשים בחסידות על מנת לפגוע בח' ובפ' בדרכים שונות, וניהל בפועל את המשא ומתן מולם כדי לגרום להם להסכים לתנאים שהוצבו על ידי חסידות גור.
ההוצאות עבור ה"משכורות" ל"חיילים" והטסתם לביצוע פעולות אלימות בחו"ל מוערכות בכמה מאות אלפי שקלים, שאותם שילם במזומן. לאחר שהוגש נגדו כתב אישום לפני כשנה על חלק מהעבירות, בשבוע שעבר נעצר בפעם השלישית. אלא שגילו הצעיר של ויגדרוביץ', כמו גם הסכומים האדירים שהוציא עבור תשלומים שונים, מעלים חשד כי פעל בשירות גורמים בכירים יותר בחסידות והיה בסך הכל מי ש"מלכלך את הידיים" בשבילם. עד כה טרם הושגו ראיות ממשיות כדי לחבר את הקצוות בינו לבין מפעיליו, אם היו.
3,500 שקל למשימה
בתחילה דרש ויגדרוביץ' מח' לחתום על הסכם שבמסגרתו תוותר על משמורת ילדיה, על מנת שאלה יישארו אצל הגרוש שלה. ככל שזו המשיכה לסרב, כך האיומים והאלימות הוחמרו, גם כלפי בן זוגה. ה"מבצע" הראשון של ויגדרוביץ', על פי כתב האישום, היה יחסית פשוט. לצורך כך הוא שכר את שירותיו של ישראל אמסלם, נאשם אחר בפרשה, ודרש ממנו לתקוף את פ' בחומר צחנה (שאריות דגים, ביצים ושמן שטוחנים אותם יחד ומניחים מספר ימים בשמש) ולמסור לו כי עליו להורות לבת זוגו לוותר על משמורת לילדיה.
אמסלם גייס עוד שני אנשים וביחד נסעו לחיפה, עקבו אחרי פ', וכשהוא נעצר עם רכבו ברמזור רצו לעברו עם שני בקבוקים מלאים בחומר צחנה תוך שהם מפוצצים שניים מגלגלי הרכב. התוקפים לא הצליחו לפתוח את הדלת, ולכן שפכו את החומר על החלון. על פי כתב האישום, כשחזרו לירושלים הם דיווחו ל"מפקדם" ויגדרוביץ' על שאירע, והוא לא היה מרוצה. "אתם צריכים לתקוף את פ' עצמו", הוא מצוטט בכתב האישום, "וזה צריך לקרות עוד הערב". וכך היה. השניים המתינו שפ' יחזור לירושלים, איתרו אותו ברחוב, תקפו אותו ושפכו עליו את החומר. כך הסתיים ה"מבצע" הראשון, שעבורו שילם ויגדרוביץ' למבצעים, על פי כתב האישום, 3,500 שקלים.
בעקבות האירועים האלימים עזב פ' את הארץ. בתחילה שהה במילאנו אצל קרוביו ולאחר מכן אצל מכרים בציריך. במשטרה חושדים כי ויגדרוביץ' הוא הגורם לעזיבתו את הארץ, ואף שילם על הטיסות כחלק מ"הגלייתו" — פרקטיקה נהוגה בעולם התחתון. בינתיים התמשכו הדיונים בבית הדין הרבני, כשגם נציגי האדמו"ר מגור נכחו בדיונים, אולי כדי להפעיל לחץ, אבל ח' סירבה לוותר על המשמורת על ילדיה למרות האיומים כלפיה.
בשלב זה המשיך ויגדרוביץ' לתוכנית ב'. המטרה: לגרום לפ' לשכנע את ח' לחתום על ויתור על המשמורת. ויגדרוביץ' גייס שוב את אמסלם ו"חייל" נוסף, רועי קריספין. הוא טס ביחד איתם לשווייץ, במימונו, והשלושה הגיעו לדירה בה שהה פ' ותקפו אותו במכות קשות. פ' המבועת, שחש סכנה אמיתית לשלומו, לחץ על בת זוגו לעזוב את הארץ ואת ילדיה, וכך להציל את חייו.
הסמים שנתפסו במזוודה
ח' ו־פ' פותו לעבור לקייב, במה שנראה בדיעבד כמו תרגיל עוקץ מתוחכם. המשטרה חושדת כי ויגדרוביץ' שילם עבור הטיסות ועבור הוצאות נוספות בתנאי שבני הזוג יעמדו בתנאים. אלא שהניסיון לא צלח ובני הזוג ביקשו לחזור לארץ, בין השאר משום שח' רצתה להיות עם ילדיה. כשהגיעו לטרמינל בקייב הם נדהמו כשגורמי הביטחון מצאו במזוודותיהם כמות גדולה מאוד של סמים והם נעצרו.
מיד עם מעצרם טענו השניים בתוקף כי מישהו זר הטמין להם את הסמים במזוודה, אולם לא הושגה כל ראיה לכך. באפריל 2016 הגישה הפרקליטות כתב אישום נגד ויגדרוביץ', אמסלם וקריספין בגין שורה של עבירות נגד בני הזוג בארץ ובשווייץ. ואולם, בשלב זה לא הושגו די ראיות להעמדה לדין בנוגע לחשד להטמנת הסמים אצל בני הזוג בציריך.
בשבוע שעבר חלה פריצת דרך בחקירת המשטרה. ויגדרוביץ', שהיה במעצר בית לאחר הגשת כתב האישום, נעצר שוב. במשטרה בטוחים כי הפעם הוא כבר לא ישתחרר ממעצר וייעצר עד תום ההליכים, וזאת לאור החשדות הכבדים והראיות שנאספו נגדו.
על פי החשד, ויגדרוביץ', שהגיע עם בני הזוג לאוקראינה, שמע על כוונותיהם לחזור לארץ ודאג לשבש אותן לאחר ששכר את שירותיהן של דמויות בקהילה היהודית בקייב. לפני שניסו לעזוב את אוקראינה נסעו בני הזוג לקבר רבי נחמן מברסלב באומן, ומשם עשו את הדרך עם חפציהם לשדה התעופה בקייב. גורמים בקהילה היהודית ידעו על כוונותיהם. החשד הוא שחלק מהם נשכרו על ידי ויגדרוביץ' ועקבו אחריהם כדי להטמין סמים בכמות מסחרית במזוודותיהם.
לחוקרים עדיין לא ידוע אם הסמים הוטמנו בשדה התעופה או בזמן שבני הזוג שהו בקבר רבי נחמן, אולם ההנחה היא שלצורך כך שכר ויגדרוביץ' מספר אנשים, חלקם מקרב גורמים עברייניים אוקראיניים. כשהמאבטחים בשדה התעופה איתרו את הסמים, שהונחו בארבעה שקים במזוודותיהם, בני הזוג הוכו בהלם. הם הונחו בצורה גלויה, בדרך שהייתה צריכה להעלות את חשד הרשויות באוקראינה כי לא מדובר בהברחה "רגילה" שמתבצעת בדרך כלל בדרכים מתוחכמות יותר.
בידי המשטרה מספר עדויות תומכות לגרסת בני הזוג לגבי מה שאירע באותו היום באוקראינה, והחקירה מנוהלת בשיתוף הרשויות שם. באורח פלא, ממש מאותו יום, מספרת קרובת משפחה של ח' שדירתם בירושלים נפרצה ותכולתה רוקנה. חלק גדול מהעדויות והראיות שנגבו עדיין מוגדרות כחומר חקירה חסוי.
למרות האופטימיות שההתפתחויות הקרובות יביאו לשחרור בני הזוג, הדרך לשם עוד ארוכה. הרשויות האוקראיניות מבקשות הוכחות חותכות לכך שבני הזוג אכן הופללו, וככל הנראה גם לאחר שיוגש כתב אישום נגד ויגדרוביץ' בגין הטמנת הסמים התהליך הבינלאומי לשחרורם ייארך זמן רב.
כמה ימים לפני מעצרו של ויגדרוביץ' נעצרו שלושה חשודים נוספים המשתייכים לעדה החרדית, ביניהם גם משה קוויתי, שמוכר כחבר "המשמרת" — מעין משטרת צניעות המבצעת פעולות אכיפה שונות. את שמו אנו מכירים מסיפור שפורסם כאן לפני שבועות אחדים, במהלכו התקשרו אליו נפגעי עבירות פדופיליה, אך הוא סירב לסייע להם. המשטרה ייחסה לקוויתי ולחבריו עבירות של שיבוש הליכי חקירה והם שוחררו בתנאים מגבילים. כך או כך, במשטרה סבורים כי ההתפתחויות השונות בחקירה פתחו להם צוהר למספר פרשות נוספות במגזר החרדי.
לבד מול כל העולם
"היא מתמודדת לבד מול ארגון חזק ומשומן", מספרת קרובת משפחתה של ח'. "יש להם כסף להוציא לפועל תוכנית שלמה כדי לפגוע בה, וכסף כדי לשכור עורכי דין יקרים. אין לה שום דבר נגד החסידות, היא רק רוצה את הילדים שלה בחזרה".
בינתיים, נקלעו ח' ופ' גם למצוקה כלכלית, מכיוון שאינם יכולים לעזוב את אוקראינה, ומול סוללת עורכי הדין של נציגי החסידות, אין להם אפשרות לשכור אפילו עורך דין שייצג אותם בדיונים בבית הדין בהיעדרם. לשם כך, מבקשים קרובי משפחתם לסייע להם (לתרומות עבור ח' ופ' http://bit.ly/2fY0Sp2), אם בכסף ואם בייצוג.
זאת לא הפעם הראשונה שחסידות גור מעורבת בסיפורים מפוקפקים. בכמה מקרים בשנים האחרונות היו מעורבים החסידים באירועים אלימים, בין השאר בסכסוכי נדל"ן. גור ידועה כחסידות חזקה מאוד כלכלית וגם פוליטית, ואחד האנשים המוכרים בה הוא שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן. אנשי החסידות עלו לאחרונה לכותרות בפרשת התאבדותה של אסתי ויינשטיין, שטענה כי התנהל נגדה מסע הסתה חסר פשרות כדי לנתק אותה מילדיה, עד שבייאושה החליטה לשים קץ לחייה.
עו"ד צבי רוזנטל המייצג את ויגדרוביץ', טוען כי למשטרה אין כל ראיות למעורבותו בהטמנת הסמים באוקראינה. "המשטרה נפלה בפח על ידי מספר אנשים שמנסים לנקות את החשדות נגדם ומטילים עליו את האחריות. הוא לא היה באזור, הוא מכחיש את החשדות". עו"ד רוזנטל טוען כי במהלך חקירת חשודים אחרים, הם העלילו על מרשו בשל רצונם להשיג הקלות אפשריות בעניינם. "המשטרה ניסתה להשתמש במרשי גם כעד מדינה או כמישהו שמביא לה ראיות, אבל לאחר שהבינו שנפלו בפח ושהוא לא מספק את הסחורה, בחרו להפיל עליו את התיק.