רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 10 באוגוסט 2017

משיחת כ"ק אדמו"ר פרשת עקב שנת ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת עקב שנת ה'תנש"א
סימן יג ,
כיון שכבר סיימנו את כל הענינים דמעשינו ועבודתינו , ובמילא צועקים ותובעים עד מתי
[ כמדובר לעיל ] – נשאלת מיד השאלה המרעישה , כיון שכבר נפעלו כל הענינים – כיצד יתכן , שמשיח צדקנו עדיין לא בא ? ! , ,
סימן יד ,
ואולי יש לומר , ידועה אגרת הבעל שם טוב בה הוא מוסר את המענה של מלך המשיח על השאלה [ דהבעל שם טוב ] אמתי אתי מר – לכשיפוצו מעיינותיך חוצה , זאת אומרת שביאת המשיח תלויה בהפצת המעיינות חוצה , שמעיינותיך דתורת החסידות יופצו ויגיעו עד בחוצה – בפרטים והענינים הכי חיצוניים ורחוקים דהבריאה , וכיון שלאחרי ריבוי הפעולות דרבותינו נשיאינו עד עתה בהפצת המעיינות חוצה , ובריבוי הכי גדול , עד בכל חוגי ישראל [ כדלקמן ] משיח עדיין לא בא – מסתבר אולי לומר , שישנו עוד סוג יהודים שאליהם הפצת המעיינות לא הגיעה כדלקמן , הרי לא צריכים להאריך עד כמה רבותינו נשיאינו במשך הדורות פעלו בהפצת המעיינות חוצה – כיון שכל אחד יכול לראות זאת , החל מגילוי תורת החסידות על ידי הבעל שם טוב , ואחר כך – ההוספה שנתוספה בזה מדור לדור על ידי רבותינו נשיאינו , עד לדורנו זה שבו העבודה דהפצת המעיינות חוצה נתרחבה – על ידי כבוד קדושת אדמו"ר נשיא דורנו
[ ובפרט אחרי בואו לחצי כדור התחתון ] – באופן נעלה יותר לגבי כפי שהיה לפני זה , נוסף על כל הביאורים וההסברים וכולהו בפנימיות התורה שנותספו בדורנו זה [ מיוסד על הכללים דפנימיות התורה שניתנו לפני זה ] , נעשתה הפצת המעיינות חוצה באופן – שמקיף וחודר את חוגי היהדות הרחבים ביותר בכל מקום , יהודים מכל שכבות החיים , והפצה בכל קצוי תבל , בכל חלקי וקצות העולם , כולל ובמיוחד – על ידי התרגום של ענינים בחסידות ללשונות דאומות העולם , המאפשר את הגישה אליהם לכל אחד , ועל ידי כל הנזכר לעיל – הגיעו מעיינות תורת החסידות לכל סוג [ על כל פנים ] מבני ישראל בחוצה , עד גם בחוצה שאין חוצה הימנה באופן שכל אחד ואחד מישראל – באיזה מקום ודרגא שהוא רק לא יהיה – יש לו [ על כל פנים ] הכח והיכולת [ אפילו אם לעת – עתה עדיין אין לו כל שייכות גלויה לזה ] להשתייך ולהתקשר למעיינות החסידות בחייו , וכיון שלאחרי כל זה , ריבוי הפעולות בהפצת המעיינות חוצה עד עתה , ובריבוי הכי גדול , משיח עדיין לא בא – אולי יש מקום לומר
[ לכאורה ] , שעדיין נותר סוג ותחום מסויים בחוצה שאליו המעיינות עדיין לא הגיעו עד עתה , ואולי זוהי המניעה האחרונה לאתי מר
[ שבא כתוצאה מהפצת המעיינות חוצה ] ,
בברכת התורה משולם צפניה  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה