רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 29 ביוני 2017

משיחת כ"ק אדמו"ר פרשת חוקת ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת חוקת ה'תנש"א
סימן יא ,
מכל דבר צריכים להוציא לימוד והוראה פרטית בעבודת השם [ כתורת הבעל שם טוב הידועה ] ועל אחת כמה וכמה מקביעות על פי תורה – החיבור דיום בשבוע ויום בחודש , ובפרט ביום זה – יום השביעי בשבוע ויום העשירי בחודש , אחד הלימודים בזה , בכל יום צריכה להיות אצל יהודי עבודה כפולה – [א] העבודה  דימי השבוע , שיפעל במציאות העולם , ושם יגלה אלוקות , [ב] העבודה דימי החודש ,שיפעל חידוש בהבריאה , יותר מכפי שיש בה מצד עצמה , שתי עבודות אלו רואים בסדר עבודתו של יהודי בכל יום , ומיד בתחלת היום , במודה אני לפניך [ שיהודי אומר מיד כשניעור משנתו ] הוא מודה על שני ענינים [א] שהחזרת בי נשמתי – שהקדוש ברוך הוא החזיר לו את נשמתו [ שהיתה לו אתמול , שלשום וכולהו ] , זאת אומרת , שזה קשור עם הסדר הטבעי כפי שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל אחד ואחד מישראל [ ועל דרך זה עם כל אדם ] בכל בוקר , ובהתאם לזה היא גם עבודתו של היהודי – שעושה עבודתו על דרך הרגיל , בסדר הטבע , [ב] רבה אמונתך מרמז על גילוי אלקות שהוא רבה , למעלה ממדידה והגבלה [ דהסדר הטבעי והרגיל ] , וזה צריך לעורר ביהודי – מדה כנגד מדה – עבודה באופן דרבה , למעלה מרגילות שלו , בכללות יותר משתקפים שני ענינים אלו בהמשך ברכות השחר , תחילה אומרים ברכות הקשורות עם האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם [ בלבושי הטבע ] – הנותן לשכוי בינה להבחין בן יום ובין לילה , פוקח עורים , מתיר אסורים , וכולהו , אחר כך אומרים את ברכת התורה [ ובהמשך לזה אומרים חלקים מתורה שבכתב ותורה שבעל פה ] – שתורה קדמה [ במעלה ] לעולם ,
סימן יג ,
ובקשר עם חג הגאולה עצמו – יעשו גם את כל ההכנות המתאימות לסדר התוועדויות בקשר עם חג הגאולה בכל מקום ומקום ביום המתאים לפי תנאי המקום – ביום די"ב תמוז , או י"ג תמוז , או בשני הימים , או גם  - בימים שלאחרי זה , ובפרט ביום השבת , והתוועדויות שבהן כמה וכמה מישראל מתאספים יחדיו , ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק – בקבלת החלטות טובות בהוספה בעניני יהדות , תורה ומצוותיה , ובפרט – בהפצת התורה והיהדות , והפצת המעינות חוצה , ויהי רצון שתיכף ומיד ממש , עוד קודם חג הגאולה , ועל אחת כמה וכמה לפני היום דשבעה עשר בתמוז – תבוא כבר הגאולה , כך שלפני ההתחלה דבין המצרים יהיה יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו – תהיה בפשטות ביאת  המשיח והתפשטות המשיח , מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כולהו , ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה , וילחם מלחמת השם , ויעשה ויצליח ויבנה  מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל – כפסק דין הרמב"ם , וכל זה נעשה באופן של – [ רמב"ם ראשי תבות ] רבות מופתי בארץ מצרים , שעוד בהיותנו במיצרים וגבולים דגלות , מתגלים רבות מופתי , כך שכאשר שואלים יהודי , מה היה המופת האחרון שראה ? הוא משיב , מה פתאום האחרון ? ! ישנם ויהיו עוד רבות מופתי , ורבות בלשון התורה פירושו יותר ויותר , עד בלי הגבלה , עד תיכף הגאולה האמיתית והשלימה , כמו שכתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות , נפלאות גם בערך לנפלאות במצרים – הן באיכות הנפלאות והן בכמות הנפלאות , והקיצו ורננו שוכני עפר , ובעל הגאולה בתוכם ובראשם , ביחד עם כל בני ישראל – נשמות בריאות בגופים בריאים – ובנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו , טסים עם ענני שמיא לארץ הקודש , לירושלים עיר הקודש , להר הקודש , ולבית המקדש השלישי , מקדש אדנ-י כוננו ידיך ,
בברכת התורה משולם צפניה 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה