רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 26 ביוני 2017

*דבר תורה לפרשת חקת - להיות מעל היאוש - מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א*

*‏יהודי צריך להילחם בכל כוחו שלא ליפול ליאוש, גם בענין אחד ואפילו הקטן ביותר. ברגע שאדם נופל ליאוש, הדבר הרע והחמור הזה שנקרא יאוש הולך כמחלה מתפשטת ומתפשט בכל נפשו, עד אשר הורס את נפש האדם.*

וכן כאשר רואה האדם מישהו שביאוש, יתרחק ממנו בכל כוחו. חס ושלום לא יתן לו ליפול, יעזור לו, יחזק, ישתדל, אבל לא יהיה חלק ממנו, משום שהיאוש היא מחלה מדבקת והורסת כל חלקה טובה. 

לכן ישמור נפשו לא ליפול ליאוש בשום ענין, וישמור נפשו להתרחק מן המיואשים ומן המייאשים.

****
הנה מצאנו במדרש תנחומא (פ חוקת סימן ח) "בשעה שעלה משה למרום, שמע קולו של הקב"ה יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה, ואומר הלכה בשם אומרה, רבי אליעזר אומר (פרה פ"א מ"א) עגלה בת שנתה ופרה בת שתיים. אמר משה לפניו, רבונו של עולם העליונים והתחתונים שלך הן ואתה אומר הלכה בשמו של בשר ודם. אמר לו הקב"ה צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי, ועתיד לפתוח בפרשת פרה אדומה תחילה, רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתיים. אמר לפניו, ריבון העולמים יהי רצון שיהא מחלצי. אמר לו חייך שהוא מחלציך, הדא הוא דכתיב (שמות יח, ד) ושם האחד אליעזר, ושם אותו המיוחד אליעזר".

****
והנה מדרש זה טמונים בו סודות דנורא, ודברים נשגבים ביותר. ואחד מן הלימודים הגדולים אשר מחוייבים אנו לקחת לנפשנו, ולחקוק לדורות למען יכתב זה בספר לדור אחרון, ענין המלחמה של יהודי לא ליפול ביאוש כלל. בכל מצב שנמצא האדם, הן ברוחניות, הן בגשמיות, הן בבריאות, אסור לאדם ליפול ליאוש. 

*היאוש הוא החולה הממררת והמערערת את חיי האדם, הבסיס שעליו יושב האדם מכל הבחינות הוא האמונה בהקב"ה, והבטחון בה'. וברגע שנופל האדם ליאוש, איבד האדם את כל אשר לו.*

****
והנה "אליעזר" מסמן עמידה שלא ליפול ליאוש, דהנה אליעזר במספר יוצא 318 ויאוש יוצא 317, וכך שאליעזר זה מספר אחד מעל היאוש, לעלות עוד מעלה ועוד דרגה מעל היאוש. אם היאוש הוא במספר כך, אתה תעלה מספר אחד מעל היאוש. 

****
וכך מצאנו אצל אברהם אבינו (בראשית יד, יד) "וישמע אברם כי נשבה אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף עד דן". ופירש רש"י. רבותינו אמרו (נדרים לב., ב"ר מג ב) אליעזר לבדו היה, והוא מנין בגימטרא של שמו ע"כ.

*****
הנה אליעזר עבד אברהם, נקרא אליעזר על שם רבו אברהם, ששמו של האדם מסמן את כוחו ואת מהותו בעולם, שכל מהותו להיות מעל היאוש. גם כשאברהם רצה אשה לבנו ליצחק, ואליעזר ביקש על בתו, אמר לו אברהם אתה ארור ואין ארור מתדבק בברוך. אליעזר לא נפל ברוחו ולא נפל לעצבות, כל מהותו של אליעזר הייתה 318, אחד מעל 317 שזה יאוש, להיות מעל היאוש. 

וגם במלחמה הגדולה והקשה שנחרטה לבני בניו של אברהם אבינו לדורות, אברהם מצא לנכון לקחת איתו רק את אליעזר שהוא 318 מעל היאוש.

****
ולכן משה רבנו בזמן שהוא נרדף מחרב פרעה, ובכל מקום היה במצב קשה ורע קרא לבנו אליעזר, לחזק ולסמן לנפשו 318 אחד מעל היאוש, להילחם בנפשו להישאר בכל ענין ובכל זמן אחד מעל היאוש. 

*****
וכך מובא בגמרא (סוכה לא.)תרגום: ההיא זקנה שבאה לפני רב נחמן, אמרה לו, ראש הגלות וכל החכמים שבבית ראש הגלות יושבים בסוכה גזולה. צעקה ולא השגיח בה רב נחמן. אמרה לו, אשה שהיתה לו לאביה שלוש מאות ושמונה עשרה עבדים צועקת לפניכם, ואין אתם משגיחים בה. אמר להם רב נחמן, צעקנית היא זו ואין לה אלא דמי עצים בלבד ע"כ.

‏ובכדי להבין עומק הדברים, נראה להביא את הגמרא שם שמביאה תקנה שתקנו רבותינו, שנקראת "תקנת מוריש" פירוש "תקנת הקורה", ופירוש הדברים אדם שגנב קורה ובנה בית ורוצה לחזור בתשובה ולהחזיר את הקורה, לא מחייבים אותו לפרק הבית ולהחזיר הקורה, כי זה ירחיק אנשים מלעשות תשובה, אלא משלם הוא את דמי הגזלה בלי לפרק הבית להשיב הקורה. 

ועל פי זה יובן, הזקנה ההיא באה וביקשה את העצים שלה, אך היו פטורים מלתת לה את העצים האלו משום תקנת הקורה, ורק את דמי העצים היו חייבים לתת לה. ולכן חכמים לא השגיחו בדברים, והיא באה בטענה שהיא לא התייאשה ולא מתייאשת. 

והנה ראיה שלא מתיאשת, מאברהם אבינו הסבא הגדול שלה שהיה לו 318 עבדים, שמספר זה מסמן אחד מעל 317 שזה יאוש.

****
ויובן ראשית דברינו, הקב"ה יושב בשמים בשעה שמשה עולה לשמים ולומד את דבריו של רבי אליעזר, ‏שמי זה רבי אליעזר הוא רבי אליעזר בן הורקנוס, שכל חייו נלחם מלחמה קשה שלא ליפול ביאוש. וכדברי רבותינו בפרקי דרבי אליעזר (פרק א) מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיו לאביו חורשים (אדמה), והיו חורשין על גבי המענה (אדמה רכה), והוא היה חורש בטרשין (אדמה קשה), ישב לו והיה בוכה. אמר לו אביו מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאתה חורש בטרשין? עכשיו אתה חורש על גבי המענה. 

ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. אמר לו מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה? אמר לו לאו, ולמה אתה בוכה? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה. וכך בגיל כ"ח, הלך רבי אליעזר לישיבת רבי יוחנן בן זכאי בלי שידע מאומה, ומסר נפש ולמד תורה עד שהגיע להיות גדול התנאים. 

אם כן התנא רבי אליעזר מסמן לא להתייאש כלל, לא מהגיל ולא מחוסר הידיעה, לא מהעינוי ולא מהיסורים. בכל גיל ובכל מצב האדם יכול להשיג להיות גדול התנאים. ומצאנו אצל רבי אליעזר בן הורקנוס שגם אחרי שהיה גדול התנאים, נחלקו עליו חכמים במחלוקת של תנור של בית עכנאי, והיה בנידוי עשרות שנים ולא התייאש. 

וזה מה שלומד הקב"ה בשמים, בשעה שמשה עולה לשמים את תורתו של רבי אליעזר, לא להתייאש, להיות תמיד מעל היאוש.

****
ולכן משה רבנו מבקש שיהיה מיוצאי חלציו, שהנה כולנו יוצאי חלציו של משה רבנו, משה שפיר קאמרת.
שיהיה רבי אליעזר בכל יהודי שלומד תורה, חלק ממנו.

****
ולכן רבנו הקדוש (רבי יהודה הנשיא)‏ שסידר את המשניות, פתח את המשנה הראשונה בתורה שבעל פה בתורתו של רבי אליעזר, המשנה מתחילה מאימתי קוראים את שמע בערבית וכו', רבי אלעזר אומר מאשמורת הראשונה. רבי אליעזר התנא הראשון המוזכר בתורה שבעל פה, ומדוע? הוא ההתחלה והיסוד שאין יאוש וחייבים להיות אחד מעל היאוש.

*****
*ידע האדם שישנם כמה סוגי יאוש הבאים על האדם, יש יאוש בעצבות, יש יאוש בפיזור הדעת ובהוללות. ובתקופה הזאת תקופת תמוז, היאוש מתחיל בפיזור הדעת, זמן של חופשים, פריקת עול. זה הזמן להכין את עצמנו לחודש אלול ולימי הדין, ולרכז עצמנו בתוך עצמנו לא ליפול ליאוש הזה, אלא להיות מעל היאוש וכך נזכה לגאולה שלימה.*

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה