רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 30 ביוני 2017

25 שנה לפטירת הלב שמחה מגור: השיחה ההיסטורית שאמר האדמו"ר מחב"ד לרגל הכתרת מרן הלב שמחה

שבועיים לאחר פטירת מרן ה"בית ישראל" מגור זצוק"ל  והכתרת ה"לב שמחה לאדמו"ר מגור זצוק"ל הקדיש מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל שיחה מיוחדת בהתוועדות שבת פרשת תצוה שושן פורים תשל"ז אודות המאורע המיוחד של הכתרת מרן ה'לב שמחה' לאדמו"ר החדש מגור והקשר שהיה במהלך השנים בין גור לחב"ד. יצויין שמדובר בשיחה
היסטורית בלתי רגילה שהאדמו"ר מחב"ד נותן שיחה לרגל הכתרת אדמו"ר, מה שביטא את הידידות האמיצה והאהבה העצומה ששררה בין מרן הלב שמחה לאדמו"ר מחב"ד זצוק"ל.
ובכלל במשך השיחה רואים את החיבה שרוחש האדמו"ר מחב"ד לצדיקי בית גור וענפיהם השונים,

קשר הדוק בין אדמו"רי גור לנשיאי חב"ד

"ידוע שהיה קשר הדוק בין הצמח-צדק להאדמו"ר מקאָצק – ששניהם נקראו באותו שם – הן על-ידי שלוחים שהיו נוסעים מהכא להתם ומהתם להכא (אף שלא ידוע לנו פרטי הדברים דתוכן השליחויות כו'), והן באופנים אחרים.

"ולאחרי זה נמשך קשר הדוק בין רבותינו נשיאנו לדורותיהם עם גדולי תלמידיו וממשיכי דרכו של האדמו"ר מקאָצק – האדמורי"ם לבית גור לדורותיהם. נוסף על הקשר
עם חתנו של האדמו"ר מקאָצק – האדמו"ר מסוכטשוב, בעל ה"אגלי טל". – ולהעיר
שבספריו מרבה לדייק ולפלפל בדברי אדמו"ר הזקן בשו"ע שלו, ושמעתי גם מאחד
המקושרים לסוכטשוב, שהיה בסוכטשוב עצמה לפני המלחמה, שבעל ה"אגלי טל" היה נוהג
להתפלל בסידור על פי נוסח האריז"ל כפי אשר יסד אדמו"ר הזקן – שבזה מודגש הקשר
והשייכות ביניהם לא רק בתורה, אלא גם בתפילה.

"קשר שנשמר בכל הזמנים, כולל גם בזמנים שהדרכים בין ליובאוויטש וגור היו
משובשים בגייסות, ומה גם שמדובר אודות צדיקים גדולים – שההשגחה העליונה בחרה
בהם בתור מנהיגי ישראל, אשר לאורם הלכו עשיריות אלפים מבני ישראל, ופעלו אצלם
הענין ד"כי תשא את ראש" – שאצלם לא קיימים הגבלות כו'. וכאמור, קשר זה נשמר
במשך כל הדורות, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר, והולך ונמשך גם בהווה.

הוכרחתי למלאות את השליחות

"וברצוני לספר שתי מעשיות על דבר הקשר האישי עם בית גור עוד מקדמת דנא – שהרי
כל דבר הוא בהשגחה פרטית, ויש בו הוראה בעבודתו לקונו – אף שבנדון זה נתגלתה
ההוראה שבדבר (שלא היתה ידועה בשעת מעשה, אלא) רק לאחרי כמה עשיריות שנים:
א)  כאשר האדמו"ר מגור (האמרי אמת) ישב באבילות, נשלחתי על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר
לניחום אבלים בשמו. – כיון שדרכי אז היתה להיות לעצמי ("איך פלעג זיצן פאַר
זיך"), לא השתתפתי אז באסיפות של רבנים וכיו"ב, נסיתי להתחמק ולטעון שמעולם לא
הייתי שם, ואינני מכיר שם אף אחד וכו', אבל, בסופו של דבר לא היתה לי ברירה,
והוכרחתי, למלא השליחות שנצטוותי על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ב)  ומאורע נוסף הרשום בזכרוני שאירע בקטנותי, עוד לפני שהכרתי את כ"ק מו"ח
אדמו"ר:
כשהגיעו לעיירתנו יקטרינוסלב פליטים מוורשא [בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, כאשר
הצאר עם מפקד הצבא (שהיה בן דודו) שלחמו נגד הגרמנים, חשדו ביהודי פולין שיעזרו
לגרמנים, ולכן גירשו אותם מפולין לרוסיא], היה ביניהם יהודי נשוא-פנים שהבחנתי
– ביום השבת קודש – שאאמו"ר מתייחס אליו באופן מיוחד, בכך שהושיבו בראש השולחן
ודברו יחד בדברי תורה כו' (אף שמלבדו היו עוד כמה וכמה מזקני החסידים), ואף
שמפאת גילי הצעיר לא התעניינתי בתוכן הדברים [זכורני רק שדיבר אידיש במבטא שונה
מהאידיש המדוברת באוקראינא ודרום רוסיא], הייתי מעוניין לדעת מי הוא יהודי זה
שאאמו"ר מכבדו. את אאמו"ר בעצמו יראתי לשאול, ולכן לא הלכתי לשאול את אמי מורתי
מי הוא יהודי זה שאאמו"ר מכבדו כל כך, ואמרה לי, שיהודי זה הוא הרב מנחם מענדל
קאַמינער, גיסו של האדמו"ר מגור.

שתהיה הנשיאות בהצלחה רבה

"ובהמשך לכל הנ"ל – הרי כאן המקום להזכיר על דבר המאורע שאירע בבית גור בשבוע
האחרון, ולהביע את הברכה – במעמד כמה עשיריות ומאות מבני ישראל, ובמקום קדוש –
שתהיה הנשיאות בהצלחה רבה ואמיתית, ועל יסוד מסורת אבות – כפי שהיה עד עתה (אשר
גם בענין זה מודגש הקשר עם רבותינו נשיאינו) – מיוסד על אהבת התורה, אהבת ישראל
ואהבת הקב"ה, וכל זה באופן ד"מעלין בקודש".

"וילך לבטח דרכו – בכל התוקף דאל יבוש מפני המלעיגים כו', אבל, באופן ד"דובר
שלום לכל זרעו", שה"שלום" הוא "כלי מחזיק ברכה לישראל", "שנאמר ה' עוז לעמו יתן
ה' יברך את עמו בשלום".
ועד שזוכים לקיום היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והם בתוכם, בביאת משיח צדקנו
בקרוב ממש. (מתוך הספר בסוד שיח – הקשרים של הרבי עם גדולי ישראל בהוצאת מכון
באהלי צדיקים)
עוד על הלב שמחה והרבי מחב"ד בלינק זה
http://bektzara.blogspot.com/2012/06/15.html

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה