רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 30 במאי 2017

דבר תורה וחיזוק לחג השבועות מכ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

*המתנה שקיבלו בנ"י בזכות ספר היוחסין*
(כ"א אייר התשע"ו)

בילקוט שמעוני (רמז תרפ"ד) בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנאו אומות העולם בהם מה ראו להתקרב יותר מן האומות. סתם פיהם הקב"ה ואמר להם, הביאו לי ספר יוחסין שלכם שנאמר (תהילים צו, ז) "הבו לה' משפחות עמים" ‏כשם שבני מביאים. ויתיילדו על משפחותם" (א, יח). שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל היוחסין שלהם עכ"ל.

וצריכים להבין מה פירוש "כשם שבני מביאים", ‏ועוד הרי גם לאומות העולם יש יוחסין, ישמעאל הוא בן אברהם, ועשיו הוא בן יצחק. ואם כן גם להם יש יוחסין, הטענה שהקב"ה אמר להם לטעון הביאו לי ספר יוחסין גם להם יש ספר יוחסין, אם כך מה הטענה בני הביאו ספר יוחסין?

אלא אפשר לבאר ולומר, מובא בתורה הקדושה "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם" (ויקרא כו, מב) והנה צריכים להקשות, מדוע הקדים יעקב ואחרי כן יצחק ואחרי כן אברהם?

אלא בכדי להוציא את ישמעאל ועשיו מכח זכות אבות, ולתת את עיקר הבחירה ביעקב אבינו שהוא בחיר שבאבות. לכן, העיקר תלוי בזכירת ברית של יעקב אבינו, לכן אמר "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם" שבשביל לזכות לכח של הזכות אבות, צריכים את ההרכב של אברהם יצחק ויעקב, שמתחיל ביעקב ממשיך ביצחק וחותם באברהם אבינו. כמו שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו, בך חותמים ולא בהם.

אם כך, הוציא מכלל ההבטחה של הזכות אבות את בני יצחק ובני אברהם שהם עשיו וישמעאל. ומה שהקב"ה אמר לאומות העולם הביאו לי ספר יוחסין שלכם, היוחסין זה צריך חתימה של יעקב, המשך של יצחק וחתימה בסוף של אברהם אבינו.

וצריכים להמשיך ולבאר ולומר, מה הקב"ה הציע לעם ישראל במתן תורה יותר מאומות העולם,  הרי גם לאומות העולם הקב"ה הציע לקבל את התורה.  אם כך, למה טענו אומות העולם כלפי הקב"ה למה קירב את בני ישראל יותר מאומות העולם, הרי גם להם הציע הקב"ה את התורה הקדושה?

אלא אפשר לבאר ולומר, כתוב בתורה הקדושה "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם" (שמות יט, ד). וצריכים להבין מה העניין הזה של "כנפי נשרים" איזה כנפי נשרים הקב"ה נשא את בני ישראל? מובא באר"י הקדוש בפרי עץ החיים (שער כא, פרק א) דבליל יציאת בני ישראל ממצרים האיר ה' אל בני ישראל אורות גדולים של אהבה ויראה והשגת העליונים. 

אם כך הקב"ה בלילה של יציאת בני ישראל ממצרים, נתן לבני ישראל אור גדול וכוחות עצומים של אהבה ויראה להקב"ה, והנה האהבה והיראה הזאת הם הכנפי נשרים שהקב"ה נתן לבני ישראל, כי ללמוד תורה בלי אהבה גדולה להקב"ה בלי יראה גדולה מהקב"ה אינה נקראת לימוד תורה אמיתית.

מי שלומד תורה בלי אהבת ה' ובלי יראה מהקב"ה התורה שלומד נשארת למטה, ולא עולה למעלה. אם כך "על כנפי נשרים" זה אהבה ויראה, והאהבה ויראה שהקב"ה נתן לבני ישראל ביציאת מצרים, את זה הקב"ה לא נתן לאומות העולם. וזו הייתה הקרבה שהקב"ה הקריב את בני ישראל, יותר מאומות העולם, וטענה של אומות העולם למה קירבת את בני ישראל, למה להם נתת את שתי הכוחות האלה של אהבה ויראה, שהם כנפי נשרים שיקרבו אותם עד הקב"ה ויעלו אותם למעלה הגדולה ביותר שלנו לא נתת את זה.

אם כך צריכים להמשיך ולבאר ולומר, אחרי שהקב"ה נתן לנו את האהבה והיראה הזאת בלילה הראשון של ליל הסדר כשיצאנו ממצרים, אחרי כן המעלות האלה נאבדו והחזרנו אותם על ידי עמל עד מתן תורה. אם כך, למה הקב"ה נתן אותם ואחר כך היינו צריכים לעמול ולהשיג אותם שוב?

אלא אם זה לא היה ניתן במתנה, לעולם לא היה אפשר להגיע לזה. ורק על ידי מתנה שהקב"ה נתן, אפשר אחרי כן להגיע לזה בכוחות עצמנו. אם כך זאת הייתה הטענה של אומות העולם, את המתנה הזאת שקיבלו שאחר כך השיגו אותה, למה לנו לא קיבלנו גם במתנה?

על זה עונה להם הקב"ה ואומר הביאו לי ספר יוחסין, בשביל לזכות למתנה הזו של אהבה ויראה צריכים ספר יוחסין של יעקב יצחק ואברהם, בלי הזכות אבות הזאת אי אפשר להגיע למתנה הזאת של אהבה ויראה, שאחרי כן התחזקה ובאה לבני ישראל על ידי עמל של הימים עד מתן תורה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה