רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 16 באפריל 2017

פנינה לחג הפסח:

בחה״פ תש״ז בשעת הסדר אמר אדמו״ר מהוריי״צ, שבהגדה החדשה שהו״ל הרמ״ש זה עתה,כשמגיע לד׳ בנים מקצר ביותר, למרות שבכל המפרשים מאריכים בפי׳ הדברים והפסוקים של כ״א מהם וכו׳! (נדפס בספר השיחות תש״ו-תש״י שנסדר ונערך בתוספת הגהות ע״י ידידנו הרב יוסף יצחק קעלער שי׳ בהשתתפות קטנה של הרב אהרן ליב שי׳ ראסקין)

״ביקורת״ על ההגדה של הרבי!...

עשר שנים לאח״ז, י״א ניסן תשי״ז יצא הרבי עם מכתב כללי לעם ישראל, בו הוא ״מגלה״ שיש בן החמישי שלא מגיע כלל לשולחן הסדר, ומתפקידנו לקרב אותו ולהביאו וכו׳.

וי״ל בדא״פ שזהו עומק דברי הריי״צ הנ״ל: בנוגע לד׳ הבנים אין מה לדאוג כ״כ, הם כאן, וכולם, כל המפרשים, מתעסקים אתם כל אחד לפי ענינו, זה פחות וזה יותר, אבל ענינו של הרבי שלנו, נשיא דורנו, חושב על בן החמישי שאף אחד לא חושב עליו, ומשתף ומזכה אותנו בעבודתו הק׳, לקרבו לאבינו שבשמים.

בא נהי׳ שותפים של הרבי בעבודה הקדושה הזו, וע״ז נזכה לחג הפסח כשר ושמח, ונזכה זעהן זיך מיט׳ן רבי׳ן והוא יגאלנו!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה