רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 19 באפריל 2017

שתי גופות אותרו ביום טוב

שלום ר' חיים,

נפסק בשלחן ערוך (סי' שכה סעיף יד): עשה עכו"ם בשבת ארון או קבר לעצמו מותר לישראל ליקבר בו ואם עשאו בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית ודוקא שהקבר בפרהסיא והארון על גביו שהכל יודעים שנעשה לפלוני ישראל אבל אם הוא בצנעה מותר ליקבר בו לערב בכדי שיעשו.

(סי' תצו ס"ב): אין חילוק בין ראשון לשני אלא לענין מת וכן לכחול את העין: הגה: או שאר חולי שאין בו סכנה (ר"ן פרק אין צדין): אף על פי שאסור בראשון אלא על ידי נכרי אם אין בו סכנה בשני מותר אפילו על ידי ישראל חוץ מיום טוב שני של ראש השנה דשני ימים קדושה אחת אריכתא הן: הגה: ודוקא שבות דרבנן דומיא דמכחל עינא אבל אב מלאכה אסור לישראל לעשותו אפילו ביום טוב שני

(סי' תקכו ס"א): מת המוטל לקברו אם הוא ביום טוב ראשון (לא יתעסקו בו ישראל ואפילו יסריח ואי אפשר בעממין, אבל) יתעסקו בו עממין אפילו מת בו ביום ואפילו אם יכולין להשהותו עד למחר שלא יסריח וכל זה בעשיית (קבר) וארון ותכריכין אבל להלבישו ולחמם לו מים לטהרו ולהוציאו ולשומו בקבר מותר על ידי ישראל:

כלפי מה הדברים אמורים?
הרבנים הראשיים מטעם צה"ל ומשטרת ישראל, והאשכנזי מטעם מדינת ישראל, וכן אביגדור נבנצל התירו לחלל את קדושת יום טוב כדי לחפש אחר גופות הנעדרים, במקום שאין שום פיקוח נפש.
והנה, מלבד שהם גרמו ליהודים לחלל את החג ללא שום סיבה (וללא שום ספק ייענשו על זה בזה ובבא), גרמו גם לחילול השם ולגנאי עם הגופות עצמם, שהרי שתיים מהן אותרו בעיצומו של החג.
אם גוי חפר קבר בשביל יהודי, אסור לקבור אותו שם עולמית, מפני הגנאי, שיאמרו שזה הקבר שנעשה בחילול שבת של גוי בשביל ישראל. כיצד אפשר לקבור גופות שחולצו מקרקעית הים ביום טוב ע"י יהודים? כמובן אין ברירה, אבל הגאי עומד לעולמים.

אמנם ביו"ט קל יותר לעניין עשיית מלאכה ע"י גוי (וגם זה לכאורה אינו שייך בא"י שאין יו"ט שני), אבל ע"י יהודי מאן דכר שמיה?

האם יש לנו רבנים או מריונטות?

ועוד, יש להעיר על אביגדור נבנצל: כשנבחר הרב האשכנזי של ירושלים, הרב אריה שטרן, הוא פרסם מודעה שהוא מתנער ממנו ואין לו שום קשר אתו מכאן ועד הודעה חדשה. אז יש שחשבו שזה משום שהרב שטרן מזרוחניק מדיי בשבילו. כרגע, נראה שהסיבה האמיתית היא שהרב שטרן דוסי מדיי...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה