רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 17 בפברואר 2017

משיחת כ"ק אדמו"ר יתרו שנת ה'תשנ"ב

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת יתרו שנת ה'תשנ"ב
סימן י"א ,
על פי הנזכר לעיל יובן הלימוד מזה עתה , ובפרט – בזמננו זה , בעמדנו סמוך מיד לפני הגאולה האמיתית והשלימה , כמדובר כמה פעמים , ממה להלן כולהו אף כאן כולהו למדים , שבכל דור ודור ובכל זמן ומקום בכחם של בני ישראל לפעול את הענין דוידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר , בדיוק כפי שהיה במתן תורה - בפעם הראשונה , והכח לכך ניתן מהחיבור דהדברות הראשונות
 [ שהיו על ידי אלקים ] והדברות האחרונות
 [ שהיו על ידי משה ] , כמדובר לעיל בארוכה , ועל דרך זה חוזר ונשנה תמיד – כידוע שהענין דמתן תורה ישנו תמיד , כהנוסח בברכת התורה – נותן התורה לשון הוה , ועל דרך זה ישנו בכל דור ודור – משה שבדור , שמוסר את דבר השם [ תורה ] , שמזה מובן , שבכל דור ודור חוזר שוב – ועוד באופן נעלה יותר [ לפי הכלל דמעלין בקודש ] החיבור דדברות הראשונות ודברות האחרונות , הנותן את הכח שמה להלן כולהו אף כאן יהיה הגילוי דוידבר אלקים גומר , על אחת כמה וכמה בדורנו – שרואים בגלוי שמשה שבדורנו , כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו , קשור עם הגילוי והחיבור דעשר ואחד עשר , עד לאחד עשר שבאחד עשר כנזכר לעיל – הרי זה מורה עוד יותר , על הקשר דאף כאן למה להלן בדורו של משה רבינו , ובהדגשה יתירה - מכיון שדורנו הוא הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה , ובפרט בזמן האחרון , כמדובר כמה פעמים שסיימו כבר הכל וכעת צריכה רק להיות הגאולה בפועל – הגילוי דבחינת עשירי [ שירה העשירית וכולהו ] יחד עם הגילוי דבחינת אחד עשר , אנת הוא חד , גילוי עצמותו יתברך למטה , בגאולה האמיתית והשלימה  על ידי משיח צדקנו , הקשור עם משה רבינו – גואל ראשון הוא גואל אחרון , ובפרט על פי המדובר כמה פעמים הראשי – תיבות בדרך אפשר של מיד – משה , ישראל [ הבעל שם טוב ] , דוד מלכא משיחא , היינו שהדור הראשון דמתן – תורה
 [ דור משה ] מתקשר עם הדור האחרון
 [ דהגאולה על ידי דוד מלכא משיחא ] , על ידי גילוי החסידות דהבעל שם טוב ורבותינו נשיאינו ממלאי מקומו , אשר לכשיפוצו מעינותיך חוצה אתי מר דא מלכא משיחא , ויש לומר , שבהתאם לתוכן תיבת מיד , צריך לומר שג' האותיות קשורים לא עם ג' זמנים שונים [ משה בדורו , ישראל הבעל שם טוב בדורו , ודוד מלכא משיחא בדורו ] , אלא באים כולם יחד בסמיכות ממש [ מיד ] בכל דור ודור ובכל זמן וזמן , כמרומז גם בזה שמיד הוא גם ראשי תיבות משה , יהושע , דורם , ששלשתם היו בדור אחד , וכן יש לומר בנוגע לדורנו זה – שבאותו הדור ישנו הגילוי דשלשתם –
 מ'[ ראשי תיבות משיח ] , י' [ ראשי תיבות דב' שמותיו דכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר ] וד' [ דורם ] , יחד עם משה שבדורנו [ כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו ] , בחינת עשר [ עשירי בשבט ] , כולל גם הגילוי דתורת החסידות [ מעינות הבעל שם טוב ] על ידו , ישנו גם הגילוי דבחינת אחד עשר , גואל ראשון הוא גואל אחרון , דוד מלכא משיחא , ויש לומר ששלשת אלו הם על דרך ובדוגמת ג' הענינים הנזכרים לעיל דדברות הראשונות
 [ על ידי הקדוש ברוך הוא , ודוגמתו על ידי גילוי סתים ופנימיות התורה , מתחיל על ידי ישראל בעל שם טוב ] , דברות האחרונות [ על ידי משה ] , והחיבור ביניהם – דעשר ואחד עשר , כפי שיהיה בשלימות על ידי הגילוי דתורה חדשה מאתי תצא [ בחינת אחד עשר יום מחורב , למעלה מעשרת הדברות שניתנו בחורב ] , מעצמות ומהות [ שלמעלה ממשה ממוצע המחבר ] , בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו ,
בברכת התורה משולם צפניה 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה