רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 25 בנובמבר 2016

משיחת כ"ק אדמו"ר חיי שרה שנת ה'תשנ"ב

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת חיי שרה שנת ה'תשנ"ב
סימן יג,
בזה גופא – שזה שייך לכינוס השלוחים בכל שנה ושנה – נתוסף החידוש בשנה זו במיוחד , בקשר לעבודת השליחות של שלח נא ביד תשלח , השליחות של משיח צדקנו , כמדובר לעיל [ סעיף א ] , הודיע כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו , שכבר סיימו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים , עמדו הכן כולכם , לקבלת פני משיח צדקנו , כפי שרואים זאת [ כמדובר כמה פעמים ] גם בכך , שבמאורעות העולם נתקיימו כמה סימנים על הגאולה , החל מהסימן [ בילקוט שמעוני ] שהגיע זמן גאולתכם , כפי שנראה בזה שמלכיות מתגרות זו בזו , בפרט במדינות הערביים [ כולל – מה שראו בימים אלו , שבמה שכונה ועידת השלום , הם הודיעו שהם מוכנים לוותר על כל הענינים למען השלום כביכול , ובפועל נתגלה שלא דובים ולא יער ! ואין כאן מקומו ] , וכבר נתקיים הסימן של השנה שעברה – ה'תשנ"א ראשי תבות היה תהא שנת נפלאות אראנו , ובהוספה בשנה זו – והולך ונמשך – היה תהא שנת נפלאות בה , [ ו ] בתוכה – שזה [ הנפלאות ] נעשה המהות והתוכן והנשמה של השנה , ורואים בפועל איך שנפעל הילחום מלחמת השם וינצח בכמה וכמה ענינים – ודוקא מתוך מלחמה של שלום , ונצחון הוא מלשון נצחיות , קשור עם הגילוי של נצח , נ' – גילוי שער הנו"ן , צ' – שנת הצדי"ק [ כפי שבני ישראל קראו לשנה זו ] וח' – הגילוי של משיח צדקנו , הקשור במספר שמונה [ שמונה נסיכי אדם ] , מזה מובן , שמאחר שהשלוחים עומדים כבר מזמן לאחר מילוי התחלת עבודת השליחות בהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה , ומזמן לאחר אמצע עבודת השליחות , עד שכבר סיימו את השליחות [ כהודעת נשיא דורנו הנזכר לעיל ] , ואף על פי כן עדיין לא באה בפועל ממש הגאולה האמיתית והשלימה – צריך לומר שעדיין נשאר משהו לעשות כדי להביא את הגאולה בפועל , והוא , על פי הידוע שבכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל , אחד הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השם יתברך וישלחו כולהו , ועל פי הודעת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו , השליח היחיד שבדורנו , המשיח היחיד שבדורנו , שכבר סיימו את כל העבודה – הרי מובן , שמתחיל להתקיים השלח נא ביד תשלח , השליחות של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר , ומזה מובן , שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות , הוא , לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש , כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות ! דבר זה הוא בהדגשה יתירה בשבת חיי שרה [ שבה מתקיים כינוס השלוחים ] , שבה קראו אודות שליחות אברהם לאליעזר לנישואי יצחק ורבקה , שזה נותן כח על כל עניני השליחות , ובמיוחד – שלימות ענין השליחות של משיח צדקנו , ונוסף לזה זהו שבת מברכים ראש חודש כסלו [ ובשנה זו – שני ימים ראש חודש ] , חודש הגאולה , וחודש מתן תורה דפנימיות התורה , החודש השלישי בימי הגשמים [ כנגד החודש השלישי בימי הקיץ [ חודש סיון ] – החודש של מתן תורה הנגלית ] , ולהוסיף , שגשמים קשורים גם הם לשליחותו של משיח – מלמטה למעלה [ על דרך לבנה ] , ואד יעלה מן הארץ , שדוקא מן הארץ [ ב"ן ] , נשמה בגוף , נעשה מהחומריות גשמיות , ומהגשמיות נעשה אד
[ יסוד האוויר , היסוד הדק ביותר ] , שהוא יעלה למעלה מעלה , עוד יותר למעלה מ ורוח אלקים מרחפת על פני המים , זה רוחו של מלך המשיח – מאחר שנפעל התחיה בתור נשמתו דכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר בפועל ממש , כנשמה בגוף [ ולא רק כפי שהוא רוח , , מרחפת על פני המים ] ,
בברכת התורה משולם צפניה  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה