רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 11 בספטמבר 2016

"והכלל והעיקר שלא לפחד כלל"...

מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"מִי הָאִישׁ הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב..." (כ',ח')
כתוב בפרשה: "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם" (כ',ג'). אומר רש"י: "אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם". ואחר כך כתוב, "מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו"ירא ורך הלבב - מעבירות שבידו, אפילו סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש(סוטה מד') ולכאורה קשה, הרי מקודם אמרנו שמספיק אפילו זכות מצוה אחת לנצח במלחמה, מספיק מצות קריאת שמע כדי לנצח במלחמה, ואחר כך אומרים שבשביל עבירה קטנה "ירא ורך הלבב" שסח בין תפילין של יד לתפילין של ראש אינו יכול לצאת למלחמה? אלא באמת הכוונה היא, שהכל תלוי במידת האמונה של האדם! (קריאת שמע היא מצוות האמונה). אם לאדם יש בטחון בה', יש לו אמונה בה', והוא יודע שאפילו אם הוא עשה רק מצוה אחת! בכח המצוה הזאת הוא יכול ללכת להילחם ולהצליח בכל דרכיו. ואם אין לו אמונה, אז על כל דבר קטן שלא הולך לו, ועל כל עבירה קטנה שהוא נכשל, הוא כבר חושב שה' עזב אותו, הוא כבר חושב שה' לא איתו, ומזה הוא נופל לפחדים, ואז ה' באמת לא עוזר לו.
*הוא עזר לך עד היום הוא יעזור לך כל החיים*
וזה הכוונה "ירא ורך הלבב מעבירות שבידו"... יש לך עבירות?! תעשה תשובה! אל תפחד! כי הכל תלוי באמונה של האדם! צריך לדעת - אפילו שאני מלא עבירות, ה' איתי. ומדוע? כי ה' ברא אותי, הוא אבא שלי! כי הבן כמה שיעשה בעיות, האבא תמיד מחפש איך להציל את הבן. ה' מחפש דרכים איך להציל אותנו, הוא כל הזמן מחפש איך לעזור לנו. אדם שואל, האם ה' הולך איתי? האם אני ראוי שה' יהיה איתי ?. מה פירוש : "האם אני ראוי"? ה' ברא אותך אז הוא דואג לך! הוא הולך איתך! הוא הלך איתך עד היום, הוא עזר לך עד היום, אז הוא ימשיך לעזור לך הלאה כל החיים! אל תפחד אף פעם! כי ה' איתך! כל עוד אדם יש לו יראות חיצוניות ופחדים, אז הוא לא יכול להתפלל בכוונה הוא לא יכול ללמוד, יש לו פחד מזה, ויש לו פחד מזה, יש לו פחד מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם הפרנסה  ולכן הרב'ה אומר שכל הנקודה שלנו זה לצאת מהפחדים!  
אומר הרבי "מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, הינו סודות התורה שיתגלה לעתיד, צריך להעלות מדת היראה לשורשה. ובמה מעלין את היראה? בבחינת משפט, וכו'.. הינו שישפט וידין בעצמו כל עסקיו, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ויעלה בחינת יראה ברה ונקיה, ותשאר אך יראת השם ולא יראה אחרת. וכו'.. אבל כששופט את עצמו, וכשיש דין למטה אין דין למעלה, ואין היראה מתלבש בשום דבר לעורר את האדם, כי הוא בעצמו נתעורר. וכו'.. וזהו שהאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר, משר או מגנבים ושאר פחדים - זה הוא שהיראה נתלבש בזה הדבר, כי אם לא היה נתלבש היראה בזה הדבר, לא היה כח בזה הדבר להפחיד את האדם"

להמשך תכנסו כאן:

 
*כל הזמן יש משהו בפנים שרועד ומפחד*
אדם רוצה לטעום את הטעם של ה"אור הגנוז" דהיינו סודות התורה שיתגלה לעתיד, צריך להעלות מדת היראה (פחד) לשורשה! כלומר, כל הפחדים שיש לנו בעולם צריכים להשתחרר מהם, ולהעלות את כל הפחדים לה', את כל מדת הפחד שיש בנו - להעלות אותה לשורשה! שרק נפחד מה' יתברך! אדם כל היום מפחד. מפחד מזה, מפחד מזה.. מה ההוא יעשה לי, מה פלוני יגיד עלי, איזה ביקורת ימתח עלי, אדם מוקף בפחדים 24 שעות בלי הפסק, לא יכול ללמוד, לא יכול להתפלל בכוונה, לא יכול לעשות כלום מרוב פחדים!  הפחד זה רגש טבעי שיש לכל אדם, הוא מגיע מהנשמה, שהיא מרגישה את אימת ה', את פחד ה', ש"מלא כל הארץ כבודו". הנשמה מרגישה שה' עומד עליה, ומחמת זה יש כל הזמן משהו בפנים שרועד ומפחד! ומזה מגיעים לאדם הפחדים. אבל אם האדם שופט את עצמו וחושב - ה' עומד עלי, ה' רואה אותי איך אני מתנהג, איך אני מדבר, ואיך אני חושב, על ידי זה מבטל מעליו כל הפחדים. ואם הוא לא עושה משפט, הוא הופך את מידת הפחד ליראות חיצוניות ופחדים נפולים.
*לבד נגד כל העולם!*
עיקר העבודה על מידת היראה היא בשעת התבודדות! שאדם יעשה חשבון נפש, ממה אני מפחד, ממה אני ירא, מה אכפת לי מה יגידו עלי? אם אני מסתפק על איזה דבר אם לעשות או לא, אז צריך להתבונן ולשקול באמת אם זה רצון ה'. אבל אם ברור שדבר זה הוא רצון ה', אז אין מה לפחד! גם אם יעמוד כל העולם כנגדי אני מוכן ליפול לכבשן האש כמו אברהם אבינו! "אחד היה אברהם"לבד נגד כל העולם.
*תמיד יש מציאות שתפחיד את האדם*
כל דור יש איזה שלב, איזה ארוע, איזה מציאות מיוחדת שנוצרת כדי לשבור פחדים. בכל דור יש איזה מציאות שתמיד תפחיד את האדם! זה יכול להיות פחדים ממשפחה, פחדים מחברים, פחדים מפרנסה, ממחלות, פחדים מכל מיני דברים! פעם הפחדים היו מהרוסים, מהנאצים, היום יש פחדים מהערבים! פעם העבירות שלנו התלבשו על הרוסים, היום העבירות שלנו מתלבשות על הערבים.
*הוא בעצמו ברא את הפחד עם העבירות והחטאים שלו*
אם אדם לא שובר את כל הפחדים, אין לו אמונה! בכל דור תמיד יהיו מציאויות של פחדים. וכל כמה שנים זה יתחלף במציאות אחרת. ירגיעו את  הערבים, אז יהיה משהו אחר שיפחיד את האדם. ולכן האדם חייב לשבור את הפחד! אם אדם לא שובר פחדים, הוא מאבד את האמונה! אדם חייב לשבור את הפחד! כי הוא בעצמו ברא את הפחד עם העברות והחטאים שלו! ורק כשאדם שובר את הפחדים בזה הוא מראה את האמונה שלו, כי כל הבריאה אומרת "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד" אין שום דבר חוץ מה'! אין ערבים, אין מחבלים, חוץ מה' שום דבר לא קיים.
*אתה אף פעם לא אבוד*
צריך לדעת שכל אדם לפני שהוא בא לעולם ה' כבר הכין לו את כל אלה שיעזרו לו, שיצילו אותו, שיחזיקו אותו, איפה שאדם הולך על כל צעד ושעל, עומד בן אדם לעזור לו. אפילו אם אתה בלב המדבר בלב ים תמיד עומד מישהו לידך! אתה אף פעם לא אבוד! אין מה לפחד! ה' נמצא בכל מקום! בכל מקום ה' נמצא איתך! בכל רגע מוכנה הישועה של הבן אדם! הוא רק צריך אמונה! הוא רק צריך לתת צעקה אחת לה' צעקה אחת אמיתית וכבר תהיה לו ישועה, אם הוא רק יצעק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"  "אנא ה' הושיע נא" "בזכות רבינו"... אז ישר יצילו אותו.

*הוא ברא אותך עוד לפני הכסף!*
אדם צריך טיפה בטחון, טיפה אמונה, טיפה לשיר, טיפה להתפלל בכוונה, לא לפחד מאיפה יהיה לי כסף? הרי מי שברא אותך ברא את הכסף! ברא את הכול! הוא ברא אותך עוד לפני הכסף!! כל הכסף בעולם שייך לך! ה'  רוצה שתלמד תורה.. אתה עשית הרבה עבירות אז זה לא נופל לך ישר, זה לא נופל לך ישר מהתקרה.
מה אתה דואג? הכול הכריזו בשמים! 40 יום לפני שאדם נוצר מתכננים בשמים שביום זה יהיה לו בית, וביום זה יהיה לו שדה, פרנסה, הכול מכריזים כבר לפני שאדם נולד! כי הגאולה יכולה לבוא רק שאדם בוטח בה'! עיניו צופות לה'! "עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו", בעתו!! כל דבר בעתו, בזמנו, מה שמגיע לאדם- דירה רהיטים וכו' הכול זה בזמנו.
כי עצם התהייה בממון, עצם המחשבה על הממון מרחיקה לו את הישועה! מרחיקה ממנו את הדירה! מרחיקה ממנו את הפרנסה! כל החיים אדם חושב על פרנסה! הוא לא יודע שברגע שהוא יפסיק לחשוב על הפרנסה וישים את המח שלו בתורה בתפילה, אז הפרנסה תבוא אליו! תרוץ אליו! מה זה "פרנסה" פר-נוסע! אתה רץ אחרי הפר והפר נוסע! הפר בורח! "פרנסה" נסע ב-ע', אתה רודף אחרי הפרנסה? אז הפרנסה בורחת לך.

 *לא לפחד מאף אחד*
עיקר בריאת העולם הייתה לגלות יראתו ומלכותו "יראת ה' טהורה עומדת לעד" צריך לדעת שיש רק יראת ה'! צריך רק ליראה מה'! רק לפחד מה'! לא לפחד מאף אחד! משום אדם! לא מהמן, לא מפרעה, לא מנאצים, צריך רק יראת ה', אסור שתהיה שום יראה לא משר לא מאדון לא מגנב לא משודד לא ממחבל. כל הבריאה מגלה את מלכות ה' בעולם.

*הצדיקים הם הראשי ממשלה!*
רבנו אומר דבר ראשון לעבודת ה' שלא יהיה שום פחד!! העיקר מה שתקבלו ממני שלא יהיה לכם שום פחד!! הרבי לא צריך פחדנים! הרבי לא סובל מוגי לב! מה אתה פוחד? יש ה' בעולם! ה' חי וקיים! יש צדיקים! יש משה רבינו! יש יהושוע בין נון! הם מושלים פה בעולם! הם הראשי ממשלה! אם אדם רוצה להצליח בעבודת ה', אם אדם רוצה להצליח באיזה שהוא דבר, אז דבר ראשון שלא יהיה לו שום פחד, שום זיק של פחד, אומר ר' נתן שפירא (בעל מגלה עמוקות) שהפחד זה הטומאה הכי גדולה בעולם! שאדם פוחד זה פירוש שאין לו שום אמונה! לכן שיש לאדם פחד אז הוא צריך לעקור אותו מהשורש.

*לא התבלבל מכלום*
אומר רבי נתן שבשעה שהשליכו את דניאל לגוב האריות אז המלך שאהב את דניאל ולא רצה שייהרג התפלל שיהיה איזה נס! שהבור שדניאל היה בו יתכסה! ולא יהיה גלוי! כי אם הבור יהיה גלוי אז יש סיכוי שיזרקו עליו חיצים, הוא פחד שבני אדם יזרקו עליו חיצים,המלך ידע שאריות לא יזיקו לו, הם לא ישלטו בו, הוא היה בטוח שאריות לא יטרפו אותו אבל הוא פחד שאדם ירה בו חץ, אבל דניאל לא התבלבל מכלום! הוא שמר על האמונה שלו, דניאל אמר אם ה' שומר אותי מאריה אז הוא ישמור אותי גם מחץ.

*הוא צועק לה' יותר חזק*
המלך אמר מאדם שזורק חץ אני מפחד! מאריה אני לא מפחד! ועל זה שואל ר' נתן מה ההבדל בין חץ לאריה? מסביר ר' נתן שאדם רואה חיה אז הוא יכול לשמור על האמונה שלו, אפילו אם אריה מתנפל עליו אז הוא יצעק "שמע ישראל" עם כל האמונה! עם כל הכח! ועל ידי זה הוא יבטל את הפחד מהאריה! כי אריה לא יכול להפיל את האדם מהאמונה! להיפך כשהוא רואה את האריה אז הוא מקבל עוד יותר אמונה בה'! הוא צועק לה' יותר חזק! וה' מציל אותו מהאריה. אבל אם בא בן אדם ומכוון עליו חץ והבן אדם הזה הוא רוצח! כופר! הוא אדם בלי אמונה! הוא רשע! אז הוא יותר גרוע מאריה!! הוא יותר גרוע מכיוון שהוא יכול להפיל אותו מהאמונה!

*הוא מעביר את כל הכפירה*
מסביר ר' נתן הרי הרוצח הזה הוא שד! הוא בכלל לא בן אדם! הוא מלא כפירה! וכשהוא בא לרצוח הוא מעביר את כל הכפירה שלו לזה שמולו! הוא מקרין את הכפירה שלו על האדם שהוא הולך לרצוח והכפירה נדבקת בו!  והאדם מתבלבל מהכפירה הזו! מההקרנה הזו! ואומר "מה פתאום הורגים אותי, מה עשיתי" הוא מתמלא קושיות באמונה! וזה מה שמפיל את הבן אדם מהאמונה מהצעקה לה'.

*אותו יהודי ניצל*
אבל אם אדם מתגבר על המחשבות האלה על הפחדים האלה, כמו שמספרים סיפור אמיתי מהשואה שעמד נאצי אחד לירות באיזה יהודי והעמיד אותו מול הקיר ואמר לו "עכשיו אני הורג אותך!" אמר לו אותו יהודי אתה לא יכול להרוג אותי! רק ה' יכול להרוג אותי! כעס אותו נאצי ואמר אני הורג אותך! הנה אני יורה בך! אמר לו אותו יהודי זה ה' יורה בי! זה לא אתה! אמר לו הנאצי אני יורה!! אני מחליט!! אמר לו היהודי לא! זה רק ה'! רק ה' יכול לירות! ואז אותו נאצי השתתק וברח כל עוד נפשו בו, הוא חשב.. אם הכל זה ה' אז אני לא מוכן להיות השליח של ה' ואותו יהודי ניצל. אז אפילו שיבוא לאדם רוצח נאצי עם אקדח מול החזה ויצעק לו "אני יורה בך" ואותו אדם לא התבלבל מהכפירה שלו וישאר זח באמונה נקי באמונה אז שום דבר אי אפשר לעשות לו.

*רק מי שהוא דבוק בצדיק אמיתי אמיתי*
כל מה שעובר עלינו 120 שנה כל מה שעובר עלינו זה רק ניסיונות. ניסיונות עם נאצים עם מחבלים עם רוצחים עם גזרות קשות,  וצריך לגלות את האמונה החבויה בלב, לגלות את האמונה שלא ניפול בדעתנו משום שר, משום אדם, משום שונא, צריך להתחזק באמת שיש רק ה'! ולעמוד על האמונה שה' אחד והכול דמיונות, הכול בטל ומבוטל! והעיקר להאמין בצדיק האמת! צריך להאמין בכזה צדיק שיכול להשפיע כזו אמונה שיש רק ה'! להאמין בצדיק שיכול להאיר כזו אמונה! שיכול לגלות את נקודת האמונה! כי לבד קשה להגיע לכזו אמונה! רק מי שהוא דבוק בצדיק אמיתי אמיתי, אז הצדיק יכול לעורר אותו לאמונה הזאת ולפתח אותה שבאמת יוכל להשתמש עם נקודת האמונה הזאת! כי הצדיק הוא כולו ביטול לה'! אין לו מציאות! אין לו שום יישות! הוא נמצא בביטול לה' יתברך אין לו פחד משום דבר!! ומי שזוכה להגיע לכזה צדיק ולקבל מהצדיק את הביטול הזה את האמונה הזאת שזה דרגה גבוהה ונוראה מאוד אז כולם יכרעו ויפלו לפניו, כל השונאים כל הנאצים כל המחבלים כולם יכרעו ויפלו הם וכיוצא בהם.
אומר הרבי: "ובאמת, כשאדם מסתלק מן העולם, וישכב על הארץ ורגליו אל הדלת, אז יהיה לו ישוב הדעת באמת, ויסתכל על עצמו ויראה האמת, שכל היראות והפחדים, שהיה מתירא מאיזה בני אדם, מפרנסה, ומשאר דברים, הכל היה שטות והבל, ובחינם היה לו יראות ופחדים מבני אדם וכו'. כי מה כבר אדם יכול לעשות לו. וכן לענין התאוות, יראה היטב אשר בחינם כילה בהבל ימיו בשטותים ובילבולים ומחשבות רעות".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה