רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 9 בספטמבר 2016

משיחת כ"ק אדמו"ר שופטים שנת ה'תנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת שופטים שנת ה'תנש"א
סימן יא ,
מזה מובן הלימוד לכל אחד ואחד בעמדנו בשבת פרשת שופטים בדורנו זה ובפרט בזמן האחרון , הרגעים האחרונים דהגלות – שצריכה להיות עבודה בהתאם מדה כנגד מדה למצב הגאולה , לפרסם אצל עצמו ואצל כל אלו שאפשר להגיע אליהם – שצריכים לקבל על עצמם ולקחת על עצמם [ ביתר חוזק ] את ההוראות והעצות דשופטיך ויועציך שבדורנו – מאן מלכי רבנן בכלל , ובפרט נשיא דורנו – הבא בהמשך לרבותינו נשיאינו שלפניו – שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו , וכציווי התורה הנזכר לעיל , נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם את כל אשר אצונו , אליו תשמעון , וכפסק דין הרמב"ם הנזכר לעיל , שאם יש לאחד המעלות והשלימויות שצריכים להיות לנביא ומראה אותות ומופתים – כפי שראינו ורואים בהמשך קיום ברכותיו אצל נשיא דורנו – הרי אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כולהו אלא מפני המצוה שצוה משה בתורה ואמר אם נתן אות אליו תשמעון , על ידי זה שיאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו
[ כפי שראו זאת אצל כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר ] , ויתירה מזו , נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו , ונמשך בדור שלאחריו על ידי תלמידיו כולהו – הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה , וצריכים לציית לו תיכף ומיד עוד קודם שיעשה אות , ואסור לחשוב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא אינו אמת ואסור לנסותו יותר מדי כולהו שנאמר לא תנסו את השם אלקיכם כאשר נסיתם במסה כולהו , אלא מאחר שנודע שזה נביא יאמינו וידעו כי השם בקרבם ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו כולהו , כיון שמאמינים בדברי הנביא , לא משום שאלו דבריו של הנביא , אלא משום שאלו דברי הקדוש ברוך הוא על ידי נביא זה
[ אפילו לא דברי הקדוש ברוך הוא שנאמרו על ידי נביא שני , אבל לא נאמרו אליו ] , ישנה הוראה כנזכר לעיל , שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור , שזכינו שהקדוש ברוך הוא בחר ומינה בעל בחירה , שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור , שיהיה השופטיך ויועציך ונביא הדור , שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל וכל האנשים דדור זה , בכל עניני תורה ומצוות , ובנוגע לחיי והנהגת היום יום הכללית , גם בבכל דרכיך [ דעהו ] וכל מעשיך [ יהיו לשם שמים ] , עד – הנבואה העיקרית – הנבואה שלאלתר לגאולה ותיכף ומיד ממש הנה זה [ משיח ] בא , וביחד עם הזכות – יש לכל אחד מאנשי דורנו האחריות לקבל על עצמו את השופטיך והיועציך , ולציית להוראות ועצות טובות שלו – ובלשון רבים [ שופטיך ויועציך ] , ריבוי משפטים וריבוי עצות , נוסף על כך שזה בא
[ ומיוסד על ההוראות והעצות ] משופטיך ויועציך , מאן מלכי רבנן , ורבותינו נשיאינו בדורות שלפני זה – שאז יש לזה גם התוקף המובן לכל אחד בבחינת עצה טובה [ לא רק בדרך ציווי ] , שאפילו אם הוא אוחז מעצמו
[  ואפילו אם יש לו על פי תורה ושולחן ערוך ממה לאחוז מעצמו ] , הרי יחיד ורבים הלכה כרבים – כדעת השופטיך ויועציך – רבים , ועל ידי הקבלה וקיום ההוראות דשופטיך ויועציך שבדורנו – נעשה על ידי זה גופא מעין והתחלת קיום התפלה השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה בגאולה האמיתית והשלימה [ כנזכר לעיל ] , במכל שכן מסוף מעשה במחשבה תחלה , על אחת כמה וכמה שזה כבר גם בדיבור [ ניב שפתיים , ענין הנבואה ] , כנהוג לאחרונה לבטא את הדברים בדיבור , כולל ובמיוחד – שהנה הנה באה הגאולה , - ועל פי זה ישנו גם מענה על השאלה ששואלים על כך שמדברים לאחרונה שהגאולה באה תיכף ומיד ממש – לכאורה , כיצד זה יכול לעבור ולהצליח בצורה חלקה כל כך , כיצד יגיבו בני הבית על זה ומה יאמר העולם על כך ?! והמענה הוא , שאילו עניני הגאולה היו חידוש , אולי היה מקום לשאלה , אבל היות והגאולה אינה חידוש דבר , אלא כל עניני הגאולה התחילו כבר [ כבתחלה ] וכבר נמשכו ונתקבלו בעולם הזה הגשמי התחתון שאין תחתון למטה ממנו [ בבחינת ויועציך כבתחלה ] – לא יהיה פלא כאשר הגאולה באה תיכף ומיד ממש !
בברכת התורה משולם צפניה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה