רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 27 בספטמבר 2016

*דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א*

תורתנו הקדושה אומרת (וישלח לב, ה) *"ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה"*
ומובא במדרש רבה (עה, ג) "וישלח יעקב" רב הונא פתח (משלי כו, יז) *"מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו"* (רש"י פירש במשלי, העובר להתעבר על ריב לא לו, הרי הוא כאוחז באזני כלב הגורם שישכנו על חינם) אמר לו הקב"ה לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו "כה אמר עבדך יעקב" ע"כ.
משמע מדברי המדרש שיעקב אבינו לא עשה כראוי במה ששלח מלאכים לעשו להתפייס עמו, ועוד הכניע עצמו לפניו לומר *"כה אמר עבדך יעקב".*
והנה במקום אחר מצינו מדרש בראשית רבה (עח, טו) רבינו כד הוה סליק למלכותא, הוה מסתכל בהדא פרשתא (פירוש רבנו הקדוש כשהיה עולה לבית המלוכה להשתדל על עניני הדת, היה מסתכל בפרשה זו ללמוד מיעקב איך להתנהג בבית המלוכה). והמדרש מבאר ואומר שהקפיד שלא לקחת עמו גוי ללוותו, כי למד מיעקב שגם אחרי שנתפייס עם עשיו סירב ללכת עמו יחד.
וכתב הרמב"ן (בראשית לג, טו) מפני שהייתה קבלה בידם שזו פרשת גלות, כשהיה בא ברומה בחצר מלכי אדום על עסקי הציבור, היה מסתכל בפרשה זו ללכת אחרי עצת הזקן החכם, כי ממנו יראו הדורות וכן יעשו.
וכתב השל"ה הקדוש (בפרשת וישלח ו) ודע שעניין פרשה זו לא לבד על יעקב יצא, כי אם על יוצאי חלציו גם כן, כי מעשה אבות סימן לבנים, וכמו שהאריך הרמב"ן. וכמו שנהג הוא לדורון לתפילה ולמלחמה, כן נוהגין אנחנו בדורותינו לבני עשיו, ואין כוחנו אלא בפינו להתפלל להשי"ת בעת צרה ומלחמה.
להלחם עם האומות לא שייך לנו, אך עניין המלחמה עימם, תוקף ההשתדלות שמחויבין השתדלתנים מישראל להעיז פניהם נגד מלך ושרים, ולהשתדל עבור ישראל בכל כוחם, אף שמראים להם פנים זועפות ודוחים אותם, יחזרו וילכו וזהו קיום ועמוד הגולה, כי הפרשה הזו הכל היא לדורות, עד שיבוא משיח צדקנו.
******
ומובא עוד במדרש רבה (עה, ה) *"ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדוני לעשו"* רבנו (רבי יהודה הנשיא) אמר לרבי אפס, כתוב חד אגרא מן שמי למרן מלכא אנטונינוס (תרגום - כתוב לי אגרת בשמי למרן מלך אנטונינוס), קם וכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס.
נסבה וקרייה וקרעיה (לקח רבנו הקדוש את המכתב וקרעו קרעים, משום שלא כתבו בהכנעה). אמר ליה (רבנו הקדוש) כתוב מן "עבדך" יהודה למרן מלכא אנטונינוס, אמר ליה (רבי אפס) רבי מפני מה אתה מבזה את כבודך (לכתוב מן עבדך יהודה) אמר ליה (רבי) מה אנא טב מן סבי (וכי אני טוב מסבא יעקב) לא כך אמר *"כה אמר עבדך יעקב"*?
*****
הנה למדים אנו שרבנו הקדוש למד מיעקב אבינו להיכנע בפני אנטונינוס, כמו שנכנע הוא בפני עשו לומר *"כה אמר עבדך".*
******
ומזה אפשר לבאר ולומר *"ויצו אותם לאמר"* אפשר לרמז במילת לאמר, לאמר לדורות הבאים *"כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב"* (ותוכן דברים אלו על פי דברי האגרא דכלה).
******
ועוד אפשר לדקדק על פי דברי רבותינו זצוק"ל, *"ויצו אותם לאמר"* לאמר נוטריקון "ל"ימות "א"נטונינוס "מ"לך "ר"ומי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה