רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 22 בספטמבר 2016

משיחת כ"ק אדמו"ר כי תבוא שנת ה'תנש"א

הרה"ח עוסק  בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת כי תבוא שנת ה'תנש"א
סימן יד ,
בכל הנזכר לעיל נוסף לימוד מיוחד בנוגע להגאולה , שצריכה לבוא תיכף ומיד ממש
 [ על פי כל הסימנים ] , השלימות דתבוא אל הארץ [ וקיום מצות ביכורים בפשטות ] תהיה בגאולה האמיתית והשלימה , כפי שהיה כימי צאתך מארץ מצרים , כמדובר בפרשת ביכורים , כיון שזהו ענין הכי עקרי שהזמן גרמא – כי על פי כל הסימנים היתה הגאולה צריכה לבוא כבר לפני זמן רב – מובן שה-וענית ואמרת לפני השם אלקיך , ובפרט בחודש אלול כאשר רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם – צריכה להיות במיוחד הבקשה [ בקול רם ] עד מתי ?! , , , שתבוא כבר הגאולה בפועל ממש ! והיות שה – וענית ואמרת בא מיהודי – שהוא ביכורים להשם , כולא חד עם הקדוש ברוך הוא , והענית ואמרת נאמר לפני השם אלקיך
 [ כולל בפירושו לפני – בפנימיותו , כנזכר לעיל ] – מובן שה – וענית ואמרת יש בכחו להביא את הגאולה בפועל [ כפי שה – ונצעק אל השם בגלות מצרים וישמע השם את קולינו גומר ויוציאנו ביד חזקה גומר ויביאנו גומר ויתן לנו את הארץ הזאת ] , עד יתירה מזה – שטרם יקראו ואני אענה , היות שישנה המציאות דקורא [ יהודי ] , והוא נמצא במצב דיקראו , אין הקדוש ברוך הוא ממתין עד שתהיה הקריאה בפועל , אלא טרם יקראו ואני אענה , ואף על פי שידוע פתגם רבותינו נשיאינו [ שנדפס ומפורסם ] , שלא ברצוננו הלכנו לגלות ולא ברצוננו נצא מהגלות , אלא ברצון השם וכולהו – הרי זה מדובר כפי שיהודי נמצא עם הרצון הפרטי שלו [ רצוננו , שהוא נפרד חס ושלום מרצון השם ] בעולם הזה הגשמי בעובדין דחול וכולהו , אבל כפי שיהודי הוא חד עם קודשא בריך הוא , ובפרט בחודש אלול [ שאז יש מצב דאני לדודי ודודי לי ] אין לו את רצונו הפרטי , אלא בלשון המשנה – עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו – רצונו של הקדוש ברוך הוא הוא רצונו של יהודי ורצונו של יהודי הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא – יש בכחו של יהודי ל [ פעול על הקדוש ברוך הוא ל ] בטל את הגלות ולהביא את הגאולה תיכף ומיד ממש ! – ענין הגלות הרי אינו שייך ליהודי כלל וכלל , כיון שמקומו של יהודי הוא – סמוך על שולחן אביו , לפני השם אלקיך בבית המקדש , וזה שהקדוש ברוך הוא עשה גלות הוא בכדי לעורר את עבודתו של יהודי לגלות בעולם שהוא ביכורים להשם , וישראל וקודשא בריך הוא כולא חד , ועל ידי זה – לבטל מיד את הגלות , ולהוציא את כל הענינים הטובים והנעלים שנמצאים בגלות , עד – לעשות מגולה שתהיה גאולה [ על ידי גילוי האל"ף דאלופו של עולם – הכוונה העליונה – בגלות ] , המעלה דתשובה שבאה על ידי הירידה בגלות , ואף על פי שאחטא ואשוב כולהו אין מספיקין בידו לעשות תשובה – אבל הקדוש ברוך הוא שלח את בני ישראל לגלות [ לא ברצוננו הלכנו לגלות כנזכר לעיל ] – אלא זה בא על ידי זה שנורא עלילה על בני אדם רק בכדי להעלות את בני ישראל למעלה יותר , ובמילא , על ידי וענית ואמרת של יהודי יש בכחו לבטל את ההעלם והירידה לפי שעה דגלות , ולהכניס את האל"ף – אלופו של עולם , לגלות בזה את – הגאולה האמיתית והשלימה , ויהי רצון , שעל ידי ה – וענית ואמרת דיהודי , שמבקש וצועק להקדוש ברוך הוא , אנא רחם והוצא כבר את בני ישראל מהגלות , והבא כבר את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו – ויהי רצון מהשם שזה יפעל את פעולתו , ויביא את הגאולה תיכף ומיד ממש , וכל בני ישראל , וכל אחד ואחד מישראל , הולכים – תבוא אל הארץ אשר השם אלקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה , ולקחת מראשית כל פרי האדמה גומר , וענית ואמרת – שיהיה תיכף ומיד ממש בברכת התורה משולם צפניה 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה