רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 30 בדצמבר 2013

ר' מנדל שפרן פסק: כל מי שהרבי מגור כופה עליו למכור את דירתו בערד, שימסור מודעה לבטל את המקח, שאם לא כן לא תועיל לו שום טענה כיון דקיי"ל "תליוהו וזבין - זביניה זביני"

מאת גערער

כפי שפורסם כאן, הרבי מגור שלח את הטרוריסט אברהם מרדכי בורנשטיין לערד על מנת לאלץ את אחרוני העקשנים למכור לוועדת גור את הדירות שרכשו להשקעה בערד.

הדיין ר' מנדל שפרן מבני ברק (חסיד גור לשעבר) התייחס לנושא מבחינה הלכתית וטען כי מי שמתנגד למכירה המאולצת הזו ואינו מסכים למכור רק מחמת הפחד שמא ינדו אותו מהקהילה ויזרקו את בניו ובנותיו מהמוסדות ויקללו אותו ברחובות, אין לו עצה אלא למסור מודעה בפני עדים קודם מעשה המכירה.

ר' מנדל שפרן הפנה את השואלים לחושן משפט הלכות מקח וממכר (סימן רה סעיף א) "מי שאנסוהו עד שמכר ולקח דמי המקח, אפילו תלוהו עד שמכרו, ממכרו ממכר בין במטלטלים בין בקרקע, שמפני אונסו גמר והקנה אף על פי שלא לקח הדמים בפני העדים. לפיכך אם מסר מודעא קודם שימכור, ואמר לשני עדים: דעו שזה שאני מוכר חפץ פלוני או שדה פלוני לפלוני מפני אונס, הרי המכר בטל, ואפילו החזיק כמה שנים מוציאים אותה מידו ומחזיר הדמים".

חשוב לציין שפוסקים אחרים (החפצים בעילום שמם, מסיבות מובנות) ששוחחנו עמם סבורים שהמקר של ערד אין דינו כלל כמכר, כיון שהרבי מגור מאלץ את המוכרים לא רק לגבי עצם המכירה אלא גם לגבי גובה התשלום, וקיי"ל (שם סעיף ד) "והני מילי כשאינו כופהו אלא על המכירה, אבל בסכום המעות אינו כופהו. אבל אם כופהו ליתן לו פחות משוויו, אף בקרקע אין כאן תורת מקח, והוי כמו שאנסוהו ליתן, שאינה מתנה".


עומד בצדי דרכים ומלסטם את הבריות
כמה מורי הוראה טענו שבמקרה הזה האדמו"ר מגור הרי הוא כגזלן העומד בצדי דרכים ומלסטם את הבריות, ומנצל את העובדה שאף אחד מנתיניו לא יזדעק וכופה על כל חסידיו למכור את דירותיהם בהפסד.

וכיון שמדובר במעשה גזילה כליסטים מזוין ממש, אין עצה אלא למסור מודעה "פלניא גזלניא בעי למיסב ארעא דילי וכו'", ואין הפרש בין אונס נפשות או אונס ממון או אונס אחר, וכולוהו איתנהו ביה, כי מי שיתנגד למזימתו ינדוהו מהקהילה ויזרקו את אשתו ממקום העבודה ואת ילדיו ממוסדות החינוך ולא יוכל לעשות שידוכים וירדפו אותו עד זיבולא

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה